Bostadens ekonomi

Det blir dyrt att bygga billigt

Professor Kajsa Crona har för CBA, i samarbete med Sweco, skrivit en kortrapport om villkoren för dagens bostadsbyggande. De rådande finansieringssystemen motverkar ett hållbart bostadsbyggande. Det finns idag inget incitament att göra investeringar i material med hög kvalitet, smarta energisystem, bra inomhusmiljö eller koldioxidneutrala material. Detsamma gäller investeringar för låga underhållskostnader. För de som vill engagera sig i sitt boende och exempelvis skapa en byggemenskap ställer bankerna extra höga krav.

Istället byggs det billiga och allt mindre bostäder, vilket Kajsa Crona i sitt slutord varnar för. Det skapar segregation och ökade klassklyftor. Istället för att bygga sämre bostäder borde ett nytt regelverk skapas där långsiktighet, hållbarhet och kvalitet premieras.


Bostadens ekonomi, avkastningskrav, avskrivningen och lönsamhet i ett bostadsprojekt

Tillsammans med Boinstitutet genomför CBA ett utredningsprojekt där gästforskaren Antti Kurvinen från TUT Tammerfors, arbetar med en rapport om bostadsekonomi. Projektet är i sin slutfas och kommer presenteras i en kortrapport under våren 2020.

I sin inledning skriver Antti:
”projektet syftar till att sammandra och klargöra de mest centrala ekonomiska synpunkterna och kalkylmetoderna i förhållande till boende. Projektet inriktar sig på bostadsprojekt med bostadsrätter och hyresrätter men de flesta punkterna kan också tillämpas i samband med andra boendeformer. Olika delar av denna rapport presenteras nedan.


Det andra kapitlet av rapporten är en översikt över utvecklingen av de institutionella förutsättningar som direkt påverkar bostadsmarknaden. Det finns redan flera övergripliga beskrivningar om tiden före 2000-talet, så denna rapport inriktar sig på vad som har hänt sedan början av 2000-talet men också några tidigare händelser lyfts fram.

Det tredje kapitlet studerar förhållandet mellan bostadspriser och produktionskostnader. Den historiska utvecklingen av båda två granskas och jämförs med olika index. Ytterligare presenteras bostadsbyggandets kostnadsfördelning och funderas över vad som egentligen driver upp bostadspriserna. Sedan åskådliggörs sambandet mellan produktionskostnader och hyror med hjälp av en enkel kalkyl och, till sist, erbjuds fastighetskonomiska resonemang om sambandet mellan produktionskostnader och bostadspriser.

I det fjärde kapitlet av rapporten lyfts fram frågan om vad som avgör om det är lönsamt att bygga. Kapitlet till att beskriva olika begrepp, metoder, kalkyler och även redovisningsregelverk som kan anses påverka bostadsprojekts lönsamhet. Syftet är begrepp, metoder och deras begränsningar samt påverkan i en lättbegriplig form.

I det femte kapitlet presenteras en fallstudie som är ett  allmännyttig hyresrättsprojekt. Det sista kapitlet erbjuder sammanfattande resonemang och slutsatser.
 

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.