Aktuella nyheter

Framtidens bostäder – så bygger vi volym med kvalitetFramtiden och CBA (Centrum för Boendets Arkitektur) presenterade under ett välbesökt frukostseminarium den 27/9 i JSP ett nytt forskningsprojekt för att utveckla ett verktyg för att säkerställa bostadskvaliteter i det nya bostadsbyggandet.

 

Ola Nylander (Konstnärlig Professor Chalmers) inledde med Erfarenheter från miljonprogrammet, Gunnar Persson (Framtiden Byggutveckling) fortsatte med Framtidens utmaningar i 'det nya miljonprogrammet', och Kaj Granath (Gästforskare Chalmers) berättade om det nya projektet Volym med kvalitet – utveckling av ett verktyg för praktiken.


Projektet genomförs som ett treårigt samverkansprojekt mellan Framtiden och Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik (ACE). Syftet är att formulera kvalitetskriterier som kan utgöra grund för Framtidens kravställning vid planering och projektering av nybyggnadsprojekt, för att säkerställa att nyproducerade bostäder håller god kvalitet ur ett boende- och förvaltningsperspektiv.

 

Kriterierna skall bli en manual med definierade begrepp och kvalitetsnivåer, som kan användas som verktyg av Framtidens representanter i kommunikationen med arkitekter och andra inblandade konsulter i planerings- och projekteringsprocessen. Avsikten är att detta arbete på sikt ska kunna ingå i Framtidens standard för nyproduktion.


Arbetet utgår från evidensbaserad aktuell forskning, kombinerat med den kunskap och erfarenhet som finns i Framtidens organisation, baserat på rollen som byggherre och förvaltare.

 

Projektet drivs av en arbetsgrupp med forskare inom Centrum för Boendets Arkitektur på Chalmers ACE, under ledning av Kaj Granath. Projektet kommer att fortlöpande förankras hos Framtiden och i branschen genom workshops och seminarier med Framtidens personal och praktiserande bostadsritande arkitekter. Inom projektet skall också fortlöpande kontakter hållas med relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå, såsom till exempel SABO, Sveriges Arkitekter och Boverket.

 

CBA Bostadsskola 2018

CBA bjuder in till en bostadsskola i form av endagskurs 14 november i Göteborg och 21 november i Stockholm. Ambitionen med bostadsskolan är skapa ökad kunskap om bostadskvaliteter med syfte att utveckla CBA företagens arkitektur- och beställarkompetens.


Bostadsskolans fokus är på planlösningar och vänder sig i första hand till CBAs medlemmar som arbetar som projektledare, projektutvecklare och handläggare i byggföretag, bostadsföretag, likväl som kommunala tjänstemän. Kursdeltagare behöver inte ha tidigare arkitektutbildning.


Bostadsskolan kommer varva föreläsningar om bostadskvalitet med gruppövningar. Utförligt program presenteras september.


Kursledning
Kursen leds av professor Ola Nylander och arkitekt, gästforskare, Kaj Granath, från CBA. Kursen i Stockholm görs i samarbete med Strategisk Arkitektur som medverkar som värdar och handledare.

Tid och plats
Kursdag i Göteborg är 14 november, kl 9-17. Kursen äger rum på Chalmers ACE, Sven Hultins gata 6. Rum SB-S393.
Kursdag i Stockholm är 21 november, kl 9-17. Kursen äger rum på Drottninggatan 25, hos Strategisk Arkitektur.

Kostnad
CBA medlemmar 2500kr
Icke CBA medlemmar 7500kr

Anmälning

Obs! att det är samma kurs som går på två olika platser.

Arkitekten.se skriver om CBAs kurs Detaljens betydelse


CBA kurser är igång

22 augusti var det kursstart på CBAkursen Bostadens ekonomi. Drygt 20 kursdeltagare samlades i Chalmersska huset där kursledare Anders Svensson från Caselab tog emot. 

 


23 augusti var det kursstart på CBA kursen Detaljens betydelse. Kursledare August Orrling, från Fredblads och Magnus Almung från Tengboms inledde kursen med en studieresa till Danmark och Petersens tegelbruk. På studieresan blandades studiebesök och praktiska inslag med murning.

  


Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Göteborgs ytterstadsdelar: en uppföljningsstudie

28 maj levererade CBA en uppföljningsstudie om den ombildning av hyresrätter till bostadsrätter som skett i tre miljonprogramsområden i Göteborg. Utvärderingen är gjord på uppdrag av Stadsledningskontoret och med hjälp av Radar arkitektur och planering.

Under åren 2006-2008 ombildades 580 allmännyttiga hyreslägenheter till bostadsrätter i Tynnered, Lövgärdet och Eriksbo. Syftet var att Göteborgs stad ville verka för en större blandning av upplåtelseformer i stadsdelar med hög andel hyresrätter.

