Press releases from SAFER

 


Contact/Photos: Lisa Knutsson, Communications Manager, SAFER, lisa dot knutsson at chalmers dot se, +46 (0)31 772 21 11, SMS +46 (0)761 19 14 26.

Bildarkiv i vänsterspalten / Image Archive see left


Pressmeddelande, 2016-09-05:

VTI värd för konferens inom trafikpsykologi


VTI har i samarbete med trafiksäkerhetscentrumet SAFER fått förtroendet att arrangera den sjunde upplagan av världens största internationella konferens inom trafikpsykologi, ICTTP7. Konferensen anordnas på Lindholmen, Göteborg i augusti 2020.

I hård konkurrens med flera andra intressenter i olika länder vann VTI nyligen uppdraget att arrangera ICTTP7, Conference on Traffic and Transport Psychology. Konferensen förväntas locka hit mellan 350 och 400 deltagare från hela världen.

– Den svenska modellen Vision Zero, att ingen borde dödas eller skadas allvarligt i trafiken, har banat väg för ett nytt sätt att tänka runt trafiksäkerhet i stora delar av världen. Fokus på konferensen kommer att handla om vilken roll trafikpsykologi kan spela i arbetet med visionen i samband med att det utvecklas ny avancerad teknik, exempelvis för automatiserad körning, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI.

Jämfört med många andra länder är trafikpsykologi ett litet akademiskt ämne i Sverige. Trots detta håller svenska forskare hög internationell klass och får ofta förfrågningar om att exempelvis delta i olika internationella kommittéer. VTI är i dagsläget Sveriges största arbetsgivare för forskare inom trafikpsykologi.

– Konferensen är ett mycket bra tillfälle för deltagarna att knyta nya internationella kontakter. Förhoppningsvis utgör den även ett tillfälle att synliggöra ämnet i Sverige, säger Henriette Wallén Warner.

– Med SAFER’s breda nätverk inom trafiksäkerhet och erkända erfarenhet av att anordna framgångsrika konferenser, ser vi fram emot en högkvalitativ, internationell konferens på Lindholmen om fyra år, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på SAFER.

De som arbetat med ansökan är Henriette Wallén Warner (VTI), Chris Patten (VTI), Jan Andersson (VTI), Lars Åberg (professor emeritus vid Uppsala Universitet) och Lisa Knutsson (SAFER). Ansökan gjordes i samarbete med Anna Hylander, Göteborg & Co,

Läs mer om ICTTP

Kontakt: Henriette Wallén Warner, VTI; Lisa Knutsson, SAFER


Pressmeddelande från SAFER, 2015-09-28:

Studie indikerar skillnader mellan bilar i USA och EU när det gäller olycks- och skaderisk

 

En internationell forskningsstudie har undersökt om säkerhetsnivån för personbilar som uppnår EU:s respektive USA:s lagkrav är likvärdig för trafikolyckor i varandras trafikmiljö. En ny innovativ metodologi har utvecklats, och resultaten indikerar att det finns skillnader i prestanda för bilar i EU och USA.

Studien är den första jämförelsen av olycksrisk för fordon som uppfyller lagkrav i EU respektive USA. Den genomfördes av University of Michigan Transportation Research Institute (Umtri), USA, och SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre på Chalmers, i samarbete med Centre Européen d'Etudes de Sécurité et d'Analyse des Risques (Ceesar), Frankrike, och Transport Research Laboratory (TRL), Storbritannien.

Studien initierades till följd av de förhandlingar som pågår mellan USA och EU gällande avtalet Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). TTIP ska underlätta handel mellan de två ekonomiska regionerna. Ett potentiellt hinder för fordon sålda i USA respektive EU är de skilda säkerhetsstandarderna för testning och krav i de olika regionerna. Testning av en bilmodell görs idag enligt lagkrav i regioner där fordonen ska säljas. Det är en kostsam process och gemensamma standarder är svårt och tidskrävande att ta fram.

Men, om dagens fordon kan uppvisa liknande säkerhetsnivå för åkande i trafikolyckor, skulle bilar producerade i EU kunna säljas i USA och tvärtom. Auto Alliance i USA finansierade därför denna studie vilken utfördes av oberoende experter från Umtri och Safer, två ledande organisationer inom trafiksäkerhetsforskning.

Forskarna analyserade flera olika informationskällor gällande trafikolyckor. Med hänsyn tagen till olikheter i trafikmiljön visar resultaten att fordon enligt EU-standard har en reducerad risk för allvarliga personskador i frontal- och sidokollisioner. Bilarna i EU verkar även ha sidospeglar som reducerar risken för olyckor vid filbyte. Bilar med US-standard har en lägre risk för allvarliga personskador i olyckor där bilen slår runt (så kallade roll-over) samt har framljus som verkar upptäcka fotgängare bättre. Sammanfattning av resultaten:

 • Riskmodeller för personskador i EU och USA skiljer sig åt i både frontal/sidokollisioner och vid roll-over.
 • Trots en del antaganden, är sannolikt den totala risken lägre för EU-godkända fordon för olyckor i både USA och EU för frontal/sidokollisioner. Den största skillnaden i risk är i frontal/sidokollisioner på förarsidan för förare i åldern 31-70 år, obältade personer, samt höga hastighetsskillnader mellan fordonen.
 • I USA och EU vid olyckor med roll-over är den totala risken lägre för USA-godkända fordon. I dessa olyckor var risken för personskada högst för obältade personer och de som kastats ut ur fordonet under olyckan.
 • Antalet olyckor i samband med filbyte är lägre i EU än i USA (baserat på data från endast två EU-länder). En möjlig förklaring är att framlamporna på bilar i USA gör att fotgängare syns bättre.
 • Förhållandet mellan filbyte på förarsidan respektive passagerarsidan är lägre i EU än i USA (baserat på data från endast två EU-länder). En förklaring kan vara att spegeln på förarsidan på EU-fordon har en design som reducerar olycksrisk vid filbyte bättre.

Ytterligare forskning bör göras för att reproducera resultaten, identifiera delar som kan ha influerat resultaten samt hitta orsaker till skillnader i fordonsdesign som är följden av olika lagkrav. Både oväntade och väntade resultat bör granskas för att identifiera dem som kan ha varit influerade av data och urvalsfaktorer snarare än skillnader i lagkrav.

Slutligen, i denna rapport har olycksdata insamlade med olika mål använts och samtidigt har glapp i tillgången till data identifierats. Det kommer definitivt vara en fördel för framtida analyser av samma slag att ha tillgång till harmoniserad olycksdata. Därför uppmuntras fortsatt dataharmonisering och insamling av olycksdata kontinuerligt.

Läs rapporten Comparing motor-vehicle crash risk of EU and US vehicles i Umtris bibliotekssystem Deep Blue.

Detta är Safer:

Safer är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers. Forskningen rör allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, till att effektivisera räddningsarbetet vid en olycka. Många projekt rör människans beteende i fordon och i verklig trafikmiljö.

För mer information kontakta:
András Bálint, trafiksäkerhetsanalytiker på Chalmers och projektledare vid Safer, 031-772 36 48, andras dot balint at chalmers dot se 


Press release from SAFER, 2015-09-25

Study comparing of crash risk of EU and US motor-vehicles indicates differences in performance

 

An international research study examined the hypotheses that vehicles meeting EU safety standards perform similarly to US-regulated vehicles in the US driving environment, and vice versa. The methodology is innovative and "first of its kind", and the study indicates differences in performance between EU and US motor-vehicles. 

The study is the first side-by-side comparison of predicted risk for EU-regulated and US-regulated vehicles. It was conducted collaboratively by The University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI), US, and SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, Sweden, in association with Centre Européen d'Etudes de Sécurité et d'Analyse des Risques (CEESAR), France, and Transport Research Laboratory (TRL), United Kingdom.

The research question of investigating safety performance was motivated by the ongoing negotiations between the EU and the US concerning the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) agreement. TTIP is designed to reduce barriers to trade between the two economic units.

One potential barrier to trade is the differing safety standards testing and requirements for vehicles sold in the EU and the US. Testing the same make/model under both regimens is an expensive process, and negotiation of common standards may be difficult and time-consuming.

However, if vehicles are shown to provide similar real-world safety protection to the occupants, then vehicles that meet EU regulations could potentially be recognized for sale in the US, and vehicles that meet US regulations could potentially be recognized for sale in the EU. Therefore, a study investigating the question of essentially equivalent safety performance was sponsored by the Auto Alliance in the US. Independent experts from UMTRI and SAFER, two leading transportation research organizations, carried out the study.

To compare risks, the researchers analysed a number of US and EU crash data sources. The results suggest that when controlling for differences in environment and exposure, vehicles meeting EU standards offer reduced risk of serious injury in frontal/side crashes and have driver-side mirrors that reduce risk in lane-change crashes better, while vehicles meeting US standards provide a lower risk of injury in rollovers and have headlamps that make pedestrians more conspicuous. More precisely, the project results support the following conclusions:
 

 • The EU and US injury risk models are different for both front/side crashes and rollovers. 
 • Though the range of estimates is wide, overall risk across both the US and the EU front-side crash population (given the selection criteria for this study,) is likely lower for EU vehicles. Risk differences in front/side crashes are largest for near-side crashes, middle occupant ages (31-70), unbelted occupants, and higher crash severities (measured in terms of the change of velocity in the crash).
 • Overall risk across both EU and US rollover crash populations is lower for US vehicles. In rollovers, risk differences were highest for unbelted occupants and ejected occupants.
 • US ratio of pedestrian fatalities in dark vs. light is estimated to be lower than in the EU. One possible explanation for this is that headlamps in US vehicles may illuminate pedestrians better than those in EU vehicles.
 • EU ratio of driver-side lane changes compared to passenger-side lane changes, based on data from only two EU countries, is lower than in the US. One possible explanation for this is that driver-side mirrors in EU vehicles reduce risk in lane-change crashes better than those in US vehicles.

Future work
Further work should be done to replicate the results, identify artifacts that may have influenced the patterns seen, and/or find evidence for mechanisms linking the results to vehicle design differences that result from regulatory differences. Both unexpected and expected results should be looked at closely to identify those that can be replicated and those that may be influenced by unforeseen data or population factors rather than regulatory differences.

Finally, in this project, the use of crash data in various contexts has been demonstrated, and at the same time, gaps in data availability have been identified. Future reproductions and extensions of this study would greatly benefit from the availability of harmonized accident data. Hence, further data collection and data harmonization efforts are encouraged.


Link to the report:
Read the report Comparing motor-vehicle crash risk of EU and US vehicles in the UMTRI library system Deep Blue.

