Bygg och miljöteknik

​Forskarskolan finns vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Studierektorer: Kathleen R Murphy och Rasmus Rempling
Administration: Lena Högberg​
 

Studieplan

Fastställd av prorektor2005-09-15,diarienummer C 2005/1045.
Senast reviderad 2021-07-06 diarienummer ACE 2021-0101.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-20
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Bygg och Miljöteknik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmännastudieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

Forskning inom forskarskolan Bygg och Miljöteknik har som syfte att skapa kunskap och förståelse för de fysiska förutsättningarna för ett resurseffektivt och hållbart samhälle. Forskningen är inriktat på byggnad, transportinfrastruktur och tvärvetenskaplig forskning som omfattar hela byggprocessen. Viktiga allmänna frågor är alltså relaterade till människors säkerhet och hälsa, miljöpåverkan, energianvändning, projektering, uppförande, drift och underhåll, samt hantering av byggnadsverk och kostnadseffektivitet i sociala strukturer. Forskningsämnet och dess specialiseringar representerar den vetenskapliga omfattningen av civilingenjörsutbildningen. 

Forskarskolan för Bygg och Miljöteknik ska på internationellt konkurrenskraftig nivå tillhandahålla både allmän och bred kunskap inom och kring det valda vetenskapliga området och erbjuda hög kompetens inom den avsedda ämnesspecialiseringen. 

Beskrivning av inriktningar 

Forskarutbildningsämnet, Bygg- och miljöteknik, erbjuder nio inriktningar:
  • Betongbyggnad (Concrete Structures)
  • Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation (Building Economics and Management)
  • Byggnadsfysik (Building Physics)
  • Byggnadsmaterial (Building Materials)
  • Geoteknik (Geotechnical Engineering)
  • Hållbart byggande (Sustainable Building)
  • Stål- och träbyggnad (Steel and Timber Structures)
  • Teknisk geologi (Engineering Geology)
  • Vattenteknik (Water Engineering)

2. Utbildningens mål

Examensmål 

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

3. Behörighetsvillkor och antagning 

Grundläggande behörighet 

Behörig att antas till forskarutbildning i Bygg och Miljöteknik är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Antagning 

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

4. Utbildningens upplägg 

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng. 

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser minst 30 hp och licentiatuppsats minst 60 hp.

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 60 hp och avhandling minst 180 hp. 

Kurser 

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet. 

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning 
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

Licentiatuppsats

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Avhandling 

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Handledning 

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt/pro-/viceprefekt beslutar något annat. 

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

5. Examination

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.

Examination, licentiatexamen 

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Examination, doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:

Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå 

6. Examensbenämning 

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Bygg och Miljöteknik alternativt Filosofie licentiatexamen i Bygg och Miljöteknik respektive Teknologie doktorsexamen i Bygg och Miljöteknik alternativt Filosofie doktorsexamen i Bygg och Miljöteknik. 

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Civil and Environmental Engineering alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Civil and Environmental Engineering respektive Degree of Doctor of Philosophy in Civil and Environmental Engineering.

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen. 

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas.

Sidansvarig Publicerad: må 03 jan 2022.