I studien ingår en omvärldsanalys, intervjuer med bostadsrättsföreningarnas styrelser och representanter för de tre inblandade allmännyttiga bostadsbolagen och Hyresgästföreningen, samt en enkät till de boende. 

Resultatet visar att ombildningsprocessen är lång och arbetskrävande för alla inblandade parter. De nya brf-styrelserna gör en viktig social insats i respektive stadsdel, samtidigt som de har haft en stor arbetsbörda, med att sätta sig in i nya arbetsuppgifter.

Omflyttningsgraden i bostadsrättsföreningarna ligger på samma nivå som inom allmännyttan som helhet. De boende uppger att de överlag är mycket nöjda med sitt boende. Detta syns bland annat i det engagemang bostadsrättsinnehavarna visar i bostadens fysiska utformning genom renovering, upprustning och planlösningsförändringar utifrån individuella behov och önskemål. Samtidigt har det skett en skiktning: de som äger sin lägenhet är påtagligt mer nöjda än de som bor kvar som hyresgäster i de nya föreningarna.

I studien ges förslag till fortsatt forskning inom området: hur ombildningarna påverkar flyttmönster, flyttorsaker och brottslighet, metoder för ökat boinflytande över den egna bostadens utformning inom hyresbeståndet, och boendesituationen för de som inte kunnat eller velat delta i ombildningsprocessen.     

Slutrapporten finns att läsa här.


CBA kurs, Detaljens betydelse

 


Läs mer om kursen här (pdf)

Maila ditt intresse för kursen Detaljens betydelse, senast den 25 maj 2018 till, cba.arch@chalmers.se​och magnus@almung.se​.CBA boken Göteborg bygger 2016

CBA boken Göteborg bygger 2016.pngFöreläsning, onsdag 11 april 

Föreläsning, onsdag 28 mars

Tid :kl 16, Plats: Sal SB H2, Sven Hultinsgata 6

 

 

 

CBA Bostadsdag 25 januari i Stockholm

Torsdagen 25 januari genomfördes CBAs bostadsdag i Stockholm i en fullsatt ArkDes Aula. Temat för dagen var åter "Svensk bostad i internationell toppklass" och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Sveriges Arkitekter genom Julia Hertzman och ArkDes Monica Sand.

Bostäder och bostadskvaliteter från olika tider

I ett göteborgsperspektiv.


 


Läs artikeln här.Om Vallastaden i Jönköpings-Posten

 

Kaj Granath, Jönköping University, skriver om höstens stora bygghändelse utställningen i Vallastaden, Linköping. Läs artikeln här.

 

CBA Bostadsdag 28 november i Växjö

 

Stadsarkitekt Henrik Wibroe berättade om de många flerbostadshus i trä som byggs i Växjö.Tisdagen den 28 november samlades ett åttiotaltal representanter från näringsliv, akademi och politik för en fjärde bostadsdag i Centrum för Boendets Arkitekturs regi, i Södra-salen vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Temat för dagen var åter ”Svensk bostad i internationell toppklass” och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Institutionen för Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet genom Åke Tyrberg och Per Reinholtz. Ola Nylander, Professor vid Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, gav en presentation om orsaken till och betydelsen av en centrumbildning för boendets arkitektur. Förutom redovisning pågående CBA-forskning gavs presentationer av adjungerad professor Mats Elgström om hyresrätter i USA med stora gemensamma ytor och hög standard. Åke Tyrberg, universitetsadjunkt i byggteknik, talade om byggnadsutformningsprogrammet som finns vid Linnéuniversitetet. Stadsarkitekt Henrik Wibroe berättade om de många flerbostadshus i trä som byggs i Växjö. Kirsi Jarnerö, David Andersson och Sara Hyltén-Cavallius berättade om BOOST-projektet, en del av den forskning som utvecklas genom Smart Housing Småland. Gunilla Fagerström lyfte fram Boverkets bidrag till god bostadsarkitektur. Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, avslutade Bostadsdagen med att från sitt perspektiv som riksdagsledamot berätta om arbetet på riksdagsnivå med bostadsfrågorna. Mer info i form av program och föredragsbilder finns på hemsidan.

 


 

Alla deltagare engagerades i att med hjälp av mentimeter-utrustning ge sin syn på olika frågor som rör den rådande situationen inom bostadsbyggandet i Sverige. Som svar på vilka problem man ser i dagens bostadsbyggande lyfte publiken särskilt fram frågor kring okunskap, tidspress, segregation och kortsiktighet. Deltagarna fick också svara på vad kvalitet i en bostad är och i ett jämnt svarsfält stack dock aspekter som ljus, planlösning och sunda material ut.