This is SAFER:
SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers is a competence centre where 34 partners from the Swedish automotive industry, academia and authorities cooperate to make a centre of excellence within the field of vehicle and traffic safety. The collaborative research covers pre-crash to post-crash phases and the centre has numerous fruitful international collaborations.
Website: www.chalmers.se/safer

For more information, please contact:
András Bálint, traffic safety analyst, Chalmers and project leader at SAFER, +46 (0)31 772 3648, andras dot balint at chalmers dot se

Francine Romine, Director, Marketing and Communications, University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI), +1-734-764-4668, fromine at umich dot edu

 


Pressmeddelande från SAFER, 2015-06-05

Globalt toppmöte inom trafiksäkerhet nästa vecka


Infrastrukturminister Anna Johansson inleder på måndag världens största trafiksäkerhetskonferens, tillsammans med amerikanska trafiksäkerhetschefen Mark R. Rosekind. Det anrika internationella säkerhetsmötet hålls i Göteborg, arrangerat av forskningscentrumet Safer och Trafikverket, och samlar uppåt 1000 internationella säkerhetsexperter från 26 länder.

 


 

I fyra dagar med start på måndag den 8:e juni, samlas globala aktörer i Göteborg på 24th International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV) för att diskutera hur det världsomfattande arbetet med trafiksäkerhet fortgår. Elva stater; Australien, Kanada, USA, Tyskland, Sverige, Polen, Japan, Italien, Korea, EU och EEVC, ger var sin statusrapport över sitt arbete med att minska antalet omkomna och skadade i trafiken.

Anders Lie, adjungerad professor vid Chalmers från Trafikverket, för Sveriges talan.

– Säkerheten för bilister har blivit väldigt mycket bättre. Nu är det den goda staden som är nästa utmaning. Hur kan bilar bidra till bättre säkerhet för gående och cyklister? Där ligger fokus idag hos många aktörer, säger Anders Lie.

I paneldebatterna på måndag eftermiddag ingår representanter från bland annat EU, Toyota, Ford, Daimler, GM, AB Volvo, Volvo Cars, Trafikverket, Transportstyrelsen och det amerikanska trafiksäkerhetsverket NHTSA. Där diskuteras teknikens roll i utvecklingen av säkra och smarta fordon, och människans framtida uppgift i ett automatiserat trafiksystem med självkörande fordon.

ESV startades 1970 och är fordonsindustrins vattenhål. Anna Nilsson-Ehle är föreståndare på trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers och är stolt att vara värd för konferensen i Göteborg.

– Safer ingår i det ekosystem som trafiksäkerhet utgör i Västsverige. Den forskning som drivs här är internationellt erkänd, exempelvis inom insamling och analys av kördata. Inom distraktionsforskning ligger vi också i framkant tillsammans med USA, säger Anna Nilsson-Ehle, Safer.

Nästa veckas internationella konferens, ESV2015, är ett ypperligt tillfälle att ta del av de viktigaste forskningsresultaten inom trafiksäkerhet och den enorma teknikutvecklingen inom fordonsindustrin, men också för att få förstå vilka säkerhetsåtgärder som är att föredra och vilka kunskapsluckor som måste fyllas framåt.

Tid och plats: måndag 8 juni, kl 09:30-18.00, Svenska Mässan, Entré 2, Göteborg

Hela programmet finns på www.esv2015.com

Hållpunkter måndag 8/6:

09:30 Öppningssession med Anna Johansson
10:25 Government Status Reports
13:00 Paneldebatt Global trafiksäkerhet
15:00 Paneldebatter Automatiserade fordon och Integrerade säkerhetssystem

Journalister är inbjudna att delta under hela konferensen

Anmäl gärna er medverkan till Lisa Knutsson, Safer.

Spektakulära demonstrationer på AstaZero
Konferensen avslutas med spektakulära demonstrationer på AstaZero, testbanan för aktiv säkerhet utanför Borås. Autoliv demonstrerar hur interaktionen mellan förare och bil förbättras genom sensorer i ratten, ett nytt system som har premiär under ESV. De visar även en ny bromsfunktion som reducerar bromssträckan med upp till hälften. AB Volvo demonstrerar ett autonomt säkerhetssystem på flerfilsbanan, och FFI-projektet A-Team lett av AstaZero visar ett olycksscenario i den uppbyggda stadsmiljön där en krock mellan två bilar helt undviks.

Mer om 24th International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV)
ESV2015 pågår 8-11 juni, 2015, i Göteborg. Konferensen ägs av amerikanska trafiksäkerhetsverket National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) och värd i år är Sverige genom forskningscentrumet Safer och Trafikverket. 800-1000 personer deltar från 26 länder. 170 vetenskapliga artiklar presenteras och 35 organisationer från fordonsbranschen och universitet ställer ut.

Detta är Safer
Safer är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers. Forskningen rör allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt effektivisera räddningsarbetet vid en olycka. Många projekt rör människans beteende i fordon och i verklig trafikmiljö.
Hemsida: www.chalmers.se/safer

För mer information kontakta:
Anna Nilsson-Ehle, föreståndare Safer, och ansvarig för ESV2015, 0709-96 76 00, anna dot nilsson-ehle at chalmers dot se
Anders Lie, adj prof, specialist Trafikverket, 0705-801845, anders dot lie at trafikverket dot se

Presskontakt:
Lisa Knutsson, kommunikationsansvarig, SAFER, 0761-191426, lisa dot knutsson at chalmers dot se


Pressmeddelande från SAFER & NTF Väst, 2015-02-19 kl 10:00

Trafiksäkerhetsforskning och trafikprofiler i unik poddsatsning


Varje vecka dör i genomsnitt fem personer i trafiken i Sverige. Mångfalt fler skadas allvarligt. Nu startar den unika kunskapspodden Liv och Trafik, som är en satsning på att sprida forskning och framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete till en bredare publik.


Bakom lanseringen står trafiksäkerhetsorganisationen NTF Väst i samarbete med det nationella forskningscentret SAFER. Podden är den första i sitt slag och vänder sig bland annat till de som arbetar inom trafik- och stadsplanering, folkhälsa, utbildning, transport, fordonstillverkning och frivilligsektorn. Lyssnarna kan vara tjänstemän, politiker, forskare och andra med intresse för trafiksäkerhetsfrågor. I ett av lanseringsavsnitten möter lyssnarna infrastrukturminister Anna Johansson, som berättar om hur regeringen ser på Nollvisionen och vilken betydelse människans beteende har för trafiksäkerheten.

- Liv och trafik ska sprida kunskap. Oavsett om man arbetar med att planera bostadsområden, öka cyklingen eller utveckla nya bilar måste man ha med trafiksäkerhetsfrågorna. Vi på NTF vill medverka till att tillgängliggöra forskning och goda exempel för en bredare publik, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

Sedan flera år tillbaka arrangerar NTF Väst och SAFER populära publika seminarier på kvällstid. Podden erbjuder ytterligare ett alternativ, anpassad efter människors behov av att ta till sig kunskap vid de tider och platser som passar dem bäst.

- Det är viktigt för SAFER att nå ut med vår forskning och podden gör lyssnandet flexibelt. Liv och trafik kommer bland annat att belysa Nollvisionen och trafiksäkerhetsfrågor utifrån olika perspektiv – såväl det mänskliga beteendet som fordonen och infrastrukturen. Förutom forskare bjuder vi även in andra aktörer som har viktig kunskap att förmedla, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på SAFER.

De som är nyfikna på framtidens möjligheter kan lyssna till Anders Eugensson, säkerhetsstrateg på Volvo Cars, som berättar om satsningen med självkörande bilar i projektet Drive Me. Vad innebär utvecklingen av automatiserade och uppkopplade fordon? Hur påverkas föraren och hur berörs övriga trafikanter? Kan vi slippa ta körkort i framtiden?

Till podden: livochtrafikpodden.se

För mer information kontakta
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel 0709-967616
Anna Nilsson-Ehle, föreståndare SAFER, tel 0709-967600


Pressmeddelande från SAFER, 2014-09-02 kl 10:00

Även korta blickar bort från vägen är farliga


Olyckan sker när bilen framför bromsar och du precis har släppt blicken från vägen. Även kvicka blickar bort kan vara förödande – om faran eskalerar hastigt och tajmingen blir fel. Detta visar studier av distraherade förare i världens största trafiksäkerhetsprojekt någonsin.

Ett svenskt forskarlag på Safer har analyserat olyckor ur det största trafiksäkerhetsprojektet någonsin – amerikanska forskningsprogrammet Strategic Highway Research Program, SHRP 2. Över 3000 förare har under tre år kört instrumenterade bilar som samlat in data och video kontinuerligt på vägarna i USA om hur förarna kör och beter sig i fordonet.

Forskarlaget har analyserat hur bristande uppmärksamhet, till exempel genom av mobiltelefonanvändning, orsakar upphinnandeolyckor. Upphinnandeolyckor är en kollisionstyp där en bil kör in i ett framförvarande fordon, ett scenario som står för en tredjedel av alla olyckor.

– Vi har hittat en tydlig förklaring till hur distraktionsolyckor uppstår. Upphinnandeolyckor inträffar när bilen framför bromsar precis när man släppt blicken från vägen, oavsett om blicken bort är kort eller lång, säger Trent Victor, professor och forskningsledare på Safer. Han har lett forskarlaget som analyserat förares ögonrörelsemönster innan olyckor och incidenter. 

– Folk kan se bromsljusen tändas på bilen framför men väljer ändå att titta bort från vägen, säger Trent Victor.

Tidigare har man trott att blickar längre än två sekunder är de som är mest riskfyllda. Men fel tajming har visat sig vara en mycket viktigare förklaring. Studien visar att det framförallt är att titta på telefonen som är riskfyllt, som att skicka sms.

Att prata i telefon är däremot förknippat med en signifikant sänkning av risk. Inga upphinnandeolyckor skedde när föraren pratade i telefon.

– Det kan tyckas anmärkningsvärt att telefonsamtal inte förhöjer risk, men våra resultat är i linje med en rad andra som studerat fältdata, och i linje med våra övriga resultat: att risken kommer från visuell distraktion, säger Trent Victor.

Hur undvika risken för kollision?
Aktiva säkerhetssystem, som till exempel kollisionsvarning och automatisk inbromsning, har stor potential att förhindra den här typen av olyckor eller minska dess konsekvenser, som exempelvis whiplash-skador. Det enklaste sättet att undvika upphinnandeolyckor är dock att hålla ett säkert följavstånd samt att i största möjliga mån hålla ögonen på vägen. Förare kan tränas och coachas mot ett säkrare körbeteende i beteendebaserade säkerhetsprogram (Behaviour-Based Safety), genom informationskampanjer och användningsbaserade försäkringslösningar (Usage-Based Insurance).

