Projektarkiv

Här hittar du centrats arkiv över tidigare forskningsprojekt.

Beslutsstödssystem för patientcentrerad Warfarindosering
I Sverige behandlas ca 100 000 patienter med det blodförtunnande läkemedlet Warfarin. Det finns ett antal olika indikationer, men gemensamt för dessa är att behandlingen pågår under lång tid, ofta livsvarigt. Om blodförtunningen inte är tillräcklig kan blodpropp uppstå medan om den är för effektiv kan livsfarlig blödning uppstå.

Ersättningsformer och processeffektivitet – modellering för styrning i ett komplext system
I detta projekt avser vi att undersöka hur ersättningsmodeller kan skapa förutsättningar för hållbar utveckling av en sammanhållen och patientcentrerad cancervårdkedja i Västra Götalandsregionen.

Förbättrad prognostisering på kliniknivå
Historiskt har man inom Hälso- och sjukvården inte arbetat med prognostisering, produktionsplanering och produktionsutfall på något systematiskt sätt. Oftast har dessa varit i princip samma sak, man har använt historiska utfall som enda parametern vid prognostisering.

In search of Sustainable High Quality Health Care
Utmaningarna för hälso- och sjukvårdssektorn är stora i Sverige liksom i resten av världen. Efterfrågan på vård ökar när andelen äldre blir fler samtidigt som den tekniska och medicinska utvecklingen gör att ett större antal sjukdomar kan behandlas. I detta projekt ställer vi oss frågan om rådande system inom hälso- och sjukvård kan möta de utmaningar man möter – är systemen hållbara?

Läkemedelsprocesser - ett DFSS-projekt
Syftet med projektet är att förbättra hälso- och sjukvårdsprocesser med hjälp av förbättringsmetodiken Design for Six Sigma (DFSS). Design for Six Sigma (DFSS) är ett sätt att skapa säkrare processer som är okänsliga mot olika typer av variation, till exempel olika vårdgivare, olika patientgrupper och olika typer av avdelningar. Forskningen fokuseras på nyttan med DFSS inom hälso- och sjukvärden samt de anpassningar som krävs för att utnyttja dess potential.

Lärande mikrosystem i sjukvårdsprocesser
Projektet avser att studera de vårdmottagningar i Skaraborg – mikrosystem – som ansvarar för behandlingen av patienter med blodförtunnande läkemedel. Syftet är att genom en tvärvetenskaplig forskningsansats utvidga kunskapen kring hur mikrosystem i sjukvårdprocesser kan upprätthålla, utveckla, förnya och transformera sin – för patienterna – värdeskapande kompetens.

Mötet mellan processorientering och de funktionella strukturerna
Långtgående specialisering och divisionalisering av arbete har varit en viktig förutsättning för den produktivitetsökning som skett under nittonhundratalet. Detta har varit nödvändigt för att kunna hantera den ökande kunskapsproduktionen med betydelse för hur aktiviteter utförs. Funktionell/professionell organisering har därför tett sig naturligt. Men detta medför en risk för bristfällig integration av värdeskapande aktiviteter vilket skapat behov av organisering i andra former. Processorientering kan sägas vara ett tidstypiskt exempel på hur denna brist kan lösas.

Systemdynamik
I detta projekt studerar man hur patienter med malignt melanom slussas genom olika enheter och vilka problem som kan uppstå under resans gång. I projektet, som bedrivs på hudkliniken på SU, tillämpas och utvecklas teorier om systemdynamik.

Mot en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård
Regionalt cancercentrum (RCC) Väst har tagit fram en strategi för utveckling av den regionala cancervården i västra Sverige. Planen innefattar bl.a. utveckling avseende primär prevention, vårdprocesser, kunskapsstyrning, patientfokuserad klinisk FoU, palliativ vård och omhändertagande av canceröverlevare.

Tillämpning av Lean Six Sigma i en sjukvårdskontext
​Pågående aktionsforskningsprojekt där den övergripande tillämpningen av Lean Six Sigma på Skaraborgs Sjukhus följs.

Ta med en vän
​I projektet, som genomfördes i nordöstra Göteborg, kom olika aktörer och professioner inom hälso- och sjukvården samt det civila samhället att samarbeta för att öka cellprovstagningen i syfte att förhindra livmodershalscancer. I projektet utreddes dels hinder för cellprovstagning i det lokala området där en betydande del av befolkningen var utlandsfödd, dels insatser för att få fler kvinnor att ta cellprov.

Patientinvolvering i förbättringsarbete
Historiskt sett har patientens roll inneburit ett ganska passivt förhållningssätt där man litat till den professionella hälso- och sjukvårdsexpertisens omdömen och beslut. Dagens patienter är dock intresserade av att få vara mera delaktiga i sin vård och behandling, vilket också ses som positivt för att skapa en bättre kvalitet.

Operationalisering, utvärdering och styrning av kvalitet vid upphandling av vård och omsorg
Offentliga upphandlingar genomförs normalt genom ett anbudsförfarande där priset är det dominerande bedömningskriteriet. Förståelsen för hur kvalitet kan operationaliseras och utvärderas inom vård och omsorg i en upphandlingssituation brister idag. Vidare saknas en gemensam bild av hur man går tillväga då man faktiskt tar med kvalitetskriterier i upphandlingsprocessen.

Kraftens Hus – från kraft att överleva till kraft att leva

Kraftens Hus är ett innovativt tjänstedesignprojekt som utgår från tron att vi tillsammans kan bli bättre på att möta behov hos alla cancerberörda. Tanken med Kraftens hus är att ge kraft till alla cancerberörda genom att erbjuda en naturlig mötesplats för alla som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked, och underlätta deras vardag genom att sammanfoga samhällets resurser på ett nytt sätt.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 jun 2018.