Människa-datorinteraktion

Forskarskolan finns vid institutionen för Data- och informationsteknik.


Studierektorer: Wolfgang Ahrendt och Nir Piterman.

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2015-02-23,diarienummer C 2015-0322.
Senast revideratbeslutsdatum 2021-06-29, diarienummer CSE 2021-0124-01.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-06-29.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Människa-Datorinteraktion kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning

Beskrivning av forskarutbildningsämnet

Människa-datorinteraktion (MDI) är studiet av interaktionen mellan människor och datoriserade tekniska system. Området är tvärvetenskapligt, och innefattar dels datalogiska metoder och verktyg för utformning av användaranpassade systemfunktioner, dels teori och metod inom human-, beteende- och samhällsvetenskap för att förstå, utvärdera och förbättra datoriserade tekniska system för mänsklig användning. Särskilt ingår i MDI-området studier av, samt metoder och verktyg för effektiv realisering av:
 • användares samverkan med datoriserade tekniska system
 • användargruppers samverkan inbördes genom ett datoriserat system
 • gränssnittet mellan människa och dator, och sambandet mellan olika kommunikationsmedia i gränssnittet
Syftet med forskarutbildningen är att ge ingående kunskaper inom människa-datorinteraktion och dess olika grenar, orientering om aktuella problem och praktiska användningar, fördjupade insikter inom någon eller några delar av ämnet, samt färdigheter i forskningsmetodik. Efter avslutad forskarutbildning skall den studerande ha tillgodogjort sig en förmåga att kritiskt och självständigt planlägga, leda, slutföra och presentera forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.

2. Utbildningens mål

Examensmål

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

3. Behörighetsvillkor och antagning

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till forskarutbildning i Människa-datorinteraktion är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Antagning

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

4. Utbildningens upplägg

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng.

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser minst 40 hp och licentiatuppsats minst 80 hp.

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 70 hp och avhandling minst 170 hp.

Kurser

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet.
Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.
Kurser inom forskarskolan Människa-datorteknik
De valfria kurserna skall ha fokus på forskarstuderandens tvärvetenskapliga MDI-kompetens dels avseende beteende- och humanvetenskaplig teori och metodik, och dels datatekniska grunder och tillämpningar. För att trygga dessa kunskaper kan vissa kurser tas inom andra forskarutbildningsämnen. Syftet med dessa kan vara att ge fördjupade kunskaper i MDI-områdets förutsättningar, breddning i något tillämpningsområde eller andra färdigheter, t.ex. i språk, kommunikation eller mediekunskap.

Exempel på valfria kurser:
 • Design för människa-datorinteraktion (7.5 hp)
 • Datorstöd för samverkan (7.5 hp)
 • Forskningsmetodik inom MDI (3 hp)
 • Prototyputveckling inom MDI (3 hp)
 • Förståelse, design, och användning av visualisering (7.5 hp)
 • Learning in digital media (3 hp)
 • Theory and practice of science (3 hp)
Utöver dessa kurser kan finnas lämpliga kurser från andra institutioner och andra forskarskolor, t.ex. nationella.

Licentiatuppsats

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Avhandling

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Handledning

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat.

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

5. Examination

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.

Examination, licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Examination, doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.
Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
 • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
 • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå

6. Examensbenämning

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Teknologie doktorsexamen i Människa-datorinteraktion alternativt Filosofie licentiatexamen i Människa-datorinteraktion respektive Teknologie doktorsexamen i Människa-datorinteraktion alternativt Filosofie doktorsexamen i Människa-datorinteraktion.

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Human-Computer Interaction alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Human-Computer Interaction respektive Degree of Doctor of Philosophy in Human-Computer Interaction.

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen.

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas

7. Övriga anvisningar

Doktorander ska ges möjlighet att delta i institutionens utbildningsarbete i linje med nationella mål för generella examina på forskarnivå. Det exakta arrangemanget för deltagandets omfattning är en del av antagningsprocessen och påverkar forskningsutbildningens kontraktstid.

Sidansvarig Publicerad: sö 01 aug 2021.