Huvudresultat från studien:
•   Att titta på smartphone-skärmar är riskfyllt, speciellt att skicka sms.
•   Att prata i telefon sänker risk, inga upphinnande olyckor inträffade när man pratar i telefon.
•   Både korta och långa blickar bort från vägen är farliga om de sker precis när bilen framför bromsar. Risk för kollision är störst när denna feltajming inträffar.
•   De allra yngsta förarna, i USA är det 16-17-åringar, och de äldsta, över 76 år, är överrepresenterade i den här typen av olyckor, där man kör in i en annan bil bakifrån.
•   Även regn och skymd sikt är överrepresenterade i krockarna.
•   Tiden till reaktion är något längre vid krockar än i incidenter (near-crashes).

Om projektet
Över 3000 förare har under tre års tid kört bilar försedda med specialinstrument som har samlat in data och video. Forskningscentrumet Safer ledde projektet där forskare från Chalmers, Volvo Personvagnar, AB Volvo, University of Wisconsin, och University of Michigan ingick. Finansiär: Amerikanska forskningsprogrammet Strategic Highway Research Program (SHRP 2), som administreras av Transportation Research Board hos amerikanska National Academy of Sciences.

Safer – centrum för forskning om trafiksäkerhet
30 forskande parter deltar i Safer, ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers. Forskningen rör allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt underlätta räddningsarbetet efter en olycka. Många projekt rör människans beteende i bil och i verklig trafikmiljö.

Välkommen på pressträff idag under Tylösandsseminariet!
På trafiksäkerhetskonferensen Tylösandsseminariet kommer resultaten att presenteras onsdag 3 september kl 08:15. Men Trent Victor finns på plats i Tylösand 2-3 september och ger en pressträff idag.
Tid: tisdag 2 september kl 10:20
Plats: pressrummet på Tylösandsseminariet

Kontakt:
Trent Victor, adjungerad professor och forskningsledare på Safer, och Senior Technical Leader Crash Avoidance, Volvo Cars, 072-371 76 04, trent dot victor at volvocars dot com 
Lisa Knutsson, Safer, kommunikationsansvarig, 031-772 21 11, lisa dot knutsson at chalmers dot se


Press release from SAFER 2014-01-13 08:00:

Long trucks are involved in fewer severe crashes than short ones

Trucks that are between 18.76 and 25.25 metres long are more eco-friendly than the shorter "European" trucks. Research at Chalmers University of Technology now also shows that these vehicles are at least as safe as shorter trucks in traffic. Testing with even longer trucks is currently ongoing in Sweden.

Volvo Group Trucks

The maximum allowed truck length in most of Europe is 18.75 metres, but there are a few exceptions, primarily in Scandinavia. The maximum allowed length in Sweden today is 25.25 metres, such as the truck in the image above.
 
A comparative statistical study was performed by researchers at the SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers in order to gauge the effect of the difference on traffic safety. They compared how often heavy trucks of different lengths were involved in severe crashes or fatal crashes, by vehicle kilometres travelled, in Sweden over a ten-year period between 2003 and 2012.

The trucks in the study were assigned to one of three length groups:

 • long truck combinations of 18.76-25.25 metres
 • medium combinations of 12.01-18.75 metres
 • short combinations under 12 metres

Results show that long trucks were involved in slightly fewer severe crashes or fatal crashes per billion vehicle kilometres travelled than were medium trucks. Short trucks were involved in approximately three times as many severe crashes or fatal crashes per billion vehicle kilometres travelled than were long trucks.

"We have thus not found any signs that long trucks are less safe than regular European trucks," says András Bálint, who is a traffic safety analyst at SAFER. "However, it should be noted that the exposure data was not classified by road type or type of area. Thus, it is possible that long truck combinations demonstrated better performance than the other combinations because they operate in a safer road environment. Another possible reason for the difference might be that the most experienced drivers usually drive the longest trucks."

"The results show, however, that with current traffic habits such as road and driver selection, the longer Swedish trucks are involved in fewer severe crashes or fatal crashes per billion vehicle kilometres travelled in Sweden than are European truck combinations."

The study is a project within the HCT programme being conducted at SAFER, and it is funded by the Swedish Transport Administration. High capacity transport (HCT) refers to trucks that are longer and heavier than what is currently allowed in Sweden. HCT trucks are allowed in Canada, the U.S., Australia and Brazil, for example. HCT vehicles provide lower costs, energy consumption and emissions of greenhouse gases in terms of transported volume of goods than do regular trucks.

The HCT programme is examining what the effect on traffic safety would be if high capacity transports were allowed. Testing is already ongoing in Sweden with more than ten trucks that are over 30 metres long and that weigh up to 90 tonnes.

"The results of SAFER's study on trucks do not address what the frequency of crashes would be with high-capacity vehicles," says András Bálint. "However, it is important to know that the longest allowed truck combinations already in use have not performed worse than the other length groups."

Facts about the study
Crash data for the 10-year period between 2003 and 2012 was obtained from STRADA, the Swedish national crash database, while the exposure data was obtained from statistics provided by Transport Analysis, a Swedish government agency.

Contact


András Bálint, traffic safety analyst at SAFER, 070-358 36 48, andras dot balint at chalmers dot se


Pressmeddelande från SAFER 2014-01-02 08:00:

Långa lastbilar är inblandade i färre svåra olyckor än korta

Lastbilar med en totallängd mellan 18,75 och 25,25 meter är mer miljövänliga än kortare ”europeiska” lastbilar. Forskning vid SAFER visar nu att de också är minst lika säkra i trafiken. I Sverige pågår försök med ännu längre lastbilar.

Tillåten längd på lastbilar i Sverige är max 25,25 meter. I större delen av Europa ligger maxgränsen på 18,75 meter, med några undantag, främst i Skandinavien.
 
För att kunna mäta effekten på trafiksäkerheten av den här skillnaden har en jämförande statistisk studie gjorts av forskare vid trafiksäkerhetscentrumet SAFER på Chalmers. De har jämfört hur ofta tunga lastbilar av olika längd var inblandade i svåra olyckor eller dödsolyckor, per antal körda kilometer, i Sverige under tioårsperioden 2003 till 2012.

Lastbilarna i studien delades in i tre längdgrupper:

 • långa lastbilskombinationer på 18,75-25,25 meter
 • medellånga på 12,01-18,75 meter
 • korta under 12 meter

Det visade sig att långa lastbilar var inblandade i något färre svåra olyckor eller dödsolyckor per miljard körda kilometer än medellånga lastbilar. Korta lastbilar var inblandade i ungefär tre gånger så många svåra olyckor eller dödsolyckor per miljard körda kilometer som de långa lastbilarna.

–    Vi har alltså inte hittat några tecken på att långa lastbilar är mindre säkra än vanliga europeiska lastbilar, säger András Bálint, trafiksäkerhetsanalytiker på SAFER. Det måste dock påpekas att exponeringsdatan inte var klassificerad efter vägtyp eller typ av område. Därför är det möjligt att långa lastbilskombinationer har visat bättre prestationer än de andra på grund av att de kör i en säkrare vägmiljö. En annan möjlig orsak till skillnaden kan vara att de bästa chaufförerna brukar få köra de längsta lastbilarna.

–    Resultatet visar dock att med de nuvarande trafikvanor, såsom vägval och chaufförval, är långa svenska lastbilar inblandade i färre svåra olyckor eller dödsolyckor per miljard körda kilometer i Sverige än europeiska lastbilskombinationer.

Studien är ett projekt inom HCT-programmet som drivs hos SAFER och finansieras av Trafikverket. Så kallade högkapacitetsfordon (High Capacity Transport, HCT), är lastbilar som är längre och tyngre än de som i nuläget är tillåtna i Sverige. Dessa är tillåtna exempelvis i Kanada, USA, Australien och Brasilien. Högkapacitetsfordon ger lägre kostnad, energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser per transporterad godsmängd än vanliga lastbilar.

I HCT-programmet undersöker man vad det skulle ha för effekt på trafiksäkerheten om högkapacitetsfordon blev tillåtna. Redan nu pågår försök i Sverige med drygt tio lastbilar som är över 30 meter långa och väger upp till 90 ton.

– Resultatet av SAFERs lastbilsstudie säger inte vad olycksfrekvensen skulle bli med högkapacitetsfordon, säger András Bálint. Men det är viktigt att veta att de längsta tillåtna lastbilskombinationerna som vi har redan idag inte har presterat sämre än de i de andra längdgrupperna.

Fakta om studien
Olycksdata för 10-årsperioden 2003-2012 hämtades ur Strada, den svenska nationella olycksdatabasen, medan exponeringsdata uppskattades från statistik från Trafikanalys.
Länk till studien: http://acrs.org.au/wp-content/uploads/66_Balint_NPR.pdf

Kontaktuppgifter


András Bálint, trafiksäkerhetsanalytiker på trafiksäkerhetscentrumet SAFER vid Chalmers, 070-358 36 48, andras dot balint at chalmers dot se


Press release from SAFER 2013-09-26 07:00:

Booster seats not safer than booster cushions for older children

Over the past few years, belt-positioning booster seats (with backrest) have basically out-competed booster cushions (without backrest) for children between the ages of 4 and 12. However, the larger booster seats are not always safer. In some cases, they may even be less safe.

Researchers today agree that rear-facing child seats provide the best safety for children up to 3-4 years of age. For children between the ages of 4 and 12, however, development over the past few years has not progressed in the right direction. This is the opinion of Lotta Jakobsson, who is an adjunct professor at Chalmers University of Technology and a technical specialist at Volvo Cars Safety Centre.

Researchers at Volvo Cars, Chalmers and Autoliv have performed research focusing real world safety and behaviour of children when traveling in cars within a child safety project at SAFER and Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers.

“The development and perception has been that booster seats are safer than booster cushions. This has resulted in many major manufacturers no longer providing booster cushions, and it is generally difficult to purchase them at shops specialised at child car seats any more. In some cases, however, a booster cushion is the best option.”

According to a report (attached) by Lotta Jakobsson and her colleagues, this applies, for example, to the tallest children in the 4-12 age group. For shorter children, the car's built-in protection system and the child's behaviour influence if a booster seat or a booster cushion is the best option.

“A bulky booster seat can, for example, be uncomfortable for the child, and he or she will not sit in it as intended, which affects safety”, says Lotta Jakobsson. “Both children and cars are different, and the protection needs to be adapted to the individual situation.”

Another reason that booster seats may affect safety is that the child's head is placed in a more forward position than with a booster cushion without backrest. This reduces the distance the child's head can be propelled forward without hitting the seat in front in the event of a collision.

It is a matter of finding a balance between several different factors. One thing that is certain is that a booster (with or without backrest), positioning the lap belt over the thighs by raising the child, is required all the way up to approximately age 12. Research shows that children between the ages of 9 and 12 fare worse in an accident than children between the ages of 4 and 8, which can be attributed to children in the older group generally sitting directly on the car's seat.

The comparison between booster cushions and booster seats is one of several issues that was recently discussed at a seminar held at the SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, with a group of international child safety researchers. The seminar addressed the latest developments in child safety in vehicles, and was concluded with a panel discussion on child safety priorities.

