GMVs julkalender mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt

Det femte globala målet för hållbar utveckling slår fast att jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper.

Läs mer om mål 5 och hur Sverige arbetar med de globala målen
 

Se film med Maria Edström, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, som forskar om genus, medier och mänskliga rättigheter.

Mer om Maria Edström

 

Läs mer
Centrum för genusforskning (GIG) är en resurs för forskare på Göteborgs universitet som öppnar för möjligheter till samverkansformer, mötesplatser och dialog kring forskning om kön och genus.

Nationella sekretariatet för genusforsknings övergripande uppdrag är att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.
Helene Ahlborg, Miljösystemanalys, Energi och miljö, Chalmers
Helene Ahlborg’s research is about rural electrification in East Africa and societal transformation. She studies the co-development of technology and society and how provision of electricity services, based on small-scale renewable energy resources, impacts on people’s lives and transforms rural communities. But also, how the local context and especially social, economic and power relations between poor and rich, women and men, young and old, village and town, etc. influence the electrification process and impact on the long-term viability of the energy system.
 
Har du fler exempel på forskning eller verksamhet vid Chalmers eller Göteborgs universitet med koppling till detta mål?
Skicka gärna tips till gmv@chalmers.se

Följ GMV:s julkalender och öppna 17 luckor för en hållbar framtid

Varje dag, från första till sjuttonde december, presenterar GMV ett av de globala målen för hållbar utveckling. Möt forskare på Chalmers och Göteborgs universitet som berättar om hur de arbetar för att bidra till de globala målen och läs om projekt som på olika sätt kopplar till målen. Den artonde december blir det en bonuslucka som räcker fram till julafton.
Till julkalendern

Publicerad: fr 09 dec 2016. Ändrad: ti 13 dec 2016