Centrum vid Chalmers

På Chalmers finns ett stort antal centrumbildningar som samlar kompetens inom Chalmers, ofta i samverkan med andra lärosäten och/eller näringslivet. Här presenteras centrumen efter tema, i alfabetisk ordning. Vissa centrum återfinns under mer än ett ämnesområde. 

Energi

GigaHertz-ChaseOn Bridge center bygger på arvet från två av Chalmers framgångsrika centrum, GHz Centre och ChaseOn. Sammanlagt 16 partners ingår och arbetar tillsammans för att möta de långsiktiga industriella behoven inom antenn-, mikrovågs- och terahertz-områdena.

Kompetenscentrum i högtemperaturkorrosion, HTC (webbplats endast på engelska)

​Chalmers grafencentrum samlar all forskning på Chalmers inom atomärt tunna 2D-material (inklusive grafen, TMD, van der Waals heterostrukturer och andra relaterade material). Centret är ett forum för 2D-materialforskare att utbyta idéer, identifiera synergieffekter, bygga nya och stärka redan befintliga samarbeten internt på Chalmers, och sist men inte minst samordna gemensamma ansökningar för nya anslag.

Kompetenscentrum katalys, KCK (webbplats endast på engelska)
KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys; för syntes och produktion av förnybara energibärare, för reduktion av växthusgaser och emissioner, för bränsleceller och elektrobränslen och för energieffektiva kemiska processer. Områden som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. 

Svenskt nationellt centrum för strålningsvetenskap, Saint (webbplats endast på engelska)
Saint är ett kompetenscenter grundat av Chalmers och Uppsala universitet. För att skapa en välmående miljö för forskning och utbildning inom strålningsvetenskap i Sverige arbetar centrumet med att intensifiera samarbetet inom området, nå en mer effektiv användning av existerande infrastruktur, öka intresset för utbildningar inom strålningsvetenskap, hjälpa forskare att nå ut med sin forskning och möjliggöra nya forskningssamarbeten.

Swedish Electromobility Centre (webbplats endast på engelska)
(tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC) 
Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och hybridfordon och tillhörande laddinfrastruktur, och en bas för samverkan mellan akademi, industr och samhälle. Centrumets forskning omfattar systemstudier och metoder, elektriska maskiner, energilagring, fordonsanalys och bränsleceller.

Svenskt vindkraftstekniskt centrum
SWPTC är ett forskningscentrum för vindkraftsteknik. Centrumet arbetar med att ge vindkraftverk i Sverige hög tillförlitlighet och kostnadseffektiv drift, för att främja industri och vindkraftsutbyggnad i landet. Målet är att forskningen ska leda till ökad livslängd hos verken genom bättre lastprediktering, optimal drift och förebyggande underhåll samt kostnadseffektiv elsystemintegration.

Grafen och andra 2D-material

Chalmers grafencentrum
Chalmers grafencentrum samlar all forskning på Chalmers inom atomärt tunna 2D-material (inklusive grafen, TMD, van der Waals heterostrukturer och andra relaterade material). Centret är ett forum för 2D-materialforskare att utbyta idéer, identifiera synergieffekter, bygga nya och stärka redan befintliga samarbeten internt på Chalmers, och sist men inte minst samordna gemensamma ansökningar för nya anslag.

2D-Tech (webbplats endast på engelska)
2D-materialbaserad teknik för industriella applikationer (2D-Tech) är ett Vinnovas kompetenscenter som Chalmers är värd för. Ett konkurrenskraftigt svenskt nav för framstående 2D-materialforskning och teknisk innovation. Vi samlar de viktigaste aktörerna från industri och forskning. ​


Hälsa och teknik

Det övergripande målet för CBPR är att utveckla medicinteknik och behandlingsmetoder för att återställa förlorade känsel- och rörelsefunktioner, exempelvis hos människor som amputerat en kroppsdel eller drabbats av nervskador. Samt att lindra smärta som kan uppstå på grund av sensomotorisk funktionsnedsättning. Här finns experter från Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet..

