Biovetenskap

Forskarskolan är placerad vid institutionen för biologi och bioteknik.

Studierektorer: Johan Larsbrink och Mikael Molin

Studieplan

Fastställd av prorektor2005-09-15, diarienummer C2005/1045.
Senast revideratbeslutsdatum 2021-06-09, diarienummer Bio 2021-0079.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-06-15.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Biovetenskap kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet

Biovetenskap är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde vid Chalmers Tekniska Högskola. Biovetenskap vid Chalmers kännetecknas av utveckling, tillämpning och kommunikation av teknologiska och ingenjörsmässiga verktyg och lösningar på problem inom biologi, bioteknik, biomedicin, bioinformatik och livsmedelsvetenskap. Forskarskolan i Biovetenskap finns vid följande institutioner:
 • Biologi och bioteknik
 • Data och informationsteknik
 • Kemi och kemiteknik
 • Matematiska vetenskaper
 • Mikroteknologi och nanovetenskap
 • Elektroteknik
 • Fysik
 • Mekanik och maritima vetenskaper
Beskrivning av inriktningar 
Doktoranden kan välja att erhålla sin examen i Biovetenskap, eller i Biovetenskap med särskild inriktning enligt följande lista:
 • Biokemi
 • Bioinformatik
 • Medicinsk teknik
 • Bionanoteknik
 • Biofysikalisk kemi
 • Biofysik
 • Utbildningsvetenskap
 • Livsmedelsvetenskap
 • Industriell bioteknik
 • Teoretisk Biologi
 • Molekylärbiologi
 • Syntetisk biologi
 • Systembiologi

2. Utbildningens mål

Examensmål

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

3. Behörighetsvillkor och antagning

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till forskarutbildning i Biovetenskap är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Antagning

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

4. Utbildningens upplägg 

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng.

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser minst 30 hp och licentiatuppsats minst 90 hp.

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 60 hp och avhandling minst 180 hp.

Det rekommenderas starkt att de forskarstuderande utöver sitt eget forskningsområde skall ha skaffat sig kompetens inom följande två områden innan de erhåller en examen från forskarskolan i biovetenskap:
 • Statistisk planering av biologiska experiment och analys av experimentella resultat
 • Etiska frågeställningar inom biovetenskaplig forskning
Denna kunskap kan de tillgodogöra sig antingen genom formella kurser eller seminarier, genom att delta vid konferenser, under arbetet i forskarskolan eller via tidigare utbildningsprogram.

Kurser

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet.

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

Kurser inom forskarskolan
FKBT190 Avancerade teknologier inom biovetenskap (6 högskolepoäng för doktorsexamen, 4 högskolepoäng för licentiat-examen) är en obligatorisk kurs för forskarskolan i biovetenskap. Denna kurs utgörs av en fördjupning i 2-3 tekniker vilka doktoranden använder i sin forskning. Examination sker i form av en skriftlig rapport per teknik. 

Valbara kurser ska ha stark inriktning mot biovetenskap samt mot det ämne som innefattas i en eventuell särskild inriktning. I de fall när doktoranden väljer att inrikta sig på ett särskilt område bör ca 50% av de valbara kurserna ägnas åt kurser med fokus på biovetenskap. 

Licentiatuppsats 
En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Licentiatuppsatsen ska baseras på doktorandens eget forskningsarbete och bygga på minst 2 vetenskapliga originalartiklar, varav minst 1 ska vara publicerad med doktoranden som förstaförfattare. 

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Avhandling

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Avhandlingen ska baseras på doktorandens eget forskningsarbete och bygga på minst 4 vetenskapliga originalartiklar, varav minst 2 ska vara publicerade och minst en som förstaförfattare. Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Handledning

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat.

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

5. Examination

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.
Kraven för mittseminarium (halvvägsseminarium) är samma som för en licentiatexamen men licentiatuppsats ingår inte. Vad gäller vetenskapliga artiklar är det tillräckligt om artikeln som förstaförfattare är ”under review”.

Examination, licentiatexamen 

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. 

Examination, doktorsexamen 

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen. Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
 • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
 • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå 

6. Examensbenämning 

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Biovetenskap alternativt Filosofie licentiatexamen i Biovetenskap respektive Teknologie doktorsexamen i Biovetenskap alternativt Filosofie doktorsexamen i Biovetenskap. 

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Bioscience alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Bioscience respektive Degree of Doctor of Philosophy in Bioscience. 

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen. 

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas​​​​​
​​

Sidansvarig Publicerad: må 14 mar 2022.