Data- och informationsteknik

Forskarskolan finns vid Institutionen för data- och informationsteknik.


Studierektorer: Wolfgang Ahrendt och Nir Piterman.

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2007-12-11, diarienummer C 2007-1143.
Senast revideratbeslutsdatum 2021-06-29, diarienummer CSE 2021-0123-01.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-06-29.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser: 
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs. 

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Data- och informationsteknik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen. 

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät. 

1. Ämnesbeskrivning 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

Forskarutbildningen har till syfte att ge den studerande en allmän förståelse för området data- och informationsteknik, och en bred förståelse för aktuella forskningsfrågor och praktiska tillämpningar, fördjupade insikter i ett eller flera fält inom området, samt färdigheter inom forskningsmetodik. Det är en bredd av fält som ingår i forskningsutbildningen i data- och informationsteknik och spänner över ett stort spektrum som inkluderar teoretisk grund för datavetenskap, utveckling av tillämpade system, design av datorhårdvara, design av mjukvaruspråk, processer, praktiker och metoder av verklighetsförankrad programvaruteknik och realistisk konstruerande av bilder i dataspel och filmer. 

Beskrivning av inriktningar

Ämnet data- och informationsteknik omfattar följande inriktningar:
  • Bioinformatik studerar algoritmer för hantering, analys, strukturering och / eller visualisering av biologiska data.
  • Datorteknik studerar beteendet hos datorsystemens hårdvara och programvara, särskilt modellering och analys av deras icke-funktionella beteende (t.ex. energiförbrukning, tillförlitlighet, säkerhet, kritisk timing eller realism i datorgrafik).
  • Datavetenskap studerar logisk-matematisk modellering av beräkning med applikationer till algoritmer, data, programvaruspråk och maskininlärning.
  • Interaktionsdesign studerar design av datorbaserade produkter och system med centralt fokus på användning.
  • Software Engineering studerar systematiska, disciplinerade och kvantifierbara metoder för design, utveckling och underhåll av programvara i praktiken.
  • Språkteknologi studerar utvecklingen av datorprogram för att analysera, förstå eller generera mänskliga språk. 

2. Utbildningens mål

Examensmål 

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

3. Behörighetsvillkor och antagning 

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till forskarutbildning i Data- och informationsteknik är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Antagning 

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

4. Utbildningens upplägg 

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng. 

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser minst 30 hp och licentiatuppsats minst 90 hp. 

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 60 hp och avhandling minst 180 hp. 

Kurser 

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet. 
Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning 
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

Licentiatuppsats 

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Avhandling 

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Handledning 

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat. 

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

5. Examination 

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå. 

Examination, licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Examination, doktorsexamen 

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
  • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
  • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå 

6. Examensbenämning 

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Teknologie doktorsexamen i Data- och Informationsteknik alternativt Filosofie licentiatexamen i Data- och Informationsteknik respektive Teknologie doktorsexamen i Data- och Informationsteknik alternativt Filosofie doktorsexamen i Data- och Informationsteknik. 

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Computer Science and Engineering alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Computer Science and Engineering respektive Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science and Engineering.

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen. 

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas. 

7. Övriga anvisningar 

Doktorander ska ges möjlighet att delta i institutionens utbildningsarbete i linje med nationella mål för generella examina på forskarnivå. Det exakta arrangemanget för deltagandets omfattning är en del av antagningsprocessen och påverkar forskningsutbildningens kontraktstid.

Sidansvarig Publicerad: ti 03 aug 2021.