Centre for Health Care Improvement, CHI
​CHI är en centrumbildning som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Tillsammans med vårdens medarbetare deltar CHI aktivt i utvecklingsprojekt och eftersträvar en patientfokuserad, effektiv och säker vård. CHI arbetar med forskning, utbildning och nyttiggörande.

Centrum för vårdens arkitektur, CVA
Centrum för vårdens arkitektur är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. CVA bedriver forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning. Forskningsfokus för CVA är arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.

Fibre  (webbplats endast på engelska)
Fibre är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademi (Chalmers och KTH ), industri och offentliga verksamheter. Visionen är ett hållbart samhälle där termoplastiska fossilbaserade plaster ersätts med vissa cellulosabaserade material.

Formulaex
Formulaex är ett SSF-finansierat industriellt forskningscentrum för funktionell leverans av RNA-baserade läkemedel. De tre akademiska partnerna Chalmers, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet utför forskning i nära samarbete med Astrazeneca, Vironova, Camarus och Nanolyze. Centrumet bidrar med den grundläggande kunskap som krävs för att utforma säkra och effektiva läkemedelsleveranser för nästa generations RNA-baserade läkemedel.​

Medtech West – samverkansplattform för medicinteknisk FoU (webbplats endast på engelska)
​MedTech West är en samverkansplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya medicintekniska lösningar. Vi initierar, underlättar och främjar ökat forskningssamarbete mellan hälso- och sjukvårdssektorn, industrin och akademiska forskare. Vi tar oss an verkliga kliniska behov i samarbete med relevant klinisk personal.

Wallenberg Wood Science Center (webbplats endast på engelska)

Wallenberg Wood Science Center är ett forskningscentrum med fokus på nya, innovativa material från skogen. Centrumet bygger ny, djupgående kunskap och kompetenser för en hållbar framtid och bidrar därmed till att skapa värde från skogsråvara.Information- och kommunikationsteknik

Antennforskningscentrum Chase On (webbplats endast på engelska)
Chase On bedriver forskning i samverkan mellan Chalmers och företagspartners. Inriktningen är tillämpad forskning inom antennsystem, sensorsystem, biomedicinsk elektromagnetism, kommunikationssystem och signalbehandling. Projekten väljs utifrån industrins och samhällets behov samt för global hållbarhet. Ingår numera i Gigahertz-Chaseon bryggcentrum.

Chalmers AI Research Centre, Chair
Chair bygger expertis och en forskningsmiljö inom artificiell intelligens för Chalmers. Målet är att bli ett centrum i världsklass för forskning, utbildning och innovation inom både grundläggande och tillämpad AI. Forskningen är baserad på verkliga utmaningar och är nära relaterad till behov hos forskning, samhälle och centrumets partner.

Digital Twin Cities Centre​

Centrumet Digital Twin Cities kommer att bedriva banbrytande forskning inom åtta olika forskningsområden som täcker alla aspekter som behövs för att utveckla storskalig digital tvillingteknologi och för att tillvarata de möjligheter som det ger i form av strategier för stadsplanering och design, arkitektur och digital konstruktion. 

Fiber Optic Communications Research Centre, Force (webbplats endast på engelska)
Force är ett chalmersbaserat centrum med syfte att koordinera all relevant forskning kring optisk fiberkommunikation. Forskningen är tvärdisciplinär och omfattar för närvarande medarbetare vid tre olika institutioner, och spänner över hela kedjan från komponenter till system och från analys till experiment.​

Gigahertzcentrum (webbplats endast på engelska)
Gigahertz Centrum är ett internationellt konsortium mellan Chalmers tekniska högskola och industrin i syfte att snabbare ta forskningen i mikrovågs-, mm-vågs och terahertz-teknologier till nyttiggörande inom trådlös kommunikation, försvar, och rymd. Gigahertz Centrum är ett Vinnova kompetenscentrum år 2007–2021. Ingår numera i Gigahertz-Chaseon bryggcentrum.

