Nukleär teknik

​Forskarskolan finns vid institutionen för fysik.

Studierektor: Christophe Demazière
Administratör: Anna Lindqvist

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2010-05-10, diarienummer C2010/457.
Senast reviderad 2021-06-23, diarienummer F2021-0112.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Nukleär Teknik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning

Beskrivning av forskarutbildningsämnet

Forskningen inom Nukleär teknik spänner över flera discipliner och innefattar vanligtvis:
 • Reaktorfysik och dynamik
 • Multifysik och ”multi-scale” reaktormodellering
 • Deterministiska säkerhetsanalyser
 • Fusionsplasmafysik
 • Strålskydd
 • Neutronfysik
 • Monte Carlo-simuleringar av partiklar och tunga joner
 • Icke-spridning
Andra närbesläktade forskningsämnen kan också omfatta:
 • Svåra haverier
 • Strålningseffekter på material
 • Icke-förstörande provning
 • Kärnbränslehantering
 • Nytt kärnbränsle
 • Separation/transmutation
 • Slutförvarforskning
Forskarskolan i Nukleär teknik syftar till att ge grundläggande kunskaper om driften i kärnenergiproducerande system. Utbildningen bygger på forskning med hög relevans för både industri och akademi.

2. Utbildningens mål

Examensmål

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

3. Behörighetsvillkor och antagning

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till forskarutbildning i nukleär teknik är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Särskild behörighet

En grundutbildning i kärnteknik krävs för att bli antagen till forskarskolan i Nukleär Teknik. Studenter som inte uppfyller detta krav kan antas om huvudhandledaren utarbetar ett grundkurspaket som godkänns av examinator och studierektor vid forskarskolan. Efter genomgången kurs beslutar examinator hur många högskolepoäng som kan tillgodoräknas i forskarutbildningen. Antalet tillgodoräknade högskolepoäng blir inte nödvändigtvis det för kursen angivna antalet poäng.

Antagning

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

4. Utbildningens upplägg

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng.

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser 30 hp och uppsats 90 hp.

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser 60 hp och avhandling 180 hp.

Kurser

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet.
Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

Licentiatuppsats

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Det föredragna formatet är en sammanläggningsuppsats. Uppsatsen skall presenteras i närvaro av en extern granskare och examinator.

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Avhandling

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Det föredragna formatet är en sammanläggningsavhandling.

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Handledning

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat. Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

5. Examination

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.

Examination, licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Examination, doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
 • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
 • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå

6. Examensbenämning

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Nukleär Teknik alternativt Filosofie licentiatexamen i Nukleär Teknik respektive Teknologie doktorsexamen i Nukleär Teknik alternativt Filosofie doktorsexamen i Nukleär Teknik.

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Nuclear Engineering alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Nuclear Engineering respektive Degree of Doctor of Philosophy in Nuclear Engineering.

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen.

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas.

Sidansvarig Publicerad: sö 01 aug 2021.