Text: Johanna Wilde
 

For more information please contact:

Lotta Jakobsson, researcher at Chalmers University of Technology and Volvo Cars, +46 31-59 18 14, +46 766-21 03 14, lotta dot jakobsson at volvocars dot com


Pressmeddelande från SAFER 2013-09-08 08:00:

Bilbarnstol är inte säkrare än bälteskudde för äldre barn

Under senare år har bilbarnstolar med ryggstöd till stor del konkurrerat ut bälteskuddar för barn i åldern 4 till 12 år. Men de stora bilbarnstolarna är inte alltid säkrare. I vissa fall kan de till och med vara mindre säkra.

Jämförelsen mellan bilbarnstolar och bälteskuddar är en av många frågor som kommer att diskuteras av en grupp internationella barnsäkerhetsforskare i morgon. De samlas i Göteborg på ett seminarium som ordnas av trafiksäkerhetscentrumet Safer på Chalmers, för att behandla det senaste inom barnsäkerhet i bil.

Forskarna är idag överens om att den vedertagna metoden med bakåtvänd bilbarnstol är den säkraste för barn upp till 4 år. Men för barn mellan 4 och 12 år har de senaste årens utveckling inte riktigt gått åt rätt håll. Det säger Lotta Jakobsson, som är adjungerad professor på Chalmers och teknisk specialist på Volvo Personvagnars säkerhetsavdelning.

– Man har ansett att framåtvända bilbarnstolar är säkrare än vanliga bälteskuddar. Det har lett till att många stora tillverkare har slutat med bälteskuddar, och det går oftast inte att köpa dem i specialiserade barnbutiker längre. Men i vissa fall är en bälteskudde faktiskt det bästa.

Detta gäller till exempel de längsta barnen i åldersspannet 4 till 12 år, enligt en rapport av Lotta Jakobsson och hennes kolleger (se bifogat dokument). För kortare barn beror det på bilens eget säkerhetssystem och på barnets beteende om bilbarnstol eller bälteskudde är det bästa.

– En klumpig stol kan till exempel vara obekväm för barnet, och då kommer det inte att sitta så som det är meningen i stolen, vilket försämrar säkerheten, säger Lotta Jakobsson. Både barn och bilar är olika, och skyddet behöver vara anpassat till den individuella situationen.

En annan anledning till att bilbarnstolar kan vara mindre säkra är att barnets huvud placeras längre fram med dem än med bälteskuddar. Det minskar sträckan som huvudet kan kastas framåt utan att slå i sätet framför vid en krock.

Det handlar om att hitta en balans mellan flera olika faktorer. Klart är i alla fall att barn behöver någon form av extrasits ända upp till 12 år. Forskning har visat att barn i åldern 9 till 12 år klarar sig sämre vid olyckor än barn i åldern 4 till 8 år, vilket beror på att de oftare sitter direkt på sätet.

Fakta om seminariet

Seminariet Child occupant protection – latest knowledge and future opportunites arrangeras den 9 september av Chalmers-centrumet Safer, och samlar barnsäkerhetsforskare från Chalmers, Autoliv och Volvo Personvagnar samt internationella forskare från Nordamerika, Europa och Australien.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras: Är det säkrast för en 10-åring att använda samma sorts bilbarnstol som en 4-åring? Barn rör sig i bilen, hur påverkar det säkerheten? Är det till exempel farligt att hänga framåt och spela på en surfplatta under färd?

Fokus för dagen är barn i åldrarna 4-12 år och hur olika aktörer kan samverka. Tio presentationer följt av en paneldiskussion om barnsäkerhetsprioriteringar bygger denna heldag. Skaderisker och skademönster vid kollisioner samt barns beteende under färd i bil, inklusive eventuell distraktionspåverkan på föraren, är basen för utveckling i ämnet. Deltagarna kommer att uppdateras kring det senaste inom utveckling av barnkrockdockor, lagkrav och konsumentinformationstester, samt få ta del av de senaste forskningsrönen om hur skyddssystem kan utvecklas och hur samspelet mellan bilens skyddssystem och bilbarnstolar gynnar barnens säkerhet.


Journalister är välkomna att delta på seminariet:

Se hela programmet

Kl 16.10 till 17.00 avslutas seminariet med en paneldiskussion om prioriteringar inom barnsäkerhet.

Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3, Göteborg. Konferensrummet Pascal.

För mer information, kontakta

Lotta Jakobsson, forskare på Chalmers och Volvo Personvagnar, 031-59 18 14, 0766-21 03 14, lotta dot jakobsson at volvocars dot com

Lisa Knutsson, kommunikatör på Safer, lisa dot knutsson at chalmers dot se, 031-772 21 11 


Pressmeddelande från SAFER 2013-09-04 10:30:

Fotgängare ökar olycksrisken för cyklister lika mycket som bilar

Forskare vid SAFER vid har utfört en unik studie av cyklister i Göteborg, som har cyklat omkring med mätutrustning och en framåtriktad filmkamera. När de har råkat ut för en olycka eller en incident har forskarna kunnat gå tillbaka för att ta reda på exakt vad som hände före incidenten och vad som orsakade den.

Resultaten presenteras på den internationella konferensen 3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention som just nu pågår i Göteborg. Forskarna har bland annat kunnat kvantifiera hur mycket olika faktorer ökar risken för cykelincidenter. Några exempel:

 • Dåligt underhållna vägar ökar risken med tio gånger
 • Vid korsningar med dålig sikt risken med tolv gånger

Av de 63 incidenter som inträffade under studien orsakades 75 procent av en bil, en fotgängare eller en annan cykel. Bilar och fotgängare orsakade flest incidenter (30 respektive 29 procent).

Under konferensen presenteras också en app som håller på att utvecklas på Chalmers, som varnar för kollisioner mellan de trafikanter som har appen.

Läs mer i rapporten

Se en film från cykelstudien

Sveriges hållning i mobiltelefonfrågan

3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention handlar om ouppmärksamhet I trafiken, och pågår 4-6 september. Den anordnas av trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers.

Användning av mobiltelefoner i trafiken är som vanligt en het fråga i dessa sammanhang, och öppningstalet hölls av riksdagsledamoten Lars Tysklind, som pratade om Sveriges hållning i frågan. Sverige är det enda EU-landet som inte har ett förbud mot handhållen telefoni i bil.

Läs mer om konferensen


För mer information, kontakta

Om cykelstudien:

Marco Dozza, forskare vid Chalmers och Safer, marco.dozza@chalmers.se,  031-772 3621  (svenska och engelska)

Julia Werneke, forskare vid Chalmers och Safer, julia.werneke@chalmers.se,  031-772 1421  (engelska)

Om konferensen:

Lisa Knutsson, kommunikatör på Safer, lisa dot knutsson at chalmers dot se,  031-772 21 11 
 


Pressmeddelande från SAFER 2013-06-07 08:00:

Storskaligt testevent i verklig trafikmiljö av EU-projektet DRIVE C2X

I framtiden kommer bilar att kunna kommunicera med varandra och närliggande infrastruktur. På så sätt kan bilförare förvarnas om vägbyggen, halka, köer och trafikolyckor eller få information om när trafikljusen kommer att slå om till grönt.

Den 13-14 juni kommer DRIVE C2X-projektets 34 parter bestående av de stora europeiska fordonstillverkarna, underleverantörer, mjukvaruutvecklare, forskningsinstitut och väghållare till Lindholmen i Göteborg. Under två dagar kommer det att bli presentationer av projektets resultat och för första gången någonsin blir det möjligt att ta med besökarna på en 20 minuter lång tur med någon av de 15 bilar som körs i verklig trafik.

Det är Test Site Sweden på Lindholmen Science Park, kompetenscentrumet SAFER och Volvo Car Group som bjuder in till denna avslutande presentation och slutdemonstration av DRIVE C2X. Projektet syftar till säkrare, smartare och mer hållbar bilkörning genom kommunikation mellan bilar samt mellan bilar och infrastruktur.

- Volvo Car Group välkomnar den gemensamma standard för kommunikation mellan bilar och infrastruktur som nu implementeras, säger John-Fredrik Grönvall, projektledare på Volvo Cars. Genom att göra det möjligt för fordon att kommunicera med varandra och med trafikmiljön skapas fantastiska möjligheter. Kan man utbyta viktig information blir körningen både säkrare och bekvämare.

- Test Site Sweden erbjuder en etablerad internationell testplats för intelligenta transportsystem, säger Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park. Vi är glada att europeiska projekt väljer Lindholmen som test- och demonstrationsmiljö.

- Vi behöver öka vår kunskap om hur förare beter sig när samverkande trafiksystem börjar införas. Denna kunskap är en del i att förstå hur och i vilken omfattning dessa system påverkar trafiksäkerheten och vår miljö. DRIVE C2X ger oss en unik möjlighet att få en sådan förståelse säger Jonas Bärgman, forskningsledare Olyckspreventation Chalmers och SAFER.


200 inbjudna expertdeltagare kommer att medverka under Expert day, den 13 juni. Den 14 juni är det Public demo day, där även allmänheten bjuds på möjlighet att testa systemet. Demodagarna föregås av ett arbetsmöte den 12 juni, där experter från USA och EU diskuterar teknikfrågor inom forskningsområdet bil till infrastruktur-kommunikation.

Länk till anmälan och övrig information om dagarna:

http://www.lindholmen.se/sv/nyheter/upplev-framtidens-smartare-bilkorning-den-13-14-juni
 

Fakta om DRIVE C2X
 

34 partners:

Opel, Audi, Fiat, Daimler, Ford, Peugeot Citroen, Renault, Volvo Car Group, Delphi, Hitachi, Neavia Technologies, NEC, Renesas Electronics, YGOMI, PTV Planung Transport Verkehr, Bundesanstalt für Strassenwesen, Centro Tecnologico de Automocion de Galicia, Chalmers tekniska högskola, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Facit Research, Fraunhofer, Institut francais des sciences et technologies des transports, de l’amenagement et des reseaux, Institut Nationale de Recherche en Informatique et en Automatique, Interuniversity Microelectronics Centre, Karlsruhe Institute of Technology, Technische Universität Graz, Nederlandske Organizozoek satie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Universitatea Technica Cluj-Napoca, University of Surrey, Technical Research Centre of Finland, Autostrada del Brennero, Hessen Mobil – Road and Trafic Management, EICT, ERTICO – ITS Europé samt Trafikverket (tredjepart) och Lindholmen Science Park (tredjepart)

13 support partners:

BMW, Honda, Yamaha, Continental, Denso, Bosch, Testing Technologies, Vector Informatik, Hochschule für Technik und Wirtschaft Saarland, City of Tampere, Rijikswaterstaat, Nokian Waterkaat, ETSI Centre for Testing and Interoperability
 
Budget: EUR 18,6 miljoner, varar EUR 12,4 från EU-kommissionen

Projekttid: 1 jan 2011 till 30 juni 2014

Demoevent i verklig trafik i Göteborg den 13-14 juni 2013
 

Press


Press är välkommen båda dagarna. Det finns mest tid för intervjuer fredagen den 14 juni.

