Databas för transportforskning

Enkätstudier
Chalmers, IVL och Göteborgs universitet inledde under 2010 en satsning på att utveckla en gemensam databas för transportinköp på svenska företag. Idag innehåller databasen omfattande material från enkätstudien ”Inköp av transporttjänster – idag och imorgon” som genomförs vartannat år. Hittills har enkätstudien genomförts tre gånger. År 2012, 2014 och 2016 besvarade 175, 144 respektive 151 företag enkäten. Svarsfrekvensen bland de företag som fick enkäten skickad till sig har vid varje tillfälle varit mellan 50 och 54 procent. Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda företag med fler än 100 anställda inom tillverkande industri och partihandel i Sverige. Genom ett kontinuerligt arbete kan utveckling och trender därmed följas över tiden.

Databasen innehåller mycket information, som till exempel svenska företags syn på transportinköp, relationer med leverantörer, val av transportslag, organisation och inköpsprocessen, miljöhänsyn vid transportinköp, och företags syn på transportbranschens framtid.

Nyttan med databasen
Det finns stor nytta med databasen för forskare, studenter, myndigheter och företag, se figur nedan. För akademin utgör databasen en kunskapskälla för forskning och utbildning. För myndigheter och industrin kan den leda till fördjupad kunskap om transportinköpet och relaterade aktiviteter, vilket kan bidra till beslutsunderlag. I samarbete mellan akademin och industrin kan vi verka för ett effektivare inköpsarbete, bättre logistik och minskad miljöpåverkan från transporter. Transportinköpspanelen arbetar fortlöpande med nyttogörandet av databasen för att driva detta arbete framåt. 

 Publicerad: to 05 feb 2015. Ändrad: ti 04 jul 2017