Temadag om kunskapsöverföring mellan vårdbyggnadsprojekt

 
 

Investeringar i nya lokaler och byggnader för vård och omsorg i Sverige kommer att vara fortsatt stort inom en överskådlig framtid. Många projekt har genomförts och kan tjäna som goda förebilder. Hur kan vi som medverkat i projekten bidra med våra vunna erfarenheter till kommande uppdrag ?  Centrum för vårdens arkitektur bjuder in till en temadag för att ta del av olika erfarenheter både från projektens processer och utformning samt reflektioner ur användarens perspektiv.

 

Det är en komplex uppgift att utforma högkvalitativ vårdmiljö för patient och personal. Vi vet att välstuderad logistik leder till god orienterbarhet, bra samband och effektiva flöden. Detta bidrar både till känsla av trygghet och positiv upplevelse i mötet med vården och är samtidigt stödjande för nya arbetssätt, ny medicinteknisk utrustning och ny medicinsk utveckling. De olika aspekterna som även inkluderar generella stomsystem, installationsprinciper, bra materialval, balanserad färgsättning ska samverka i en långsiktigt hållbar helhetslösning – samlingsbegreppet för detta är god arkitektur.

 

Den stora investering som Sveriges landsting står inför avseende vårdbyggnader borde borga för ett nytt språng i utvecklingen. Inte sedan 60-talet har vi samtidigt sett ett så omfattande behov av uppgradering och nybyggande av vårdens lokaler. Nu måste vi ta tillfället i akt att samstämmigt dra nytta av vunna erfarenheter på området både nationellt och internationellt. Förhoppningen är att temadagen inspirerar till fortsatt samtal och strategiupplägg för att tillgängliggöra kunskapen i utformningen av framtidens vårdbyggnader. Tanken är också att tydliggöra och förmedla det helhetsansvar arkitekturen står för.


Datum: 26 maj 2015
Tid: 9:30-16:00
Plats: Chalmers arkitektur, VA salen


Hämta program (pdf)

Charlotte Ruben - Hur påverkar olika processer vårdbyggnadsprojektens innehåll och resultat?

Nina Borgström - Mänsklig processutveckling i vårdprojekt med Digital design & BIM

Gunda Höckenström - OPS och Kunden, erfarenheter från NKS

Tomas Boijsen - Sjukhusmiljöer omges av flera paradoxer, erfarenheter från Nya Karolinska Solna


Sidansvarig Publicerad: on 02 dec 2020.