Organisation

Arbetet inom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum bedrivs i projektform inom större projekt, samordnade mellan flera temagrupper eller såsom mindre enskilda projekt. Det större projektet har som syfte att samordna de mindre projekten så att ett komplett och optimalt vindkraftverk kan konstrueras.
Ansvaret för den dagliga driften av Centrumet ligger hos föreståndaren, för respektive temagrupp hos temaledarna och till sist för varje enskilt projekt hos projektledarna. Rekommendation om vilka projekt som skall startas tas av programrådet som har en majoritet av industrideltagare. Det formella slutliga beslutet om medelsfördelning tas av Chalmers rektor. En gång per år, eller vid behov, hålls en partnerstämma där framför allt beslut om nya medlemmar tas.
Forskningen bedrivs inom sex temagrupper som speglar konstruktion och drift av vindkraftverk. Dessa är Elkrafts- och styrsystem, Turbin och vindlast, Mekaniska system och strukturer, Havsbaserat, Underhåll och tillförlitlighet samt Kallt klimat. Verksamheten är inriktad mot traditionella vindkraftverk med utnyttjande av den senaste materialtekniken och god forsknings- och tillverkningsmetodik. Vidare har vikten av ett effektivt underhåll av kraftverk blivit tydlig när antal verk ökar kraftigt och att de placeras på svårtillgängliga platser såsom i fjällmiljö och till havs. Ett lämpligt arbetsområde för Centrumet är att arbeta med konstruktionsfrågor som förbereder för ett effektivt underhåll.

Temagruppsledarna för de olika temagrupperna är:

Elkraft- och styrsystem ​Ola Carlson ​Chalmers tekniska högskola
​Turbin och vindlast ​Lars Davidson ​Chalmers tekniska högskola
​Mekaniska system och strukturer ​Viktor Berbyuk ​Chalmers tekniska högskola
​Havsbaserat ​Rasmus Rempling ​Chalmers tekniska högskola
​Underhåll och tillförlitlighet ​Michael Patriksson ​Chalmers tekniska högskola
​Kallt klimat Johan Casselgren ​Luleå tekniska universitet

 

Programrådet i SWPTC består av följande medlemmar:

​Matthias Rapp (ordförande) ​Straits International
​Anna Bergek ​Chalmers tekniska högskola
​Andreas Gustafsson ​Energimyndigheten
​Ingemar Gunnarsson ​Göteborg Energi
Johan Casselgren ​Luleå tekniska universitet
​Ola Daleke ​NCC Sverige
​Tord Östlund ​Röbergsfjället Vind
​Lars Liljenfeldt ​Swerea
 

 

Publicerad: fr 19 sep 2014. Ändrad: må 28 nov 2016