Safer, fordons- och trafiksäkerhetscentrum (webbplats endast på engelska)
​Safer är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och kompetensbyggande för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrumet som har ett femtiotal partners från akademi, industri och samhälle.

Software Center (webbplats endast på engelska)​
​Software Center är ett strategiskt partnerskap med 17 företag och 5 universitet som samarbetar för att öka tempot i den industriella digitaliseringen och snabba på införandet av nya metoder inom programvaruteknik.


Svenskt centrum för elenergilagring och balansering 

Centrumet ska vara en nyckelspelare för att skapa ett hållbart framtida energisystem. Excellent forskning med stark industrisamverkan ska omfatta hela kedjan från material, via komponenter till elsystemet och dess styrning. Konsortiet bakom centrumet består av fem akademiska och 30 icke-akademiska enheter som driver innovation och kunskapsspridning.​Kvantteknologi

Wallenberg Center for Quantum Technology, WACQT
Wacqt är ett nationellt forskningsprogram, koordinerat från Chalmers, med syftet att svensk forskning och industri ska ligga i framkant i utvecklingen av kvantteknologi. Vårt huvudprojekt är att bygga en avancerad kvantdator som kan lösa problem vilka är utom räckhåll för de bästa existerande superdatorerna.

Materialvetenskap

2D-Tech (webbplats endast på engelska)
2D-materialbaserad teknik för industriella applikationer (2D-Tech) är ett Vinnovas kompetenscenter som Chalmers är värd för. Ett konkurrenskraftigt svenskt nav för framstående 2D-materialforskning och teknisk innovation. Vi samlar de viktigaste aktörerna från industri och forskning. 

Centrum för additiv tillverkning i metall, CAM2 (webbplats endast på engelska)
​CAM2 är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum med fokus på forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning, AM. Centrumet är ett konsortium bestående av mer än 30 nationella och internationella aktörer som syftar till att öka utnyttjandet av 3D-utskrivna komponenter i industrin. 


Chalmers grafencentrum
Chalmers grafencentrum omfattar flera grafenrelaterade forskningsprojekt som finansieras av EU och inhemska källor, inklusive Graphene Innovation Lab som riktar sig till industrin. Det innefattar bland annat produktion och karaktärisering, högfrekvent elektronik, optoelektronik, batterier, sensorer, kompositer och modellering.

Fibre  (webbplats endast på engelska)
Fibre är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademi (Chalmers tekniska högskola och KTH Kungliga tekniska högskolan), industri och offentliga verksamheter. Visionen är ett hållbart samhälle där termoplastiska fossilbaserade plaster ersätts med vissa cellulosabaserade material.

Kompetenscentrum för återvinning, CCR
CCR är en kreativ plattform för en bred samverkan mellan akademi och industri inom materialåtervinningsområdet. Materialåtervinning samt återanvändning av material och komponenter är centrala delar av en resurssmart materialanvändning i ett hållbart samhälle.

Kompetenscentrum i högtemperaturkorrosion, HTC (webbplats endast på engelska)
HTC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum inriktat på högtemperaturkorrosion. Vår vision är att ta fram ny kunskap för att lösa materialproblem som är strategiskt viktiga i arbetet för ett hållbart energisystem. HTC finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och 22 medlemsföretag.

Kompetenscentrum katalys, KCK (webbplats endast på engelska)
KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. Visionen är att bidra till ett hållbart transport-, energi- och miljösystem genom att utveckla katalytisk spetsteknik. Forskningen finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och sex medlemsföretag.

Swedish Electromobility Centre, SEC (tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC)
​Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för elektromobilitet, som samlar landets ledande akademi samt industri. Centrats forskning omfattar alla aspekter av elektromobilitet, från intelligenta fordon och system, elektriska drivlinor och laddning, och energilagring, till miljö och samhälle och interaktion mellan fordon och elnät.