 

 

CBA nyhetsbrev hösten 2017
Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand


PhD-student in industrial housing / För att öka möjligheterna till att effektivt och kostnadsmedvetet leverera bostäder i volym rekryterar Framtiden Byggutveckling nu en industridoktorand inom området industriellt byggande. Det görs i samarbete med Luleå tekniska universitet, en av de mest framstående aktörerna inom området i världen. ANSÖKAN SENAST 17 DECEMBER 2017.


Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand
CBA bostadsdag i Växjö 28 november


 

Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och hur vi åstadkommer det i de nya bostäder som byggs. Arkitekter och forskare verksamma inom CBA tillsammans med kollegor på Linnéuniversitetet, presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi. Tillsammans med medverkande politiker kommer vi, tillsammans med arkitekter, byggherrar och byggare i Växjö, diskutera bostadsbyggande och boende i toppklass, och hur vi når dit?


Mer information och program >>Nytt bokprojekt


 

Inspirerade av Bygglovsboken som Svensk Standard gav ut 2015 kommer CBA i bokform presentera de bostadsprojekt, för flerfamiljshus, som lämnades in som bygglovsansökningar i Göteborg 2016. Med en bok med samlade göteborgska bygglov vill CBA dels ge en heltäckande bild av de bostäder som planerades under 2016 och dels, tillsammans med de arkitekter, beställare, planerare och finansiärer, som står bakom arbetet med de inlämnade byggloven starta en diskussion om vad det är vi kommer att bygga de närmsta åren.

 Ola Nylander intervjuad i Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra

 


  

Hemsida, Hem och Hyra

 


 


 

Bostadsarkitektur i internationell toppklass

 

CBA medverkar i bo- och samhällsexpo i Vallastaden.

 
Den 21 september medverkar CBA och riksdagsledamot Emma Hult (MP) i Vallastaden där centrumet och dess forskning presenteras.
Seminariet har fokus på bostadskvalitet i relation till den kraftigt ökande bostadsproduktionen.

 

Plats och tid: Stora salen, Expoarenan, kl 14:15-15:45

 

https://www.vallastaden2017.se/program/bostadsarkitektur-med-internationell-toppklass/

 
 

CBA i Almedalen

 

CBA medverkade under sommarens Almedalsvecka i ett seminarium anordnat av Strategisk Arkitektur i Sveriges Arkitekters Arkitekturträdgård. Titeln för seminariet var Fort och fel-eller kan vi verkligen bygga bra bostäder billigt? Bransch, akademi och rikspolitik möttes i en diskussion om hur man kan värna kvalitet i bostadsbyggandet  i dagens situation på bostadsmarknaden.

 

 
foto: Strategisk Arkitektur

 

Ur programmet:

 

Beskrivning av samhällsfrågan

 

Debatterna är många om hur vi snabbt ska möta en växande bostadsefterfrågan och bygga billigare, men var förs diskussionen om kvaliteten i de bostäder som byggs? Marknaden försöker lösa bostadsförsörjningen med allt mindre ytor och andra förenklingar, men bygger vi då verkligen den goda bostaden?

 

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

 

Uppfyller nybyggda lägenheter de funktioner som låter människor få sina livsbehov tillgodosedda? Kommer bostäderna vara generella nog på sikt? Eller riskerar de att bli dagsländor som måste byggas om i framtiden? I en kraftigt växande sektor kan man rent av fråga sig om tillräcklig kunskap finns bland bostadsproducenter och arkitekter. Och vilket ansvar skall myndigheter och lagstiftare ta? Strategisk Arkitektur är huvudpartner i nystartade Centrum för boendets arkitektur på Chalmers tekniska högskola och tillsammans med doktoranden Hanna Morichetto möter vi miljöpartisten Emma Hult från rikspolitiken samt Fredrik Hemborg från Bonava för ett samtal kring boendekvalitet. Vad gör bostäder hållbara över tid, och vilka kvaliteter ska man satsa på för att få ut mest för pengarna? Klarar marknaden själv av att bygga tillräckligt bra bostäder, även där betalningsförmågan är begränsad, eller behöver staten säkerställa att gamla misstag inte görs om på nytt?

 

Arrangör: Strategisk Arkitektur

 

Medverkande:

 

Andreas Fries, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur, Fredrik Hemborg, Affärsenhetschef Sverige, Bonava, Emma Hult, Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet, Hanna Morichetto, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Ragnar Stenport, Projektutvecklingschef Stockholm, Stena Fastigheter

 

 

 

Läs mer i nyhetsbrevet från Strategisk Arkitektur:

 

http://www.strategiskarkitektur.se/wp-content/uploads/2017/08/Nyhetsbrev-nr-2-2017.pdf

 

 

 

Titta på seminariet via Sveriges Arkitekters hemsida:

 

https://www.arkitekt.se/arkitekturtradgarden-5-juli/

 


 
 
Gibraltarvallen - en markanvisningstävling om flerbostadshus i trä i stadsmiljö

Under våren 2017 avgjordes den av Göteborgs Stad arrangerade markanvisningstävlingen om flerbostadshus i trä på Gibraltarvallen i Johanneberg. Kajsa Crona, en av medarbetarna i CBA, och Jonas Carlsson lektor i Housingstudion står bakom ett av de båda vinnande förslagen ”Slå rot” och ”Osmos”.