Registrering för press sker via denna länk: https://www.eict.de/rsvp/register/1d8843aa-cc57-11e2-ace9-00163e6f1389
 
För mer information, kontakta:

Leif Axelsson, Programme manager Test Site Sweden, Lindholmen Science Park, 031-764 70 26, leif dot axelsson at lindholmen dot se

Anita Bengtson, kommunikationschef Lindholmen Science Park, 031-764 70 20, anita dot bengtson at lindholmen dot se

Lisa Knutsson, kommunikationsansvarig SAFER, 031-772 21 11, lisa dot knutsson at chalmers dot se

 


Pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola 2012-12-18 08:30:

Chalmers partner i centrum för forskning om trafiksäkerhet i Kina


Chalmers är en av fem parter bakom ett nytt centrum för forskning om trafiksäkerhet i Kina, som invigs idag i Peking. China Sweden Research Center for Traffic Safety innebär ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Kina inom transportområdet.

I Kina, som är världens största marknad för personbilar och tunga lastbilar, har trafiksäkerhet blivit en allt viktigare fråga för såväl den kinesiska regeringen som för allmänheten. När den svenska näringsministern Annie Lööf besökte Kina i maj 2012 undertecknade den svenska och kinesiska regeringen en avsiktsförklaring om ett gemensamt forskningscentrum för trafiksäkerhet.

China Sweden Research Center for Traffic Safety invigs den 18 december 2012 och ska driva forskningsprojekt med syfte att förbättra trafiksäkerheten i såväl Sverige som Kina. Redan nu pågår tre pilotprojekt där bland annat förekomsten av trafikolyckor och attityder till säkerhet i Kina kartläggs. Centrumet ska även främja utbyte av teknologi och kunskap mellan länderna samt stödja regeringarnas beslut i frågor som rör trafiksäkerhet.

– Forskning inom trafiksäkerhet är en av Chalmers styrkor. Att etablera ett forskningscentrum i Kina gör bland annat att vi får bättre förståelse för transport- och trafiksituationen i landet och kunskaper som vi kan utnyttja i andra internationella sammanhang, säger Anna Dubois, ansvarig för transportforskning på Chalmers och styrelseledamot i centrumet. Hon fortsätter:

– Det är viktigt för både forskning och utbildning att knyta starka band med internationella forskningsmiljöer. I Sverige har vi sedan sex år byggt upp fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer tillsammans med 25 svenska parter. Vi ser det som en modell för och syster till detta nya centrum.

Övriga fyra samarbetsparter är Volvo Car Group, AB Volvo, the Chinese Ministry of Transport’s Research Institute of Highways och Tongji University. Centrumet medfinansieras av den svenska och kinesiska staten.


Mer om Safer
Safer är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers placerat i Lindholmen Science Park i Göteborg. Forskningen omfattar allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt effektivisera räddningsarbetet efter en olycka. Många projekt rör människans beteende i fordon och i verklig trafikmiljö.
www.chalmers.se/safer


För mer information, kontakta:
Anna Dubois, styrkeområdesledare Transport, Chalmers, 031-772 11 96 anna dubois at chalmers dot se
 
Anna Nilsson-Ehle, föreståndare Safer, 031-772 36 55 anna dot nilsson-ehle at chalmers dot se 


PRESSINBJUDAN 2012-11-23 09:30-12:00:

Så funkar det: Teståk en fordonskolonn!

Framtidens vägtrafik kräver effektivare, säkrare och snålare körning. Ett sätt är att smarta fordon i kolonn kommunicerar med varandra – för att hålla avstånd, undvika onödiga inbromsningar och välja klokaste väg med hänsyn till trafikläget.

På fredag den 23 november kl. 09.30 demonstrerar lag från tre högskolor (Chalmers, KTH och Linköpings universitet) kolonnkörning i praktiken på trafikövningsplatsen Stora Holm i Göteborg. Välkommen att delta!
 
Demonstrationen på fredag innebär att studenterna kommer till Stora Holm för att visa att deras system kan få bilar och lastbilar att samverka för en förbättrad trafikmiljö och ökad säkerhet. För inbjudna gäster ges det möjlighet att åka med i kolonnen för att själv uppleva hur tekniken fungerar på nära håll. Utmaningen är att få bilar och lastbilar med skiftande tekniklösningar att kommunicera.
 
2011 ställde tre svenska lag upp i den internationella tävlingen Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC) i Nederländerna. Forskningscentrumet Safer samordnade den svenska satsningen där personbilar och lastbilar tävlade i att köra i fordonståg. Lagen bedömdes bland annat på hur snabbt de kunde ta bort chockvågor som bildas då ett fordon i början av fordonståget gör en snabb inbromsning och hur snabbt man kunde anpassa det egna fordonets hastighet till övriga fordon utan att bryta mot gällande trafikregler. De tre svenska lagen placerade sig på andra, tredje och fjärde plats i tävlingen.
 
Sedan dessa topplaceringar har svenska parter från industri och högskolor satsat ytterligare på kooperativ körning genom paraplyprojektet Coact. Syftet är att bedriva forskning inom området kooperativa system och att vidmakthålla och utveckla det värdefulla samarbete som nu pågår mellan svensk bilindustri och svenska högskolor.

 
Inbjudan till media
Media är välkomna att delta under demonstrationen. Kontakta gärna i förhand:
Jonas Didoff, projektledare, Safer, 0703-91 59 32 jonasd@viktoria.se  
Lisa Knutsson, kommunikatör, Safer, 0761-191426, lisa.knutsson@chalmers.se
 
Hålltider:

 • Kl. 09.30: Samling på parkeringen utanför banan. Kort dragning av projektledare Jonas Didoff ute på banan i kontrolltornet.
 • Kl. ca kl 10.00 Demonstration. Slut senast kl. 12.00.
 
Plats: Stora Holm Trafikövningsplats, Holmvägen 55, Göteborg. Parkering finns nedanför huvudbyggnaden.
 
Om tekniken
Fordonen kommunicerar med varandra och bearbetar uppgifter om hastighet, hastighetsförändringar, position, avstånd till övriga bilar med mera och anpassar sin egen hastighet till övriga deltagare i kolonnen. Föraren har i denna demonstration fortsatt kontroll över styrningen medan hastighet och position hanteras av systemen. Till skillnad från liknande projekt inom platooning är fordonens system inte detsamma i alla bilar. Den gemensamma nämnaren är endast den information som fordonen skickar till varandra. Detta scenario är mer komplicerat än att använda ett och samma system för alla fordon och mer sannolikt inför en introduktion av kooperativa system i verklig trafikmiljö i framtiden.
 
Nationell och internationell samverkan
Inom Coact-programmet samverkar tre svenska fordonstillverkare med fyra tekniska högskolor vilket ger alla parter mycket god avkastning i form av inflöde av kompetenta resurser till industrin och intressanta projekt med hög profil för högskolorna. Ett antal underleverantörer finns också med och bidrar med teknisk utrustning. Samarbetet bidrar till forskningen ur flera perspektiv, varav förbättrad miljö, förbättrat trafikflöde och ökad säkerhet kan nämnas.
 
Efter framgångarna i GCDC 2011 har konsortiet inlett ett samarbete med bland andra TNO (Nederländerna) och Idiada (Spanien) och arbete pågår för att söka finansiering för ett flerårigt projekt för att anordna nya GCDC-tävlingar med målgrupp inom Europa eller globalt. Syftet är bland annat att få till stånd internationella standards för kooperativa trafiksystem.
 
Framtiden
Inom Coact-programmet kommer nya funktioner att läggas till som även kontrollerar styrningen av fordonet. Systemen kommer att kunna interagera med såväl trafiksignaler som trafikanter, t ex cyklar, för ökad säkerhet. Kooperativa system kommer att bidra till förbättrat utnyttjande av befintliga vägar, ökad säkerhet och bättre trafikflöde vid till exempel olycksplatser och infarter till städer i rusningstrafik.
 
Parter i Coact:
Högskolor: Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet och Högskolan i Halmstad
Finansiärer och projektledning: Safer, TSS och Viktoria Institute
Industripartners: Volvo personvagnar, Scania, Volvo lastvagnar
Sponsorer: Denso, Sitech
 

För foton, kontakta Lisa Knutsson, SAFER, lisa.knutsson@chalmers.se


Pressmeddelande från SAFER via Chalmers tekniska högskola 2012-06-26 12:00

Aktiva stödsystem i bilar ökar trafiksäkerheten


En gigantisk studie av körbeteende visar att nya aktiva stödsystem i fordon ger goda resultat ute i verklig trafik. Forskningscentrumet SAFER vid Chalmers har analyserat 75 terabyte kördata och filmer av förare. En personbil med adaptiv farthållare och kollisionsvarnare minskar exempelvis risken för att köra på fordonet framför på motorväg med upp till 42 procent. Motsvarande siffra för lastbil är 15 procent.

I den svenska delen av projektet euroFOT har 100 personbilar och 30 lastbilar haft kameror och sensorer som registrerat varje sekund av körningen under 18 månader. Det innebär att förarens beteende vid varje liten incident kan studeras och utvärderas.

– Filmerna har analyserats tillsammans med data från fordonens egna system, som registrerar varje rattrörelse och inbromsning. Totalt har data från 7 miljoner körda kilometer samlats in, vilket är en enormt mycket och unikt i Europa, säger Helena Gellerman, projektledare på forskningscentrumet SAFER.

EU-projektet euroFOT (European Large-Scale Field Operational Test on In-Vehicle Systems) omfattar 28 parter och har pågått i närmare fyra år. De svenska parterna SAFER vid Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP har spelat en framträdande roll när EU satsat på denna nya forskningsmetod inom trafiksäkerhet. 

Minskad krockrisk för både personbil och lastbil
Resultatet av studien är entydigt – de testade stödsystemen visar en positiv trend. Tydligast är det för adaptiv farthållare och kollisionsvarnare, system som håller ett givet avstånd till framförvarande fordon och varnar föraren om det krävs en kraftig inbromsning. Finns det risk för kollision bromsar systemet automatiskt fordonet om föraren inte reagerar på varningen.

– Störst är effekterna på motorväg där risken för att köra på bilen framför minskar med upp till 42 procent för personbilar och 15 procent för lastbilar, säger Jonas Bärgman, forskningsledare på Chalmers. Dessutom upplever förarna en större komfort, och drygt 90 procent känner sig säkrare med stödsystemen påslagna.

Studien visar även en positiv trend för de övriga testade stödsystemen, som varnar vid ofrivilligt filbyte, trötta förare och fordon i döda vinkeln. Antalet incidenter här är dock förhållandevis få, och därför är underlaget ännu inte tillräckligt stort för att ge statistiskt hållbara prognoser om minskade olycksrisker. Insamlingen pågår dock fortfarande.

