Norra älvstranden flygfoto

Potential för kvarboende - ​En studie om möjligheterna att bo kvar i bostaden även vid stora omvårdnadsbehov

​Lunchföreläsning den 31 mars kl 12:00-12:45
​Forskarna Morgan Andersson och Kaj Granath presenterar en bostadsstudie bland äldre på Norra Älvstranden, som gjorts tillsammans med Ola Nylander. Studien undersöker hur äldre, 65+, upplever möjligheterna att bo kvar i bostaden om de senare skulle få stora omvårdnadsbehov. Vi undersöker även tidigare boende och deras uppfattning om en ideal bostad samt hur de upplever närområdet, service och kommunikationer. Studien omfattar djupintervjuer med 30 hushåll och rumslig analys av de 30 bostäderna samt 217 besvarade enkäter.

Resultaten från intervjuer och enkäter visar en stor nöjdhet med bostäderna och en mycket stor tilltro till möjligheterna att kunna bo kvar med stora omvårdnadsbehov. Den rumsliga analysmodellen, som vi använt på de 30 lägenheterna i intervjustudien, stöder och bekräftar resultaten från intervjuerna och enkäterna - att möjligheterna till kvarboende är mycket goda.

Den rumsliga analysmodellen utgår från bland annat tidigare forskning av Inga Malmqvist och Morgan Andersson och använder tre begrepp för att avgöra hur väl en lägenhet fungerar som bostad för äldre personer med behov av vård i hemmet:

  • Sovrumskapacitet - möjligheten att möblera ett sovrum så att det fungerar i en vårdsituation.
  • Rumslig närhet - avståndet mellan de fyra funktioner som är berörda i en vårdsituation i hemmet; entrén, sovrummet, badrummet och förvaring.
  • Funktionell autonomi - möjligheten att vara ostörd och självständig för en frisk partner i en lägenhet där den andra partnern är i behov av vård.

Trots att det är en liten studie med ett begränsat urval av personer och miljöer, visar den på möjligheterna med att undersöka bostadens användningsmöjligheter med en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder - genom att fråga de boende och parallellt analysera specifika fysiska egenskaper på lägenhetsplanerna.

Morgan Andersson är arkitekt SAR/MSA, TD och adjungerad professor i boende och vård på avdelningen för byggnadsdesign. Han arbetar vid CBA/CVA, främst med frågor som rör vård och boende för äldre.

Kaj Granath är arkitekt, TD och gästforskare hos CBA. Han arbetar främst med frågor som rör bostadskvaliteter, planlösningsanalyser, och regelverk. 
Sidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.