Fysik

Forskarskolan finns vid Institutionen för fysik.

Administratör: Anna Lindqvist

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2006-02-17, diarienummer C2006/178. 
Senast reviderad 2021-06-23, diarienummer F2021-0110. 
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2018-04-01. 
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser: 
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs. 

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Fysik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

Forskarskolan i fysik baseras på experimentell, teoretisk och beräkningsfysik. De vetenskapliga ämnena sträcker sig från subatomär fysik på den kortaste längdskalan till astrofysik på den längsta längdskalan. Dessutom ligger många av ämnena i gränslandet mellan fysik och materialvetenskap, nanoteknologi, kemi och livsvetenskap. Forskningsprojekten utnyttjar ofta det faktum att fysiker kan designa, undersöka, manipulera och förutsäga materiens egenskaper på en atomär skala. 

Doktorsprogrammet i fysik baseras på forskning med hög relevans för både industri och akademi. 

2. Utbildningens mål 

Examensmål 

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

Särskilda lärandemål för forskarskolan 

Målet med detta doktorsprogram är att ge grundläggande kunskaper, praktiska färdigheter och erfarenheter på hög internationell nivå. De specifika målen för våra doktorander är:
  • Förvärva avancerad kunskap i fysik.
  • Utveckla en analytisk förmåga att tillämpa förvärvad kunskap, att analysera och tolka data och att erhålla resultat och sedan bestämma hur man ska gå vidare.
  • Att driva frontlinjen för forskning inom ett särskilt specialiseringsområde, dokumenterat genom vetenskapliga publikationer, konferensbidrag och patent.
  • Bli kreativ i att identifiera nya lovande fysikområden.

3. Behörighetsvillkor och antagning 

Grundläggande behörighet 

Behörig att antas till forskarutbildning i fysik är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Den erhållna examen på avancerad nivå måste vara en examen i fysik eller ett starkt besläktat ämne (t.ex. teknisk fysik eller ett annat fysikrelaterat ämne), där de flesta av de grundläggande kurserna i fysik har tagits. I detalj innebär detta att studenten ska ha dokumenterad kunskap (dvs. godkända kurser) inom minst tre av följande åtta fysikområden: klassisk mekanik, kvantmekanik, elektromagnetism, fasta tillståndets fysik, subatomär fysik, termodynamik, statistisk fysik och optik. 

Antagning 

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

4. Utbildningens upplägg 

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng.

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser 30 hp och uppsats minst 90 hp. 

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser 60 hp och avhandling minst 180 hp. 

Kurser 

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet. 

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning 
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

Kurser inom forskarskolan fysik 
Det finns inga specifika kurskrav. En dokumenterad kunskap inom minst fem av följande åtta fysikområden krävs dock för att erhålla en doktorsexamen i fysik: klassisk mekanik, kvantmekanik, elektromagnetism, fasta tillståndets fysik, subatomär fysik, termodynamik, statistisk fysik och optik. 

Licentiatuppsats 

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Det föredragna formatet är sammanläggningsuppsats. En sammanläggningsuppsats bör innehålla två artiklar som kan publiceras i, accepteras för publicering i, eller föreligga i manuskriptform (godkänd av examinatorn) för inskickande till, en internationell vetenskaplig tidskrift med refereegranskning. Presentationen av uppsatsen skall genomföras i närvaro av en extern granskare och examinator. 

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Avhandling

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Det föredragna formatet är ett sammanläggningsavhandling. 

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Handledning 

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat. 

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

5. Examination 

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå. 

Examination, licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Examination, doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
  • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
  • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå 

6. Examensbenämning 

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i fysik alternativt Filosofie licentiatexamen i fysik respektive Teknologie doktorsexamen i fysik alternativt Filosofie doktorsexamen i fysik. 

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Physics alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Physics respektive Degree of Doctor of Philosophy in Physics. 

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen.

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas

Sidansvarig Publicerad: to 15 jul 2021.