Guldgruva för trafiksäkerhet
På forskningscentrumet SAFER finns nu den största databasen med kördata, som inkluderar video på förare och omgivning, i Europa. Det är en guldgruva då forskare söker sanningen bakom trafikolyckor för att utveckla framtida trafiksäkerhetslösningar.

– Att få veta vad förare egentligen gör när han eller hon kör bil är värdefullt, exempelvis hur mobiltelefonen används.  Denna nya metod att studera förarbeteende är revolutionerande och något vi i Sverige är bland de bästa i världen på, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på SAFER.


FAKTA:

SAFER är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers placerat i Lindholmen Science Park i Göteborg. Forskningen rör allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt effektivisera räddningsarbetet efter en olycka. Många projekt rör människans beteende i fordon och i verklig trafikmiljö.

Projektet euroFOT – European Large-Scale Field Operational Tests on Vehicle Systems – är ett EU-projekt som syftar till att få ett säkrare, renare och mer effektivt transportsystem. Svenska parter är SAFER vid Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP.

FAKTA OM DEN SVENSKA DELEN AV PROJEKTET EUROFOT:
Antal fordon: 100 personbilar och 30 lastbilar
Körd sträcka: 7 miljoner kilometer
Körtid: Insamlingen skedde under 18 månader
Mängd data: ca 75 TB
Total projektlängd: Nära 4 år

Dessa system testades i fordonen (personbil/lastbil):

1. ACC (Adaptive Cruise Control)
Håller ett förvalt avstånd till fordonet framför.

2. FCW (Forward Collision Warning)
Varnar föraren om fordonet är på väg att kollidera med framförvarande fordon. Samtidigt förbereds bromsarna på en kraftig inbromsning.

3. LDW (Lane Departure Warning) / LKS (Lane Keeping Support)
Varnar föraren om fordonet oavsiktligt kör över någon av vägens filmarkeringar.
 
4. BLIS (Blind Spot Information System) / LCS (Lane Change Support)
Gör föraren uppmärksam på fordon i den döda vinkeln på båda sidorna.

5. DAC (Driver Alert Control)
Har konstruerats för att upptäcka och varna om föraren är trött eller distraherad.


För mer information, kontakta:
Jonas Bärgman, forskningsledare Olycksprevention, Chalmers tekniska högskola, 031-772 58 46 jonas dot bargman at chalmers dot se
Helena Gellerman, projektledare NDS/FOT, SAFER, 031-772 10 95 helena dot gellerman at chalmers dot se

För bilder, kontakta:
Lisa Knutsson, kommunikatör, SAFER, 031-772 21 11 / 0761-191426, lisa dot knutsson at chalmers dot se
Högupplösta för nedladdning: www.chalmers.se/safer “Image Archive - euroFOT project”

Länkar:
euroFOT projektet: www.eurofot-ip.eu


Pressmeddelande från SAFER och Chalmers tekniska högskola 2012-05-17

Kvinnlig krockdocka ska minska skadorna

 

Kvinnor löper ungefär dubbelt så stor risk som män att drabbas av whiplashskador vid en krock bakifrån. Men än så länge finns det bara en krockdocka som motsvarar en genomsnittlig man. Nu har chalmersforskaren Anna Carlsson tagit fram en prototyp till världens första krockdocka som representerar en genomsnittlig kvinna.

Idag är de flesta nya personbilar försedda med whiplashskydd för nacken vid påkörning bakifrån. Men skydden är utprovade för män, och det är tveksamt om de har optimal funktion för kvinnor.
 
– Jag hoppas att min forskning ska leda till bättre whiplashskydd, för både kvinnor och män vid kollisioner bakifrån. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv lönar det sig att anpassa bilarnas skyddssystem också efter kvinnor, säger Anna Carlsson, som nyligen försvarade din doktorsavhandling på Chalmers.
 
Kvinnor rör sig annorlunda vid en krock
För att kunna ta fram en modell för en kvinnlig krockdocka har Anna Carlsson tagit reda på hur medelstora kvinnor rör sig vid en kollision bakifrån, genom att låta kvinnor bli påkörda vid väldigt låga hastigheter och accelerationer.
 
Sen gjorde forskarna en matematisk modell av en kvinnlig krockdocka, som döptes till EvaRID (RID = Rear Impact Dummy) och som nu finns att köpa. Utifrån den matematiska modellen tillverkade forskarna sedan en prototyp av en krockdocka med kvinnliga proportioner.
 
Därefter utsattes dockan för åtta krockprov i vanliga säten och resultaten jämfördes med motsvarande krockprov med en manlig docka. Det visade sig att den kvinnliga krockdockan hade generellt högre accelerationer och ett snabbare rörelseförlopp än mannen när hon blev påkörd bakifrån. Stolsryggen viker sig inte lika mycket bakåt när en kvinna blir påkörd, vilket innebär att hon får en tidigare och kraftfullare rekyl framåt.
 
När du sitter normalt har nacken en svag böjning. Men om du blir påkörd bakifrån så trycks kroppen framåt av ryggstödet medan huvudet dröjer kvar. Då får du en s-form på nacken som sedan övergår i en bakåtrotation av huvud och nacke. Därefter kastas du framåt in i bältet. Hela händelseförloppet tar kanske en halv sekund. Skadorna reduceras av ett bra whiplashskydd, men statistiken visar att skydden är 30 procent mer effektiva för män än för kvinnor.
 
Utveckling av krockdocka har minskat skadorna
– Om vi kan sänka accelerationen för både kvinnor och män vid en krock, så minskar också risken för skador betydligt. Ett sätt är att tillverka en stol som viker sig bakåt vid en krock. Man kan också låta stoppningen ta upp energi och då rör sig inte stolen, säger Anna Carlsson.
 
Volvo och Saab har visat sig vara bäst på skydd mot whiplash. Anna Carlsson tror att de har lyckats så bra för att de utvecklade den manliga krockdockan BioRID i slutet av 90-talet, i ett samarbete med Autoliv och Chalmers. Idag används krockdockan över hela världen och skaderisken har minskat med ungefär 50 procent i de bästa bilsätena.
 
– Om man även tar fram en kvinnodocka och anpassar bilens skyddssystem så kommer skadorna att minska ännu mer.
 
Nu hoppas Anna Carlsson att hon får möjlighet att fortsätta utveckla den kvinnliga krockdockan, som ju än så länge bara är en prototyp. Hon vill också ta reda på vilka biomekaniska toleransnivåer kvinnor har, eftersom de som finns idag är anpassade efter män.
 
– Eftersom forskningen visar att kvinnor generellt sett är utsatta för större risker vid bilolyckor, så behöver vi separera statistik och skadekriterier för män och kvinnor.
 
 
Bildtext: Den manliga beräkningsmodellen BioRID och den nya kvinnliga EvaRID. Bild: Fred Chang, Humanetics
 
 
Fakta om whiplashskador
Av 30 000 anmälda whiplashskador per år i Sverige så står krockar bakifrån för cirka hälften. 1500 personer per år får en invaliditetsgrad på mer än 10 procent, och 500 personer per år blir helt oförmögna att fortsätta arbeta. Samhällskostnaderna för whiplashskador beräknades till mer än fyra miljarder kronor per år i Sverige.
Källa: Whiplashkommissionen 2005
 
 
Läs avhandlingen:
Addressing Female Whiplash Injury Protection - A Step Towards 50th Percentile Female Rear Impact Occupant Models
 
 
För mer information, kontakta
Anna K Carlsson, Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers, anna dot carlsson at chalmers dot se, 031-772 36 50, 0705-94 36 50. Anna är kopplad till SAFER.


Pressmeddelande från SAFER via Chalmers tekniska högskola 2012-01-11

SAFER söker kopplingen mellan ouppmärksamma förare och trafikolyckor


Data från 3000 instrumenterade bilar ska ge oss sambandet mellan ouppmärksamhet och olycksrisk. I den största studien om förarbeteende som någonsin genomförts, har kompetenscentrumet SAFER fått i uppdrag att undersöka hur ouppmärksamhet hos förare påverkar risken att krocka.

Risken med att prata och använda smarta mobiltelefoner under körning debatteras livligt i Sverige. Det finns mycket i och utanför bilen som bidrar till att förare förlorar fokus och råkar ut för olyckor i trafiken.  Det är livsfarligt att släppa vägen med blicken för att fingra på knappar och displayer och risken ökar markant för att en olycka ska inträffa. Det är dock osäkert vilka åtgärder som bör införas för att minska olyckorna.

SAFER har nu genom det amerikanska forskningsprogrammet Strategic Highway Research Program, SHRP 2, fått i uppdrag att undersöka hur ouppmärksamhet hänger ihop med risken att råka ut för en upphinnandeolycka. En upphinnandeolycka är en kollision där en bil kör in i ett framförvarande fordon, ett scenario som är mycket vanligt och som ofta orsakar långvariga skador hos de inblandade.

SHRP2 är den största studien om förarbeteende som någonsin genomförts. Över 3000 instrumenterade bilar rullar just nu på vägarna i USA och samlar under två år in data och video kontinuerligt om hur förarna kör och beter sig i fordonet. Datan omfattar över en petabyte, dvs en miljon gigabyte, och kommer att analyseras av svenska forskare på SAFER.

- Det är unikt att ett svenskt forskarlag får tillgång till sådan exklusiv data. Genom den får vi tillgång till information om vad som föregår en krock, incident eller sk nära-krock, säger Trent Victor från AB Volvo och forskningsledare inom förarbeteende på SAFER.
Vi kommer att få fram vilka riskfyllda beteenden orsakar olyckor vid distraktion. Resultaten kommer att påverka på hur man utformar teknik i bil inklusive mobiltelefoner och hur aktiva säkerhetssystem bör utformas.

- Det gäller att förstå hur du exempelvis ska använda din mobiltelefon eller byta radiokanal. Vissa sätt är farligare än andra, och det är viktigt att förstå vilket som är rätt. Fokus i studien ligger alltså på hur aktiviteten utförs och inte vad som utförs. Exempelvis kan man byta radiokanal på ett mer eller mindre riskfyllt sätt, säger Trent Victor.

SAFER har stor erfarenhet av att samla in, behandla och analysera förardata på både nationell och internationell nivå, och är en ledare inom detta i världen.

- Att få ett uppdrag som detta från USA, är ännu ett erkännande. SAFERs forskare räknas till de främsta i världen inom detta område, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på SAFER.

Deltagande parter i projektet är Chalmers, VTI, AB Volvo och Volvo Personvagnar. Projektet är tre år men första beviljade fasen är ett år.  

På konferensen Transportforum i Linköping 11-12/1, leder SAFER session 29 på temat Trötthet och distraktion. Här kommer projektet SHRP2 förklaras ytterligare och även andra studier om förarbeteende.

