Data- och informationsteknik

Forskarskolan finns vid institutionen för data- och informationsteknik.


Studierektorer: Wolfgang Ahrendt och Nir Piterman.

Studieplan

(fastställd av vicerektor den 11 december 2007, diarienummer C2007/1147)
(reviderad den 29 oktober 2014)

1 Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Forskarutbildningen har till syfte att ge den studerande grundläggande kunskaper inom data- och informationsteknikens olika grenar, orientering om aktuella problem och praktiska användningar, fördjupade insikter inom någon eller några delar av ämnet, samt färdigheter i forskningsmetodik.
 
Utbildningen till licentiat syftar till att den studerande självständigt skall kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete.
 
Målet för utbildningen till doktor är att ge förmåga att kritiskt och självständigt planlägga, leda, slutföra och presentera forsknings- och utvecklingsarbete.

1.1 Särskilda inriktningar

Forskarutbildningen kan också bedrivas i ämnet data- och informationsteknik med följande inriktningar:
 • bioinformatik
 • datalogi
 • datorteknik
 • software engineering
 • språkteknologi

2 Behörighetsvillkor och förkunskaper

Behörig att antas till forskarutbildning i data- och informationsteknik är den som avlagt civilingenjörsexamen i datorteknik, datavetenskap eller liknande ämne eller fil kand examen med datorteknisk/datavetenskaplig inriktning (om minst 240 poäng). Behörig är även den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Studerande med grundexamen från matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande kan antas till forskarutbildning vid Chalmers.

3 Utbildningens uppläggning och inriktning

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng och licentiatutbildningen 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier beräknas ge 60 högskolepoäng.
 
Forskarutbildningen består av
 • förberedande studiekurs (om det är nödvändigt);
 • obligatoriska kurser;
 • allmänna kurser;
 • individuella studier;
 • deltagande i seminarieverksamhet och gästföreläsningar;
 • vetenskapligt arbete ledande till en vetenskaplig avhandling.
Undervisningen i forskarutbildningen består av handledning, föreläsningar och seminarier. Den studerande skall delta i den vetenskapliga aktiviteten genom att närvara vid seminarier och gästföreläsningar, även om dessa inte har direkt anknytning till någon del av studiekursen.

4 Kurser

4.1 Förberedande studiekurs

Denna studiekurs väljs i samråd med examinatorn och handledaren och syftar till att ge en god data- och informationsvetenskaplig grund och förbereda valet av studieinriktning och ämnesområde för avhandlingen. Den består av avancerade kurser i datalogi, matematik och datorteknik. Poäng i denna kurs ingår inte inom allmänna kurskraven för licentiatexamen (30 högskolepoäng) eller doktorsexamen (60 högskolepoäng).

4.2 Obligatoriska kurser

Doktorander, antagna fr.o.m. 1 september 2012, ska tillgodogöra sig 15 högskolepoäng inom området Generic and Transferable Skills under doktorandtiden. 9 högskolepoäng ska erhållas före Licentiatexamen. Före disputation ska ytterligare 6 högskolepoäng erhållas.
 
Utöver kurspaketet Generic and Transferable Skills ska doktoranden också delta i en introduktionsdag för doktorander (senast före licentiatexamen), genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation före disputation samt skriva en populärvetenskaplig presentation på baksidan av sin doktorsavhandling.
 

4.3 Allmänna kurser

Forskarskolan tillhandahåller en uppsättning kurser av mer allmän karaktär. Doktorandkurser givna av andra institutionen på Chalmers kan räknas in bland de allmänna kurserna under förutsättning att de omfattar moment relevanta för data- och informationsteknik.

4.4 Individuella studier

Examinatorn och handledaren fastställer i samråd med den studerande en individuell studiedel. Dessa kurser är inriktade på den studerandes specifika ämnesområde, och kan dels inkludera doktorandkurser vid Chalmers och dels kurser som ges utanför Chalmers. Kurser som ges vid grundutbildningen kan också räknas in, förutsatt att minst betyg 4 erhållits. För att som forskarstuderande läsa en kurs vid grundutbildningen måste den studerande ansöka om detta hos kursexaminatorn innan kursen startar.

4.5 Kurskrav

För licentiatexamen krävs minst 30 högskolepoäng för kursdelen, varav minst 21 högskolepoäng från allmänna kurser och individuella studier.
 
För doktorsexamen krävs minst 60 högskolepoäng för kursdelen, varav minst 45 högskolepoäng från allmänna kurser och individuella studier.
 
Följande tabell summerar kurskraven:
                                                                        Lic       Dok
Allmänna kurser + individuella studier        21         45
Chalmersgemensamma kurser                      9         15
Totala kurskraven                                        30         60

5 Avhandling

5.1 Licentiatuppsats

För licentiatexamen fordras att den studerande författar ett självständigt arbete, som redovisas i form av en uppsats och presenteras vid ett seminarium. Uppsatsen bedöms med betygen Godkänd eller Icke godkänd.

5.2 Doktorsavhandling

För doktorsexamen fordras att den studerande författar och vid offentlig disputation försvarar en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling). Avhandlingen skall kvalitetsmässigt uppfylla normala krav för publicering i sin helhet eller i sammandrag i en vetenskaplig tidskrift av god kvalitet. Den bedöms med betygen Godkänd eller Icke godkänd. Vid betygssättningen tas hänsyn såväl till innehållet i som till försvaret av avhandlingen.

6 Fordringar för examen

6.1 Licentiatexamen

Fordringarna för licentiatexamen omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng i forskarutbildningskurser och maximalt 90 högskolepoäng i uppsatsarbetet.

6.2 Doktorsexamen

Fordringarna för doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i forskarutbildningskurser och maximalt 180 högskolepoäng i avhandlingarbetet.

7 Handledning

Den som antagits till forskarutbildning har rätt till handledning: heltidsstuderande under fyra år för doktorsexamen, under två år för licentiatexamen; deltidsstuderande i samma omfattning fördelat på motsvarande längre tidsperiod.
 
Vid antagningen tilldelas den forskarstuderande en handledargrupp bestående av en examinator, en huvudhandledare samt en eller flera biträdande handledare. Examinator och huvudhandledare skall inte vara samma person.
 
Examinatorn, handledarna och studenten utarbetar gemensamt vid studiernas början en individuell studieplan för den studerandes utbildningsgång. Denna plan undertecknas och inlämnas till studierektor senast tre månader efter studentens antagningsdatum. Varje studerande har en uppföljningsgrupp, som förutom handledarna innehåller ytterligare minst en person, vanligen inom avhandlingsämnet. Denna grupp träffar doktoranden minst en gång per år för att diskutera det pågående arbetet. Efter varje sådant möte inlämnas en reviderad och undertecknad studieplan till studierektor.

8 Kunskapsprov

På de olika kursavsnitten anordnas tentamina som kan vara skriftliga och/eller muntliga. Tentamina och prov bedöms med betygen Godkänd eller Icke godkänd. Examinator fastställer poäng och betyg för varje kurs, samt sätter betyg på licentiatuppsats. Betyg för doktorsavhandling bestäms av en betygsnämnd, som utses särskilt inför varje disputation. Tre månader före den planerade tidpunkten för disputationen måste en skiss av doktorsavhandlingen ges till viceprefekt för forskarutbildningen och till handledargruppen.

9 Övriga anvisningar

Vid heltidsstudier beräknas doktorsexamen normalt omfatta fyra år och licentiatexamen två år. Den studerande skall regelbundet redovisa sina studieresultat och planer. Studierektor följer upp att den individuella studieplanen följs.
 

Sidansvarig Publicerad: on 17 jun 2020.