Workshop med Transportinköpspanelen 2014

​Våra behov må vara olika men utmaningarna är gemensamma! 

 
Hur ska vi effektivisera de svenska godstransporterna? Frågan verkar vara på allas läppar, inte minst sedan FFF-utredningen (Utredningen om fossilfri fordonstrafik) offentliggjordes den 16 december i fjol.
 
Intresset är stort vilket märktes när Transportinköpspanelen bjöd in till workshop i Göteborg med IVL, Chalmers och Göteborgs universitet som värdar – i en fullsatt lokal trängdes representanter från över 20 verksamheter med den gemensamma nämnaren att vilja effektisera transporter genom smartare transportinköp.
 
För allt fler företag blir transportinköp en strategisk fråga för både stärkt konkurrenskraft och en betydelsefull del av miljöarbetet. Även om Transportinköpspanelens enkätstudie tydligt visar att priset fortfarande är den enskilt viktigaste faktorn vid inköp av transporter, vittnade flera deltagare på workshopen om en ökad betydelse av miljöperspektivet.
 
Flera gånger under dagen påpekades att kostnadseffektivitet kan gå hand-i-hand med miljönytta genom att ställa tydliga krav, efterfråga miljökalkyler och genomföra uppföljningar. Transportörerna själva betonade betydelsen av proaktiva kunder som utvecklande och drivande så länge som kraven formulerats tydligt med tuffa målsättningar och med möjlighet att mäta och följa upp.
 
En möjlig väg framåt som enade både transportinköpare och transportörer var de effektiviseringspotentialer som kan frigöras genom att ställa rätt servicekrav för rätt godstyper – allt gods behöver inte samma transporttid och tidsprecision.
 
Workshopen avslutades med konstaterandet att vi vet vad som behöver förbättras, i kommande diskussioner behöver vårt fokus flyttas till hur. Behoven för transportinköpare är olika men utmaningarna och lösningarna kan vara gemensamma.
 
Text: Anders Ahlbäck, Chalmers/GMV - Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum
Chalmers/Göteborgs universitet

Foto: Anders Ahlbäck, Linda Styhre

Publicerad: on 11 feb 2015.