Wallenberg Wood Science Center (webbplats endast på engelska)

​Wallenberg Wood Science Center är ett forskningscentrum med fokus på nya, innovativa material från skogen. Centrumet bygger ny, djupgående kunskap och kompetenser för en hållbar framtid och bidrar därmed till att skapa värde från skogsråvara.

Nanovetenskap

2D-Tech​ (webbplats endast på engelska)
2D-materialbaserad teknik för industriella applikationer (2D-Tech) är ett Vinnovas kompetenscenter som Chalmers är värd för. Ett konkurrenskraftigt svenskt nav för framstående 2D-materialforskning och teknisk innovation. Vi samlar de viktigaste aktörerna från industri och forskning. 

Chalmers grafencentrum
Chalmers grafencentrum omfattar flera grafenrelaterade forskningsprojekt som finansieras av EU och inhemska källor, inklusive Graphene Innovation Lab som riktar sig till industrin. Det innefattar bland annat produktion och karaktärisering, högfrekvent elektronik, optoelektronik, batterier, sensorer, kompositer och modellering.

Formulaex
Formulaex är ett industriellt forskningscentrum för funktionell RNA-leverans. De tre akademiska partnerna Chalmers, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet utför forskning i nära samarbete med Astrazeneca, Vironova, Camarus, Evox och Gothenburg Sensor Devices. Centrumet bidrar med grundläggande kunskaper som krävs för att utforma säkra och effektiva läkemedelsleveranser för nästa generations nukleotidläkemedel.

Kompetenscentrum katalys, KCK (webbplats endast på engelska)
KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. Visionen är att bidra till ett hållbart transport-, energi- och miljösystem genom att utveckla katalytisk spetsteknik. Forskningen finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och sex medlemsföretag.

Wallenberg Center for Quantum Technology, WACQT
WACQT bygger på en öppen och interaktiv miljö som stärker svenska kvantteknologisamhället. Vi tror att kreativitet stimuleras i en miljö där studenter och forskare från olika discipliner, såväl som ingenjörer och andra branschrepresentanter möts regelbundet i olika konstellationer.


Produktion

Centre for Chemical Process Engineering, CPE
CPE, är ett centrum vid Chalmers som har till uppgift att verka för samarbete mellan näringsliv och akademi för utveckling av det kemitekniska verksamhetsområdet. I centrumet ingår företag i branscher med inriktning mot kemi, plast, papper och massa, livsmedel, läkemedel och apparattillverkare.

Centrum för additiv tillverkning i metall, CAM2 (webbplats endast på engelska)
CAM2 är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum med fokus på forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning (3D-printing) av avancerade metalliska komponenter. Centrumet är ett konsortium bestående av 22 företag och fem forskningsaktörer.

Metal Cutting Research and Development Centre, MCR
Centrumet stärker partnerskapen mellan industrin och den akademiska världen genom att sammanföra industriföretag och andra som bedriver forskning. Centrumet stöder Chalmersforskare att engagera sig i tvärvetenskaplig forskning mellan institutioner, avdelningar och forskargrupper. MCR understödjer industridriven verksamhet inom området skärande bearbetning genom forskning, lärande och fortbildning samt genom att förvalta två kompetensnätverk med anknytning till process-/skärvätskor respektive  slipteknik.


Swedish Life Cycle Center (webbplats endast på engelska)
Swedish Life Cycle Center är ett kompetenscentrum och en samarbetsplattform för akademi, forskningsinstitut, industri och statliga myndigheter. Centrumet främjar kompetensuppbyggnad och kunskapsutbyte för att utveckla och tillämpa livscykelfältet.

Wingquist Laboratory (webbplats endast på engelska)
​Wingquist Laboratory är ett internationellt kompetenscenter för tvärvetenskaplig forskning inom området digital produktframtagning. Målet är en helt digital produktframtagningsprocess där komplexa produkter och deras produktionssystem utvecklas och verifieras tillsammans, utan behov av fysiska prototyper eller testning.