Tid: 11 januari kl 15:30-17:30.
Sal: Pelarsalen, Scandic Frimis, Linköping.

Detta är SAFER:
SAFER är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers. Forskningen rör allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt underlätta räddningsarbetet efter en olycka. Många projekt rör människans beteende i bil och i verklig trafikmiljö.
www.chalmers.se/safer

Kontakt:
Trent Victor, SAFER, forskningsledare Behavior in Accident Causation, och AB Volvo, 031-322 66 51, trent dot victor at volvo dot com
Lisa Knutsson, SAFER, kommunikatör, 031-772 21 11, lisa dot knutsson at chalmers dot se


 

brooke-texting-138.jpg

 
Pressmeddelande från SAFER via Chalmers tekniska högskola 2011-09-01

Extremt farligt att släppa blicken från vägen


Att tala i mobil under bilkörning är inte så riskfyllt som forskare tidigare har trott. Varken med eller utan handsfree. Däremot är det livsfarligt att släppa vägen med blicken för att fingra på knappar och displayer. SMS:ande förare och trafikfarliga appar i smarta telefoner är forskarnas nya huvudvärk.

På måndag samlas världsledande aktörer i Göteborg för att i tre dagar diskutera hur trafiksäkerheten påverkas av distraherade och ouppmärksamma förare. Forskarnas fokus har på senaste året svängt från mobilpratande i sig till hanterandet av våra allt smartare telefoner och visuella störmoment under körning.

– Förare bör inte släppa blicken från vägen mer än korta ögonblick, och med rätt tajming. Högst två sekunder i taget, säger Trent Victor, trafiksäkerhetsforskare på arrangerande Safer.

Frågorna är högaktuella. Dels med tanke på den exploderande användningen av smarta telefoner i bil (som mer passande borde benämnas handdatorer). Dels eftersom de flesta länder har infört någon form av restriktioner mot telefoni i bil, oftast förbud mot att tala i handhållna telefoner. Men sådan lagstiftning skjuter bredvid målet, anser en allt enigare forskarkår, baserat på bland annat en stor amerikansk studie av 27 000 yrkesfordon i verklig trafik.

– Vi måste skilja på samtalen – att lyssna och tala – från den manuella och visuella hanteringen. Visuell distraktion är riktigt farlig, och där borde vi lägga mycket krut. Att skicka SMS när man kör är till exempel 23 gånger farligare än att köra normalt, säger Trent Victor, som berättar att ny forskning antyder att mobilprat till och med kan höja säkerheten i vissa situationer.

Risken med att prata i mobil under körning kommer att debatteras livligt under konferensen. En orsak är att Sverige nu är det enda land i Europa som inte har direkta restriktioner mot telefoni i bil, samtidigt som svenska politiker omprövar sin inställning. Trent Victor menar att det gör Sverige mer öppet för nytänkande och innovativa trafiksäkerhetsåtgärder.

Experter på Trafikverket, AB Volvo, Volvo Cars, Chalmers och VTI har därför inom SAFER enats om en samsyn i ett gemensamt dokument. Man ifrågasätter förbud mot tekniken i sig, telefonerna, som ständigt utvecklas och även kan fyllas med säkerhetshöjande funktionalitet. Man vill istället se säker design av mobil-i-bil-teknik och stöd till utvecklingen av intelligenta säkerhetssystem. Samordnade insatser behövs från en uppsjö aktörer, anser man, för att söka djupare kunskap och tillsammans förebygga risker: fordonsdesigners, trafikingenjörer, väg- och transportsäkerhetsmyndigheter, polisen, motorklubbar, leverantörer och tillverkare av utrustning, standardiseringsorganisationer, förarutbildare, akademiker och andra.

Nästa veckas internationella konferens, DDI 2011, är ett ypperligt tillfälle att ta del av de viktigaste forskningsresultaten inom området, men också för att få förstå vilka säkerhetsåtgärder som är att föredra och vilka kunskapsluckor som måste fyllas framåt. Ett stort antal av världens främsta experter inom trafiksäkerhet är samlade.

Journalister är inbjudna att delta under hela konferensen.


Inbjudan till presskonferens:
På måndag 5 sep inbjuds media speciellt för att få ställa frågor till ledande svenska och amerikanska trafiksäkerhetsforskare och myndighetsrepresentanter.

Tid och plats: måndag 5 sep, kl 13.00-13.45, Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, Göteborg

Anmäl gärna er medverkan till Lisa Knutsson, SAFER!

Samsynsdokumentet: Länk

Mer om Driver Distraction and Inattention Conference 2011:
Arrangörer är SAFER och franska forskningsinstitutet IFSTTAR.
www.chalmers.se/ddi2011
För anmälan kontakta Lisa Knutsson!

Detta är SAFER:
SAFER är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers. Forskningen rör allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt underlätta räddningsarbetet efter en olycka.   Många projekt rör människans beteende i bil och i verklig trafikmiljö.
www.chalmers.se/safer

För mer information kontakta:
Trent Victor, SAFER, forskningsledare Behavior in Accident Causation, och Volvo Technology, 031-322 66 51, 072-2508224, trent dot victor at volvo dot com
Lisa Knutsson, SAFER, kommunikatör, 031-772 21 11, lisa dot knutsson at chalmers dot se

Pressmeddelandet (pdf)


 

 

Press release 2011-06-01

Sweden takes the lead in cooperative driving

Strong teamwork can solve problems on roads. This conclusion can be drawn from the first European competition in cooperative driving where three Swedish teams ranked in the top, right after the winner.


Future road traffic calls for more efficient and safer driving. One way of achieving this is through the communication of smart vehicles in convoy in order to keep distance, avoid unnecessary decelerations and choose the smartest route with regard to the traffic situation.

Last week cars and trucks from different countries, and with various technical solutions, challenged each other in the competition. Nine teams pulled up at the starting line in this Dutch competition called the Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC). Sweden went in big and took second, third and fourth place.

– Sweden has an incredible know-how within the area of wireless communication, traffic safety and cooperative traffic systems, as well as a well functioning cooperation between industry and academy. Three Swedish universities took on the challenge and handled it well, says Jonas Didoff, SAFER, who is the project manager of the joint Swedish effort called CoACT.

The teams from Halmstad University and Chalmers each drove a Volvo S60 whereas the KTH team Scoop participated with a Scania truck. During the spring they have practiced together at Stora Holm and City Race Arena in Gothenburg, among other places, and discussed and helped each other in finding optimal solutions. In the competition they came in second (Halmstad), third (Chalmers) and fourth (KTH).

The advantages of cooperative driving are many. With a good technique you can optimize routes, drive more energy efficient and safer, and avoid congestion by taking into consideration a larger environment than that which a single driver can grasp.

– The risk is that ever more traffic will be burdening the road network. The choice is between reducing the traffic or expanding the road network with new roads which is costly and take a long time. You can also use new technologies to make it more efficient, says Jonas Mårtensson, project manager for team Scoop.

The principle behind cooperative driving is that gas and brake are controlled through the system. The driver only manages the steering wheel. This requires more advanced GPS than normal and an exchange of information between the cars concerning position, speed and acceleration. The radar and cruise control of the cars are also being used so that they will find their location in the column, with the appropriate safety distance.

– University students have been working with large support from the industrial partners Volvo Cars, Volvo Technology, Scania and other suppliers, says Kristoffer Lidström, team leader and PhD student at Halmstad University, which almost took the victory away from the German AnnieWAY.

The joint Swedish participation has been initiated and coordinated by SAFER through the project CoACT. SAFER is a national competence centre within vehicle and traffic safety, hosted by Chalmers. In addition to the industrial partners, the governmental research program Intelligent Vehicle Safety Systems, IVSS, has also financed the project. 

The next European competition will take place in two years. The Dutch organizers welcome a larger Swedish involvement, says Jonas Didoff.

- We hope that more universities will get involved and organize a Swedish competition as early as next year. I can see that the competition has motivated institutes, industry and universities to work closer together, which further gains the development of knowledge within the field, he says. He points out that the industry in fact gets free resources, in terms of knowledge development, through the involvement of students.

- Students with experience in cooperative driving also have big possibilities of getting a job, says Jonas Didoff.
 

About the competition:
The competition Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC) took place in Helmond, The Netherlands on May 14-15. It was organized by the Dutch research organisation TNO. Media coverage was huge (please visit DailyMotion.com).


For more information, contact:
Jonas Didoff, project manager from SAFER, +46 (0)703-91 59 32,  jonas dot didoff at viktoria dot se
Bruno Augusto, Team Chalmers, +46 (0)765-83 87 93, abruno at chalmers dot se
Kristoffer Lidström, Team Halmstad, +46 (0)739-96 68 54, kristoffer dot lidstrom at hh dot se
Jonas Mårtensson, Team Scoop, KTH, +46 (0)8-790 74 23, jonas1 at kth dot se

Project website: www.chalmers.se/safer
GCDC: www.gcdc.net
Photos: www.chalmers.se/safer/EN/news/image-archive/coact


 

Pressmeddelande 2011-05-26

Sverige tar täten i konvojkörning


Starkt lagarbete kan lösa knutar på vägarna. Det står klart sedan tre svenska lag placerade sig i topp, direkt bakom segraren, i Europas första tävling i kooperativ körning.

Bilder >>


 

Pressmeddelande 2011-05-17

Mobil i bil - konfrontera forskarna ikväll!

 

Att tala i mobil under bilkörning är inte speciellt farligt – varken med eller utan handsfree. Däremot är det livsfarligt att släppa vägen med blicken för att fingra på knappar och displayer. Det beskedet får politiker ikväll från enig svensk expertis.
 


 

Pressmeddelande 2011-02-25

EU väljer svensk metodik för att utreda trafikolyckor


Sverige har utvecklat ett uniformt sätt att samla kunskap om orsaker till trafikolyckor, genom ett projekt drivet av kompetenscentrumet SAFER. Nu skänker SAFER mjukvara för miljoner till trafikolycksforskningen i Europa.

Sverige är världsledande inom trafiksäkerhet. För att förstå varför trafikolyckor inträffar krävs djupgående olycksutredningar.

– Det svenska projektet INTACT, med representanter från industri, akademi och myndigheter, har tagit fram gemensamma nationella metoder när det gäller utredning av trafikolyckor. Projektet har även utvecklat en programvara för lagring och analys av den information som samlas in, säger Helen Fagerlind, projektledare för INTACT.

Nu pågår ett liknande arbete i Europa, där EU-projektet Dacota ska samordna metoder för datainsamling på europeisk nivå. Målet är att skapa en europeisk databas som påskyndar forskning och utveckling av trafiksäkerhetsåtgärder.

Sverige skänker nu mjukvara och metoder värt miljoner till EU, som ett led i att snabba på trafikolycksforskningen i Europa.

– Från Sveriges sida har vi strävat efter att harmonisera dessa metoder inom Europa. Vi har därför erbjudit EU-projektet möjlighet att använda de system och verktyg vi har tagit fram inom INTACT, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare för forskningscentrumet SAFER där utvecklingen har skett.

