Publikationer


Ateljélägenheter i Biskopsgården

Ateljélägenheter i Biskopsgården berättar historien om hur man i Göteborg under folkhemsperioden beslutade att bygga ett antal ateljélägenheter åt konstnärer. Ateljélägenheter byggdes i Guldheden, Kortedala, Biskopsgården, Tynnered, Högsbohöjd och Tuve, och var en satsning för att möta verksamma konstnärers behov. Idag är det bara i Biskopsgården och på Guldheden som de fortfarande hyrs ut till konstnärer.

 

Göteborgs Stadsmuseum har publicerat skriften, som beskriver bakgrunden till fenomenet, samt innehåller intervjuer med konstnärer som bor i ateljélägenheterna i Biskopsgården. 

 

Vanja Larberg, som står bakom skriften, är arkitekt. Hon jobbar med kulturvärdenas roll i hållbar stadsutveckling på Kulturförvaltningen i Göteborg.

Flytt i samband med renovering, Preliminära resultat från en pilotstudie

Slutrapport från en pilotstudie om flytt i samband med renovering är färdig. Studien är en del av ett forskningsprojekt som beräknas pågå under totalt tre år där flytt och kvarboende i samband med renovering av allmännyttiga hyresbostäder studeras. Projektledare är Paula Femenías vid ACE och CBA, och pilotstudien har finansieras av Förvaltning AB Framtiden och CMB Centrum för Management i Byggsektorn. Resultat från studien har presenterats vid SBE Helsinki i maj 2019 där den fick ett bästa paper pris. I höst kommer studien att presenteras och diskuteras vid ett frukostseminarium arrangerat av CMB den 6 september på Chalmers teknikpark samt på Stockholm Business Arena den 19 september.

 

Dwelling in time: Studies on life course spatial adaptability

Anna Braides avhandling tar upp frågan om hur lägenheters utformning kan bidra till ökad social hållbarhet i boendesituationer, fokus är på anpassbara lägenheter och kontexten är svenskt bostadsbyggande. Forskningen syftar till att lyfta frågan om social hållbarhet i designarbetet med lägenheter, och riktar sig till arkitekter, beställare och planerare. Bakgrunden är bland annat den demografiska förändringen och behovet av lägenheter som kan möta många olika boendebehov i en tid när många nya lägenheter ska byggas. För att utforma långsiktigt hållbara lägenheter, och ett hållbart bostadsbestånd behöver lägenheterna som byggs utformas med en bred kapacitet att möta olika boendebehov både för närtid och framtid.
          Forskningen omfattar kvalitativa metoder med empiriska studier och ett research by design moment i masterstudios med arkitektstudenter på Chalmers. I de empiriska studierna undersöks boendesituationer och designlösningar i lägenheter med olika kapacitet att anpassas för olika boendebehov och i research by design momentet undersöks designstrategier för anpassbara lägenheter.
          Resultaten visar på att hushållets möjlighet att påverka och anpassa den egna lägenheten till förändrade boendebehov påverkar många sociala kvaliteter, både för den egna boendesituationen och för sociala dimensioner i grannskapet. Trygghet, välmående och rekreation och social sammanhållning, är några av de sociala kvaliteter som påverkas. Resultaten visar också på kvaliteter för ett antal anpassbara designlösningar. Detta spår kommer nu att vidareutvecklas i ett kommande forskningsprojekt där Anna fått anslag från Boverket att utveckla designmodeller för anpassbara lägenheter.

Det blir dyrt att bygga billigt

Professor Kajsa Crona har för CBA, i samarbete med Sweco, skrivit en kortrapport om villkoren för dagens bostadsbyggande.De rådande finansieringssystemen motverkar ett hållbart bostadsbyggande. Det finns idag inget incitament att göra investeringar i material med hög kvalitet, smarta energisystem, bra inomhusmiljö eller koldioxidneutrala material. Detsamma gäller investeringar för låga underhållskostnader. För de som vill engagera sig i sitt boende och exempelvis skapa en byggemenskap ställer bankerna extra höga krav.

Istället byggs det billiga och allt mindre bostäder, vilket Kajsa Crona i sitt slutord varnar för. Det skapar segregation och ökade klassklyftor. Istället för att bygga sämre bostäder borde ett nytt regelverk skapas där långsiktighet, hållbarhet och kvalitet premieras.

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Göteborgs ytterstadsdelar: en uppföljningsstudie

28 maj levererade CBA en uppföljningsstudie om den ombildning av hyresrätter till bostadsrätter som skett i tre miljonprogramsområden i Göteborg. Utvärderingen är gjord på uppdrag av Stadsledningskontoret och med hjälp av Radar arkitektur och planering.


Bostadsforskare om bostadskvalitet, Ola Nylander, Paula femenias, Morgan Andersson, Hanna Morichetto och Anna Braide

Bostad, atmosfär och välbefinnande: Mot en ökad förståelse kring sambanden mellan hälsa och bostadens arkitektur, Hanna Morichetto


Dåliga material och tillgänglighet driver ombyggnader, En studie av brukardrivna ombyggnader av moderna bostadsrätter. Paula Femeninas


Dialog – en snabbare planprocess 

 


​ 

Publicerad: on 07 jun 2017. Ändrad: ti 24 sep 2019