Ersättningsformer och processeffektivitet

– modellering för styrning i ett komplext system

I detta projekt avser vi att undersöka hur ersättningsmodeller kan skapa förutsättningar för hållbar utveckling av en sammanhållen och patientcentrerad cancervårdkedja i Västra Götalandsregionen.

Regionens hälso- och sjukvårdsutskott i har beslutat att genomföra en försöksverksamhet i 3 år med uppdrag som regional processägare för 25-talet cancervårds- och stödprocesser. Processägarna kommer att vara kopplade till vårdprogramgrupperna inom Regionalt Onkologiskt Centrum. Det primära syftet med försöksverksamheten är att utveckla en bättre integrerad och patientcentrerad cancervård i regionen. I detta projekt har en av processerna - Lungprocessen på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) – valts ut.

Kunskapsbasen för projektet utgår till stora delar från metoder för processutveckling och utveckling av s.k. komplexa adaptiva system. Allt fler rapporter framhåller den komplexitet som vårdprocesser kännetecknas av, ett faktum som försvårar framgångsrikt förbättringsarbete. I komplexa system är effekterna av stora förändringar eller förändrade förutsättningar svåra att förutsäga. Lyckat utvecklingsarbete vilar därför ofta på medarbetarnas agerande och gemensamma lärande i upprepade, små förbättringscykler.

Ersättningssystem är kanske den mest betydande, större påverkansfaktorn och dess utformning kan underlätta eller motverka förutsättningarna för den lokala processutvecklingen. Idealt bör utformningen av ersättningssystem inom vården harmoniera väl med det arbetssätt som anses vara mest önskvärt, samt missgynna beteenden och arbetssätt som ej ses som önskvärda. En central faktor kan, inte minst inom professionella organisationer, vara inre motivation och interna intressen inom professionen. Det blir således viktigt att förstå ersättningssystemet och de mål ersättningssystemet är avsett att styra verksamheten mot i ett större sammanhang.

Syftet med projektet är att modellera och simulera hur ersättningsformer kan underlätta och stimulera en mer sammanhållen och effektivare cancervård utifrån ett patientperspektiv. Vidare kommer detta skapa förbättrade förutsättningar för lärande och beslutsfattande i hälso- och sjukvården styrning.

Systemdynamisk modellering och simulering kommer att användas som främsta metod i detta projekt. Syftet med systemdynamisk modellering och simulering är att i en grafisk modell beskriva komplexa samband, ofta med fördröjda återkopplingsmekanismer. Modellen och simuleringarna kommer att användas som en lärande arena för processens intressenter.

 

Kontakt:
Paul Holmström, paul.holmstrom@chalmers.se

Andreas Hellström, andreas.hellstrom@chalmers.se

Svante Lifvergren, svante.lifvergren@vgregion.se

Sidansvarig Publicerad: on 26 jun 2013.