Matematik

​Forskarskolan finns vid institutionen för Matematiska vetenskaper.
Viceprefekt med ansvar för forskarutbildning: Aila Särkkä
Studierektor: Johan Tykesson


Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604. 
Senast reviderad 2021-06-01, diarienummer MV 2021-0033.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01. 
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs. 

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskolan Matematik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen. 

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

Matematik är en vetenskap där man utgående från axiom använder logiska resonemang för att dra slutsatser om frågeställningar av väldigt olika slag. De frågor som studeras är ofta inspirerade av naturvetenskapliga ämnen som till exempel fysik. Därutöver finns det frågor som kommer från ämnet självt. Matematik kan även vara av mer tillämpad karaktär och används inom många områden i vårt samhälle. Forskarutbildningen inom matematik har till syfte att ge den studerande generella kunskaper inom matematiken, orientering om aktuella frågeställningar och praktiska användningar, fördjupade insikter inom någon eller några delar av ämnet, samt färdigheter i forskningsmetodik. Utbildningen till licentiat syftar till att den studerande självständigt skall kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete i matematik. Målet för utbildningen till doktor är att ge förmåga att kritiskt och självständigt planlägga, leda, slutföra och presentera forsknings- och utvecklingsarbete i matematik.

2. Utbildningens mål 

Examensmål 

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

3. Behörighetsvillkor och antagning 

Grundläggande behörighet 

Behörig att antas till forskarutbildning i Matematik är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Antagning 

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

4. Utbildningens upplägg 

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng. 

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser 45 hp och licentiatuppsats 75 hp. 

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser 90 hp och avhandling 150 hp.

Kurser 

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet. 

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning 
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

Kurser inom forskarskolan matematik 
30 högskolepoäng ska bestå av fyra kurser (åtminstone 7,5 hp per kurs), en från var och en av kursgrupperna i nedanstående lista. Kurserna väljs i samråd med examinatorn och handledaren och syftar till att ge en god matematisk grund och förbereda valet av ämnesområde för avhandlingen. Alla fyra kurserna ska vara avklarade innan licentiatexamen.
  • Matematisk analys
  • Algebra

  • Topologi och geometri
  • Tillämpad matematik
Det är upp till examinatorn att i samråd med handledaren bestämma vilka kurser som räknas i de fyra områdena ovan. Exempel på kurser inom matematisk analys är Integrationsteori och Funktionalanalys. Exempel på kurser inom algebra är Galoisteori och Kommutativ algebra. Exempel på kurser inom Topologi och geometri är Topologi och Högre differentialkalkyl. Inom området Tillämpad matematik väljs en kurs som passar doktorandens intressen och inriktning. Exempelvis kan det ingå kurser i partiella differentialekvationer, optimering, matematisk fysik, matematisk statistik, beräkningsmatematik osv. 

Utöver de 30 högskolepoängen ovan fastställer examinatorn och handledaren i samråd med den forskarstuderande ett individuellt kurspaket, som motsvarar 60 högskolepoäng (inkl. de Chalmersgemensamma kurserna) för doktorsexamen, varav minst 15 högskolepoäng för licentiatexamen. Deltagande i seminarieverksamhet kan ge upp till 7,5 högskolepoäng. 

Minst 60 högskolepoäng måste vara forskarutbildningskurser eller kurser som ges gemensamt för Master-/forskarutbildningsnivå. 

Licentiatuppsats

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Licentiatuppsatsen skall kvalitetsmässigt uppfylla normala krav för publicering i sin helhet eller i sammandrag i en vetenskaplig tidskrift av god kvalitet. 

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Avhandling 

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Avhandlingen skall kvalitetsmässigt uppfylla normala krav för publicering i sin helhet eller i sammandrag i en vetenskaplig tidskrift av god kvalitet. 

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Handledning

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat. 

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

5. Examination 

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå. 

Examination, licentiatexamen 

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Examination, doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
  • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
  • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå 

6. Examensbenämning

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Matematik alternativt Filosofie licentiatexamen i Matematik respektive Teknologie doktorsexamen i Matematik alternativt Filosofie doktorsexamen i Matematik. 

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Philosophy in Mathematics eller Degree of Licentiate of Technology in Mathematics respektive Degree of Doctor of Philosophy in Mathematics. 

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen. 

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas

Sidansvarig Publicerad: sö 01 aug 2021.