 

Från Göteborgs Stads hemsida:

”Göteborgs stad bjuder in till markanvisningstävling om flerbostadshus i trä i stadsmiljö.
 
Målet är att få till stånd goda bostäder i energieffektiva hus och med nytänkande lösningar som testar gränser.
 
Med denna tävling vill vi utmana till innovation och lösningar som visar på hur man kan dra nytta av trähusets fördelar vad gäller arkitektur, teknik och hållbarhet. Tävlingen syftar också till att ta ett tydligt steg mot en normalisering av trähusbyggandet och att utveckla trähusbyggande på ett sätt som kan mana till efterföljd så att trä på sikt kan används oftare i byggandet av flerbostadshus.
 
Platsen för tävlingen är södra delen av Gibraltarvallen i Johanneberg. Tomten ligger väl till för kollektivtrafik och här finns ett stort utbud av små butiker och matställen. Offentliga bottenvåningar i det nya som byggs ska bidra till att stärka stadslivet ytterligare.”
 
 

Nyhetsbrev kvartal 2, 2017

Centrum för boendets arkitektur CBA har startat. Frukostmöte 28 februari, bostadsdag i Göteborg 21 mars och bostadsdag i Jönköping 10 maj, har varit tre välbesökta arrangemang i CBAs regi.
 

Bostadsdag i Jönköping 10 maj

 

Att utveckla svensk bostad till internationell toppklass.

 

​Bostadsbristen och allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att Chalmers tidigare i år startade Centrum för boendets arkitektur (CBA). I regeringens nya bostadspolitik med 70000 nya bostäder årligen talas väldigt lite om kvalitet. Med CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. I samarbete med Tekniska Högskolan, Jönköping University, anordnar CBA en Bostadsdag i Jönköping. Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och forskare verksamma inom CBA och Tekniska Högskolan i Jönköping presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi.

 


 

Presentation från Bostadsdagen >>

 


 

Bostadsdagen 21 mars: Svensk bostad i internationell toppklass 

 

På bostadsdagen 21 mars har vi ett intensivt program och vi kommer denna gång ha fokus på kvalitet. Bostadsforskare knutna till CBA kommer presentera kunskapsläget inom boende och bostad. 
Emma Hult riksdagsledamot (MP) och Johannes Hulter byggnadsnämndens 1 vice ordförande, Göteborg, är våra gäster och berättar om relationen mellan bostadsbyggande och politik på nationell och lokal nivå.

 

Presentation från Bostadsdagen >>

 


 

Nytt centrum för boendets arkitektur!

 

Äntligen – CBA officiellt ett centrum på Chalmers! I måndags kom beskedet, Chalmers rektor gav ok för Centrum för boendets arkitektur. – Vi som jobbat med förberedelserna, Ola Nylander, Anna Braide Eriksson, Sten Gromark och Hanna Morichetto m fl, är förstås väldigt glada och nöjda med det. Nu börjar arbetet med CBA, säger Ola. Även styrkeområde Building Futures som blir värdar för centrumet välkomnar beslutet. ”Centrum för boendets arkitektur adresserar en mycket relevant samhällsutmaning, både i Sverige och globalt där vi från styrkeområdets perspektiv ser Centrum för boendets arkitektur som en mycket viktig nod i ett fokus på boendefrågor på Chalmers”, säger Henriette Söderberg, styrkeområdesledare för Building Futures. 

 

Läs mer om nytt centrum för CBA >>

 


 

Ansökan om centrumbildning

 

Ansökan har lämnats in till Chalmers rektor om att få starta Centrum för boendets arkitektur (CBA). Om allt går som beräknat kör vi igång officiellt 1 januari 2017.  Bakgrunden till vår satsning är den djupa bostadsbristen och den nya bostadspolitiken ställd mot allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs. Genom CBA vill vi utveckla kunskap och utmana i frågor där framtida samhällsbyggnadsinsatser formas. Vi har tidigare presenterat våra idéer med CBA i ett initieringsmöte hösten 2015 och en bostadsdag våren 2016. Sedan vår förra bostadsdag är det många företag som visat intresse för lunchföredrag och seminarier av forskare från Chalmers Arkitektur. Vi har under våren och hösten besökt en rad företag för information om Centrum för boendets arkitektur och kommande verksamhet.

 

Läs mer i Nyhetsbrev november 2016 >>

 


 


 Publicerad: on 22 feb 2017. Ändrad: sö 30 sep 2018