Samhällsbyggnad

Centre for Health Care Improvement, CHI
CHI är en centrumbildning som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Tillsammans med vårdens medarbetare deltar CHI aktivt i utvecklingsprojekt och eftersträvar en patientfokuserad, effektiv och säker vård. CHI arbetar med forskning, utbildning och nyttiggörande.

Centrum för boendets arkitektur, CBA
CBA är en nationell plattform för kunskapsförmedling, forskning och utvecklingsarbete om boende och bostad. CBA möjliggör samverkan mellan näringsliv och akademi med gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt. Bland CBAs drygt 35 medlemmar finns de stora arkitektkontoren, allmännyttan, de stora bostadsrättsorganisationerna, byggbolag och myndigheter.

Centrum för management i byggsektorn, CMB
CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad och består av fyra chalmersinstitutioner samt ett 40-tal av marknadens starkaste aktörer från både den privata och offentliga företagsvärlden. Vår övergripande målsättning är att stimulera till ett moderniserat ledarskap för ett hållbart samhällsbyggande.

Centrum för vårdens arkitektur, CVA
CVA är Sveriges ledande centrum för utveckling, utbyte och spridning av kunskap om vårdens fysiska miljöer. Centrumet är en nationell arena och plattform för kunskapsmöten. Fokus är att bidra till en personcentrerad, effektiv och säker vård. CVA engagerar sig i forskning, bidrar till grund- och forskarutbildning samt driver uppdragsutbildning. Aktiv samverkan med Sahlgrenska akademin och organisationer inom och relaterade till hälso- och sjukvårdsområdet är centralt för relevans och nyttiggörande.

Chalmers grafencentrum
Chalmers grafencentrum omfattar flera grafenrelaterade forskningsprojekt som finansieras av EU och inhemska källor, inklusive Graphene Innovation Lab som riktar sig till industrin. Det innefattar bland annat produktion och karaktärisering, högfrekvent elektronik, optoelektronik, batterier, sensorer, kompositer och modellering.

Digital Twin Cities Centre​

Centrumet Digital Twin Cities bedriver banbrytande forskning inom åtta olika forskningsområden. De täcker alla aspekter som behövs för att utveckla storskalig digital tvillingteknologi och för att tillvarata de möjligheter som det ger, i form av strategier för stadsplanering och design, arkitektur och digital konstruktion. ​

Frist – kompetenscentrum för hållbar behandling av förorenade material och områden
​Frist (Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology) är ett kompetenscentrum för hållbar behandling av förorenade material och områden. Vi samverkar med samhällets aktörer genom industridoktorander, industriella forskarassistenter, uppdragsforskning och examensarbeten.

Kompetenscentrum för återvinning, CCR
CCR är en kreativ plattform för en bred samverkan mellan akademi och industri inom materialåtervinningsområdet. Materialåtervinning samt återanvändning av material och komponenter är centrala delar av en resurssmart materialanvändning i ett hållbart samhälle.​

Lighthouse – svenskt maritimt kompetenscentrum
Lighthouse är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och innovation inom sjöfarten. Lighthouse guidar den svenska maritima sektorn mot nollvisionsmålet – inga skadliga utsläpp till luft och vatten, inga olyckor och hållbar arbetsmiljö i kombination med ökad konkurrenskraft för industrin.

Northern Lead – logistikcentrum
Northern Lead koordinerar och stödjer logistikforskningen vid Chalmers och Göteborgs universitet med syfte att öka forskningens omfattning, kvalitet och relevans. Denna högkvalitativa forskning bidrar till en hållbar logistikutveckling vilken ger företag både konkurrensfördelar och samhällsnytta.


Safer, fordons- och trafiksäkerhetscentrum (endast på engelska)
Safer är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och innovation för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrumet som har 34 partners från akademi, industri och samhälle.

Svenskt vindkraftstekniskt centrum
SWPTC är ett forskningscentrum för konstruktion och produktion av vindkraftverk. Syftet med verksamheten är att stödja svensk industri med kunskap, konstruktionsteknik och underhåll inom området vindkraft. Verksamheten bedrivs i sex temagrupper och finansieras av Energimyndigheten, akademiska partners och industripartners.

