illustration

Workshop om primärvårdslokaler

​CVA välkomnar intresserade till workshoprunda 2 i arbetet med att ta fram ett nytt konceptprogram med fokus på primärvårdslokaler – specifikt vårdcentraler.
I en första workshop behandlades den breda frågan om vilka delar av vårdcentralen som bör konceptualiseras. Baserat på resultatet är workshop 2 indelad i fem teman, som kommer att dryftas vid olika tillfällen. Det går bra att anmäla sig till ett eller flera tillfällen. Anmälan sker senast den 9 november, via e-post till: jenswid@chalmers.se . Deltagande är kostnadsfritt och förutsätter inte deltagande på workshop 1.

Varje tillfälle kommer att inledas med en diskussion om utveckling av arbetssätt och framtida förändrade krav på den fysiska miljön, och avslutas med en diskussion om vilka delar av förslag och lösningar från workshoparbetet som många kan hålla med om och vad det kan råda delade meningar om. Mer detaljerad information och inläsningsmaterial skickas ut till anmälda deltagare i veckan innan respektive workshoptillfälle.

Samtliga workshoppar kommer att genomföras digitalt!

15 nov 13.00 – 16.00  Platser för det fysiska vårdmötet
Mottagningsrummets utformning är relativt väl beskrivet i PTS även om ytkraven skiljer sig åt från region till region. Men vad krävs av multirum där man kan utföra flera olika specialiserade undersökningar och behandlingar? Vilka undersökningar/behandlingar kan utföras i samma typ av rum? Hur många typer av vårdmötesrum behövs?

17 nov 09.00 – 12.00  Olika typer av platser för arbetet utanför det fysiska vårdmötet
Expeditionen, dokumentationsplatsen, telefonrummet, konferensrummet osv. Vilka administrativa arbetsuppgifter utförs utanför det fysiska mötet med patienten och vilka rumsliga förutsättningar kräver de?

23 nov 09.00 – 12.00  Flöden
Hur ser "patientresan" ut från hemmet till ett vårdmöte och hem igen? Vilka flöden, eller delar av flöden, är viktiga att separera?

23 nov 13.00 – 16.00  Entrésituationer
Tillgänglighet, information, bemötande, säkerhet etc. Hur möter patienten vårdcentralen? Skiljer det sig beroende på typ av ärende och typ av person? Hur bör patienter med misstänkt infektionssmitta möta vårdcentralen? Vilka funktioner kopplas till olika entrésituationer?

25 nov 13.00 – 16.00  Samnyttjande
Multirummet är ett sätt att samnyttja yta inom enheten för flera olika undersökningar, ett generellt rum som ökar flexibiliteten för schemaläggning och lokalnyttjande. Vilka andra ytor inom enheten kan samnyttjas för att ge ökad nytta (synergier, ökad effektivitet eller flexibilitet, lägre hyreskostnad etc.)? Vilka ytor skulle kunna samnyttjas med andra verksamheter (Specialistvård? Kommunal vård?) för att ge ökad nytta? Hur kan lokalisering av vårdcentralen i förhållande till annan vård och service ge ökad nytta?

Väl mött!
Arbetsgruppen Göran Lindahl, Johanna Eriksson, Jens Widmark, Elin Rittmark och Sofia Park

Sidansvarig Publicerad: fr 29 okt 2021.