Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, 15 hp (avancerad nivå)

Kursen erbjuder en god teoretisk bakgrund till principerna inom förbättringskunskap (improvement science). Vår ambition är att erbjuda en professionell akademisk utbildning, visa på praktiska erfarenheter inom kvalitetsförbättring, erbjuda en introduktion till lämpliga forskningsmetoder och tillsammans med kursdeltagarna skapa en stimulerande och stödjande miljö för intellektuell utveckling.
Kursen är på avancerad nivå, utformad för yrkesverksamma inom vården som har erfarenhet av att bedriva kvalitetsförbättringar inom vården.
 
Syftet med utbildningen är att deltagarnas kunskap och förmåga skall nå den nivå som behövs för att leda och driva ett målinriktat och långsiktigt kvalitetsdrivet förbättringsarbete. Detta innebär att kunna planera, leda, samordna, genomföra, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten med fokus på patient-/kund-tillfredsställelse samt att kunna leda och driva ett resultatinriktat förbättrings- och utvecklingsarbete. Inom ramen för utbildningen genomförs även ett praktiskt förbättringsarbete.
 
Utbildningen integrerar teori och praktik inom förbättringskunskap (improvement science) genom att utveckla kursdeltagarnas kunskap och strategier för handling. Utbildningen syftar även till att skapa nätverk, där deltagarna får en arena för reflektion och utbyte av erfarenheter.

Lärandemål

Deltagarna skall efter fullgjord utbildning:

  • kunna tillämpa grundläggande principer, metoder och verktyg för kvalitetsutveckling i egen praktik
  • kunna självständigt och kritiskt bedöma och värdera managementidéer i relation till relevant forskning
  • ha genomfört och avrapporterat ett förbättringsarbete där grundläggande principer för kvalitetsutveckling tillämpats
  • kunna fungera som ledare/metodstöd för en patient-/kundfokuserad verksamhetsutveckling inom sitt verksamhetsområde.

Innehåll

Kursen består av tre sammanhängande moment

  1. Centrala begrepp i teori och praktik
  2. Kund- och faktadriven verksamhetsutveckling
  3. Ledning och utveckling i system och komplexa organisationer

Organisation

Utbildningen bedrivs på kvartsfart och pågår under två terminer. Utbildningen genomförs som heldagsutbildning med en blandning av fysiska och digitala tillfällen. Föreläsningar med tillhörande gruppdiskussioner och hemuppgifter utgör basen i utbildningen.
 
Kursen startar i augusti och antagning sker under våren.
Kontaktperson: patrik.alexandersson@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 06 okt 2021.