Transport

Antennforskningscentrum ChaseOn (webbplats endast på engelska)
ChaseOn bedriver forskning i samverkan mellan Chalmers och företagspartners. Inriktningen är tillämpad forskning inom antennsystem, sensorsystem, biomedicinsk elektromagnetism, kommunikationssystem och signalbehandling. Projekten väljs utifrån industrins och samhällets behov samt för global hållbarhet. Ingår numera i Gigahertz-Chaseon bryggcentrum.​

Centrum för hållbar stadsutveckling 
Centrum för hållbar stadsutveckling är ett forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling. Organisationen finns hos GMV, Göteborgs centrum för hållbar utveckling (Chalmers/GU). Projekt som genomförs drivs tillsammans, av praktiker och forskare, med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden. (tidigare Mistra Urban Futures)


Charmec – Chalmers järnvägsmekanik (webbplats endast på engelska)
​Charmec är ett nationellt centrum inom järnvägsmekanik med tolv intressenter från näringsliv och förvaltningar. Forskningen utgår från samverkan mellan fordon/bana och relaterade fenomen (buller, materialnedbrytning, bromsskador med mera), som orsakar mer än hälften av banans och godstågens underhållskostnader.

Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik, Cerc (webbplats endast på engelska)
Cerc är ett partnerskap mellan universitet och industri som utför motorforskning om minskad bränsleförbrukning (lägre CO2-produktion) och avgasutsläpp. Fokus ligger på nya motorförbränningskoncept med direktinsprutning och förnybara bränslen. Cerc utför tillämpad och grundläggande experiment, utvecklar modeller och validerar modeller experimentellt.

Kompetenscentrum katalys, KCK (webbplats endast på engelska)
KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. Visionen är att bidra till ett hållbart transport-, energi- och miljösystem genom att utveckla katalytisk spetsteknik. Forskningen finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och sex medlemsföretag.

Lighthouse – svenskt maritimt kompetenscentrum
Lighthouse är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och innovation inom sjöfarten. Lighthouse guidar den svenska maritima sektorn mot nollvisionsmålet – inga skadliga utsläpp till luft och vatten, inga olyckor och hållbar arbetsmiljö i kombination med ökad konkurrenskraft för industrin.

Northern Lead – logistikcentrum
Northern Lead koordinerar och stödjer logistikforskningen vid Chalmers och Göteborgs universitet med syfte att öka forskningens omfattning, kvalitet och relevans. Denna högkvalitativa forskning bidrar till en hållbar logistikutveckling vilken ger företag både konkurrensfördelar och samhällsnytta.

Safer, fordons- och trafiksäkerhetscentrum (endast på engelska)
Safer är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och innovation för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrumet som har 34 partners från akademi, industri och samhälle.

Software Center (webbplats endast på engelska)
Software Center arbetar i ett strategiskt partnerskap med industrin för att snabba på införandet av nya metoder för programvaruteknik.

Swedish Electromobility Centre, SEC (webbplats endast på engelska)
(tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC)

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och hybridfordon och tillhörande laddinfrastruktur, och en bas för samverkan mellan akademi, industr och samhälle. Centrumets forskning omfattar systemstudier och metoder, elektriska maskiner, energilagring, fordonsanalys och bränsleceller.

Övriga

GMV Göteborgs centrum för hållbar utveckling
Göteborgs centrum för hållbar utveckling är organiserat direkt under de båda rektorerna på Chalmers och Göteborgs universitet och har som uppdrag att inspirera arbetet med hållbar utveckling och skapa strategisk samverkan både inom akademin och med olika samhällsaktörer. (Tidigare: Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV)


Forskningsinfrastrukturer

Se webbsida om Chalmers forskningsinfrastruktur.


Sidan administreras av kommunikatör Anita Fors.

​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 17 aug 2022.