Människa – teknik – design

Forskarskolan finns vid institutionerna Industri- och materialvetenskap och Data- och informationsteknik


Studierektor: Oskar Rexfelt
Webbadministration: Lars-Ola Bligård

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005-604. 
Senast reviderad 2021-06-18, IMS 2021 0102/1. 
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-07-01. 
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser: 
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs. 

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Människa-Teknik-Design kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen. 

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

Forskningen inom ämnet omfattar följande områden:
  • utveckling av kunskap om relationen mellan människa – teknik - design i vid bemärkelse samt hur denna relation kan formas med hänsyn tagen till individers men också till miljö- och samhällsbehov. Med teknik avses här enskilda produkter, produktsystem samt system för framställning av produkter. Med design avses produktbestämning i vid bemärkelse, omfattande såväl form- som funktionsaspekter. Med relation avses inte enbart interaktion utan också t.ex. adoption och acceptans, attraktivitet och affekt, användbarhet och säkerhet respektive inlärning och förståelse.
  • kunskap om processer, metoder och verktyg, dels hur krav på produkters, produkt- respektive produktionssystems utformning kan identifieras och kommuniceras, dels hur olika designlösningar kan utvärderas. Systemsynen, dvs. samspelet mellan människa-teknik-uppgift-kontext är central – där kontext skall förstås som omfattande fysiskt, psyko-socialt och historiskt-kulturellt sammanhang. Förutsättningarna för en fungerande dialog mellan designprocessens olika aktörer är ett speciellt tema.
  • kunskap om utformning av produkter och system med utgångspunkt dels i individers fysiska, kognitiva, och emotionella förutsättningar, dels i semantiska och estetiska aspekter. Utveckling och värdering av metoder och verktyg för att på ett systematiskt sätt hantera designrelaterade frågeställningar är ett viktigt tema. Målsättningen är att finna goda designlösningar vilka bidrar till människors välbefinnande och frånvaro av skador och ohälsa, men också till producerande företags produktivitet och konkurrenskraft. 
Problemställningarna inom forskningsområdet återfinns till stora delar i gränslandet mellan olika discipliner t.ex. mellan teknik och beteendevetenskap och/eller mellan teknik och ergonomi/fysiologi/medicin. Forskningen är därför tvärdisciplinär till sin karaktär. 

Beskrivning av inriktningar 

Inom forskarskolan finns inriktningarna Människa-tekniksystem (med fokus på system där människa och maskin fungerar i samspel), Teknisk Design (med fokus på produktframtagning med användarens behov i fokus) respektive Interaktionsdesign (med fokus på människors interaktion med teknik via produkters/tjänster gränssnitt). 

2. Utbildningens mål 

Examensmål 

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

3. Behörighetsvillkor och antagning 

Grundläggande behörighet 

Behörig att antas till forskarutbildning i Människa-Teknik-Design är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Antagning 

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

4. Utbildningens upplägg 

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng.

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser minst 45 hp och licentiatuppsats minst 75 hp.

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 60 hp och avhandling minst 180 hp.

Kurser 

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet. 

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning 
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

Kurser inom forskarskolan Människa-Teknik-Design 
Kurser inom följande temata och med angiven omfattning är obligatoriska för doktorander inom Människa – Teknik – Design:
  • Vetenskapsteori MTD 3 hp
  • Forskningsmetodik MTD 7,5 hp
  • Vetenskapligt skrivande MTD 4,5 hp
  • Systemteori MTD 5 hp 
I normalfall ska åtminstone tre av dessa kurser ha genomförts innan licentiatexamen. 

För profilering inom ämnesområdet kan väljas forskarskolans valfria kurser alt. kurser vid andra forskarskolor inom Chalmers eller vid andra högskolor. Kurserna väljs i samråd mellan huvudhandledare och doktorand. 

Utöver obligatoriska kurser inom högskolan, forskarskolans obligatoriska kurser och de valfria kurserna kan även litteraturstudier inom ämnesområdet ingå i forskarutbildningens kursdel. Dessa kurser utformas i varje enskilt fall i samråd med huvudhandledare och examinator. 

Dessutom kan fortsättningskurser/fördjupningskurser från civilingenjörs-utbildningen/motsvarande (med betyg 4 eller högre alt. VG) eller forskarutbildningskurser från andra institutioner ingå i forskarutbildningens kursdel. Samtliga kurser skall fastställas i förväg i samråd med huvudhandledare och examinator. 

Licentiatuppsats 

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med huvudhandledare, handledare eller andra personer. Uppsatsen bör, oavsett form, ha en omfattning motsvarande ca 2-3 konferenspapers och artiklar av normalt omfång. Artiklarna ska hålla en sådan nivå att de skulle kunna accepteras för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift med refereeförfarande. 

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Avhandling 

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Avhandlingar bör i båda fallen ha en omfattning motsvarande ca 4-5 konferenspapers och artiklar av normalt omfång. Artiklarna ska hålla en sådan nivå att de skulle kunna accepteras för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift med refereeförfarande. De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med huvudhandledare, handledare eller andra personer. För att visa att doktoranden har uppnått avsedd färdighet bör minst en av artiklarna ha skrivits av doktoranden själv.

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Handledning 

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat. 

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

5. Examination 

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå. 

Examination, licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Examination, doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
  • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
  • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå 

6. Examensbenämning 

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Människa-Teknik-Design alternativt Filosofie licentiatexamen i Människa-Teknik-Design respektive Teknologie doktorsexamen i Människa-Teknik-Design alternativt Filosofie doktorsexamen i Människa-Teknik-Design. 

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Human-Technology-Design alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Human-Technology-Design respektive Degree of Doctor of Philosophy in Human-Technology-Design. 

Därutöver anges eventuell inriktning i examensbenämningen: Människa-tekniksystem (eng: Human Factors Engineering), Teknisk Design (eng: Industrial Design Engineering) respektive Interaktionsdesign (eng: Interaction Design).

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen. 

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas

Sidansvarig Publicerad: ti 19 okt 2021.