Relaterat arbete och material

På denna sida läggs sådant som vi tror är av intresse för dig som besöker Transportinköpspanelens sida, ibland med direkt koppling till Transportinköpspanelen.

Aktuellt:

Projektet Transportköparens roll för hållbar och ökad sjöfart
Projektet fokuserar på transportköparens roll för (1) överflytt av godsflöden från land till sjö och (2) utveckling av miljöeffektivare sjötransporter. Transportköparnas roll är viktig att förstå eftersom den kan ha en stor påverkan på hur transporter utförs, vilket trafikslag som används och vilka krav (t.ex. tids- och miljökrav) som ställs på transporten. Syftet med föreslaget projekt är att ge ny kunskap om transportköparens roll för ökad och mer hållbar sjöfart. Det handlar om att bättre förstå möjligheter och hinder för att företag ska kunna öka sina sjötransporter, men också om hur företagen ställer krav på miljöaspekter för sina transporter och hur detta förändrats över tiden. I projektet ingår IVL Svenska miljöinstitutet, SSPA och Maritimt Forum. Projektet finansieras av Trafikverket och pågår från april 2018 till augusti 2019.
För frågor om projektet kontakta Linda Styhre, tel. 010-788 69 02.

Projektet Transportinköp och energieffektiva godstransporter
Projektets målsättning är att skapa ett index som beskriver det kontinuerliga arbetet med att förbättra godstransporters energieffektivitet. För att kunna följa utvecklingen över tiden kommer Transportinköpspanelens enkät att användas för insamling och uppföljning av svenska företags energi- och hållbarhetsdata för godstransporter. Vidare kommer frågor kring transporters energieffektivitet att utvecklas för att ingå i Q3:s upphandlingsverktyg för hållbara vägtransporter. ​I projektet ingår IVL Svenska miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Q3 – Forum för hållbara transporter. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår från april 2017 till september 2019. För frågor om projektet kontakta Linda Styhre, tel. 010-788 69 02.

Tidigare:


Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030
De nationella 2030-indikatorerna är framtagna av 2030-sekretariatet, som också samlar in och ansvarar för datamaterialet.
"Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på beställare av transporter". Pressmeddelande i maj 2017

Projektet ENERGO - bättre logistik för minskad miljöpåverkan från godstransporter
Fram tills idag har förbättringar i godstransporters energieffektivitet och miljöprestanda till största delen skett genom teknologiutveckling i form av renare och effektivare fordon och bränslen. Hållbarhetsarbetet inom logistikområdet, det vill säga själva organiseringen av hur transporterna planeras, upphandlas och genomförs, har däremot inte utvecklats på samma sätt. Det nystartade projektet ENERGO ska hjälpa godstransportsområdet att ta nästa steg mot mer energieffektiva och miljöanpassade transporter – genom logistikförbättringar. Fallstudier ska genomföras hos Scania, Stora Enso och Ahlsell. För frågor om projektet kontakta Sebastian Bäckström​, tel. 010-788 67 94

Projektet Utveckling av grönare logistiktjänster
Regionförbundet Örebro har under 2013 och 2014 lett projektet Utveckling av grönare logistiktjänster med syftet att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. Inom ramen för projektet har de medverkande företagen och organisationerna startat interna gröna affärsutvecklingsprojekt och testat upphandlingsverktyg från Q3 och NTM. 20 november 2014 genomfördes ett webinar om ”Miljökrav vid upphandling av godstransporter”. Mer information finns på www.regionorebrolan.se/gronarelogistik
 
Infrastrukturminister Anna Johansson konstaterar att flera transportsektorer – till exempel åkeribranschen och flygbranschen – präglas av fusk och ojusta arbetsförhållanden. För att stävja detta vill hon att såväl transportköpare på företag som privatpersoner som beställer resor ska ta större ansvar när de köper transporttjänster.

Miljöanpassade transporter är inte dyrare. De kan till och med vara billigare. Men politiken behöver ge oss långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel för att vi ska kunna ta ett rejält kliv framåt, skriver bland andra Lars Mårtensson, ordförande Kneg i den debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten den 2 juli, 2014.

Ställ krav för klimatsmartare transporter
KNEG Resultatrapport 2014

Publicerad: on 03 jul 2019.