EU-projektet välkomnar erbjudandet, vilket kan ses som bevis på Sveriges frontposition inom trafiksäkerhet. Mindre förändringar kommer att göras för att anpassa metoder och mjukvara till europeisk nivå.

– INTACT-systemet är respekterat som en av världens idag mest omfattande och vetenskapligt effektiva metodiker. Det är en fantastisk möjlighet för Dacota-projektet att få tillgång till dessa metoder och verktyg. De gör det möjligt för oss att maximera insatserna när vi rekryterar och utbildar nya team över hela Europa, säger Julian Hill, som driver det europeiska arbetet från Loughborough University i England.

INTACT drevs gemensamt av fordonsindustri, myndigheter, sjukhus och universitet i syfte att skapa ett nationellt nätverk för olycksutredning med gemensamma verktyg och rutiner. Projektet finansierades med totalt 33 miljoner kronor, och hade europeisk harmonisering i sikte från start.

– Vi anpassade alla våra metoder redan från början. Exempelvis är all dokumentation på engelska. Vi har utvecklat en handbok liknande Wikipedia och har utvecklat vår mjukvara med öppen källkod för att lättare kunna sprida vår metod, säger Helen Fagerlind, projektledare för INTACT.
 

För mer information, kontakta:
Helen Fagerlind, projektledare INTACT
helen dot fagerlind at chalmers dot se
031-772 36 13

Anna Nilsson-Ehle, föreståndare SAFER
anna dot nilsson-ehle at chalmers dot se
031-772 36 55


Bilder:
www.chalmers.se/safer
Lisa Knutsson
lisa dot knutsson at chalmers dot se
031-772 21 11


Mer om SAFER:
SAFER är ett kompetenscentrum inom fordons- och trafiksäkerhet med Chalmers som värd, placerat i Lindholmen Science Park i Göteborg. Med gemensamma forskningsprojekt stärker 22 parterna Sveriges globala konkurrenskraft inom trafiksäkerhet.
www.chalmers.se/safer

Mer om INTACT:
INTACT, Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques, var ett projekt som följde Triple Helix-modellen som innebär ett aktivt samspel mellan forskning, myndighet och näringsliv. I INTACT samverkade högskola och universitet (Chalmers, Sahlgrenska akademin) med Vägverket, sjukvården och svensk fordonsindustri (Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Volvo Bussar, Saab Automobile, Scania, Autoliv). Projektet var finansierat av industriparterna samt IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems) med totalt 33 MSEK och pågick från 2007 till 2010.
www.intact-project.se

Mer om Dacota:
DaCoTA – Road safety Data Collection, Transfer and Analysis, arbetspaket 2 – kommer att harmonisera metoderna för detaljerade olycksutredningar, och på en europeisk nivå, identifiera och utbilda team för olycksutredning av trafikolyckor enligt dessa metoder.
www.dacota-project.eu/


 

Photo: INTACT
Photo: INTACT

Press release [3 March 2011]
 

EU selects Swedish method for investigating traffic accidentsSweden has developed a uniform method for collecting data on traffic accident causes via a project being run by the SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre. SAFER is now donating software worth millions to traffic accident research in Europe.

Sweden is a world leader in traffic safety. In-depth accident investigations are required in order to understand why traffic accidents occur.

“INTACT, a Swedish project with representatives from industry, academia and government authorities, has produced joint, national methods for investigating traffic accidents. The project has also developed software for storing and analyzing the collected data,” says Helen Fagerlind, who is an INTACT project manager.

A similar project is now being run in Europe; DaCoTA, an EU project, is coordinating methods to collect data on European level. The aim is to create a European database to accelerate research and development of traffic safety measures.

Sweden is now donating software and methods worth millions to the EU as a means of expediting traffic safety research in Europe.

“Sweden’s aim has been to harmonize the methods in Europe, so we have given the EU project the opportunity to use the systems and tools produced by INTACT,” says Anna Nilsson-Ehle, Director of the SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre where development has taken place.

The EU project welcomes the offer, which can be seen as confirmation of Sweden’s leading position within traffic safety. Minor modifications will be made to adapt the methods and software to European level.

The INTACT system is well respected as one of the most comprehensive and scientifically effective methodologies existing in the world today. It is a great opportunity for the DaCoTA project to gain access to these methods and tools. They will allow us to maximize our efforts when recruiting and training new teams across Europe,” says Julian Hill, who is running the European project from Loughborough University in England.

INTACT is being jointly run by the vehicle industry, government authorities, hospitals and universities in an effort to create a national network for investigating accidents using common tools and procedures. The project was funded by a total of SEK 33 million, and European harmonization was an aim from the outset.

“We adapted all of our methods from the start. For example, all documentation is in English. We have developed a handbook resembling Wikipedia, and our software has been developed with open source code to facilitate spreading the method,” says Helen Fagerlind, who is an INTACT project manager.

For more information please contact:
Anna Nilsson-Ehle, Director, SAFER
anna dot nilsson-ehle at chalmers dot se
+46(0)31-772 3655

Helen Fagerlind, Project Manager, INTACT
helen dot fagerlind at chalmers dot se
+46(0)31-772 3613

Photos:
www.chalmers.se/safer
Lisa Knutsson, Communications Officer
lisa dot knutsson at chalmers dot se
+46 (0)31-772 21 11


More information about SAFER:
SAFER is a competence centre within vehicle and traffic safety. Chalmers hosts the centre, which is located in Lindholmen Science Park in Gothenburg. Joint research projects with 22 partners reinforce Sweden’s global competitiveness within traffic safety.
www.chalmers.se/safer

More information about INTACT:
The INTACT project, Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques, adhered to the Triple Helix model, which entails active interaction between research, government authorities and the business world. Universities (Chalmers, The Sahlgrenska Academy) collaborated with the Swedish Road Administration, healthcare and the Swedish vehicle industry (Volvo Car Corporation, Volvo Trucks and Volvo Bussar, Saab Automobile, Scania, Autoliv) in INTACT. The project received a total of SEK 33 million in funding from industrial partners and IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems), and it ran from 2007 to 2010.
www.intact-project.se/

More information about DaCoTA:
DaCoTA – Road Safety Data Collection, Transfer and Analysis, work package 2 – will harmonize methods for performing in-depth traffic investigations and, on a European level, for identifying and training teams to investigate traffic accidents using the methods.
www.dacota-project.eu/


 

Tre av SEVS framtidskoncept.
Tre av SEVS framtidskoncept.


Pressmeddelande 2010-06-10


Värderingar styr teknik för framtidens fordon


Det är fel att peka ut en enda väg för utvecklingen av framtidens fordon. Politiska styrmedel och människors värderingar väger tyngre än de tekniska möjligheterna vid valet av framtidskoncept. Detta är grunden för arbetet inom projektet SEVS, Safe Efficient Vehicle Solutions, som samlar forskare från akademi, fordonsindustri och myndigheter. Den 15 juni presenterar de sju olika fordonsidéer kopplade till fyra framtidsscenarier. Det sker på Lindholmen i Göteborg.

- Ett brett angreppssätt är det viktiga. Att vi till exempel ska göra energisnåla bilar är en alldeles för smal ingång. De måste samtidigt vara mycket säkra och anpassade för det samhälle de skall användas i. Elbilar i ett samhälle som inte lägger skatt på koldioxid är en halvdan lösning. Samma elbilar är en utmärkt lösning i ett scenario med höga skatter på koldioxid från elproduktion, säger Anders Grauers, forskare inom Svenskt hybridfordonscentrum.

Inom SEVS samlas experter
från många olika områden för att kunna studera viktiga synergieffekter och möjliga konflikter mellan olika nya teknologier. Avsikten är att lyfta frågor om framtidens fordon från att handla om enbart tekniklösningar till att ingå i ett större sammanhang, där fordonet ses som en del i samhällets transportsystem.
 
De sju olika fordonskoncepten som presenteras under dagen illustrerar tillsammans olika sätt att nå SEVS mål om säkra, energieffektiva och kostnadseffektiva framtida fordon, och hur faktorer i samhället påverkar vilka lösningar som kommer eller inte kommer att användas.

- Inget fordon kan analyseras utan att sättas i ett sammanhang.
Vi har visat att det är omöjligt att idag utse vilket fordonskoncept som kommer att vara den rätta lösningen 2030, dels på grund av osäkerheter i tekniska faktorer, men i ännu högre grad på grund av osäkerhet i faktorer i samhället, säger Else-Marie Malmek från fordonssäkerhetscentrumet SAFER, projektledare för SEVS.

Därför har SEVS byggt upp flera möjliga framtidsscenarier, baserade på internationella trender och drivkrafter som finns idag. Fyra olika scenarier har skapats för att kunna hantera osäkerheterna och skapa en robust forskningsstrategi.

Här är några exempel på de framtidscenarier och fordon som presenteras under dagen:

Stadsbusskonceptet visar hur kollektivtrafik kan göras väsentligt energieffektivare och hur den görs mer attraktiv och säker genom en samverkan mellan fordons- och infrastrukturlösningar. Lättviktkonstruktion är en nyckelfaktor för att reducera energiåtgången, och det är speciellt tydligt för stadsbussen.

Vätgas plug-in hybriden (med funktionalitet som dagens fordon) möjliggör 50 procent energibesparing, utan några skadliga utsläpp. Den visar hur långt tekniska förbättringar kan driva fordonen med bara begränsade uppoffringar i funktionalitet.

Radikalt ändrade fordon erbjuder ytterligare stora möjligheter att sänka energiförbrukningen, som de 0.26 kWh/mil som uppnås med stadsbilskonceptet LeanE. För att ta detta steg måste dock fordonsköparen ändra sina krav och hur de använder sitt fordon.

Små fordon kan konstrueras med mycket effektiva krockstrukturer. Trots det kommer det att vara mycket viktigt att undvika kollisioner mellan lätta och tung fordon. Såväl trafikseparation som automatisk styrning av fordonen kommer att vara viktiga lösningar på detta problem.

Representanter för media är välkomna att delta mellan klockan 8.00 och 14.00. Program finns att ladda ner i slutet av pressmeddelandet.

Bilder till media:
Lisa Knutsson, 031-772 2111, lisa dot knutsson at chalmers dot se
Bilder >>

Kontakt

Else-Marie Malmek, SEVS, 0708-295454,
else-marie dot malmek at malmeken dot se
Anders Grauers, SHC, 031-772 3729,
anders dot grauers at chalmers dot se
Anna Nilsson-Ehle, SAFER, 031-772 3655,
anna dot nilsson-ehle at chalmers dot se

Parter i SEVS

AB Volvo, Autoliv, Chalmers, Energimyndigheten, Epsilon, Etteplan, Saab Automobile AB, SAFER, Scania, Semcon, Svenskt hybridfordonscentrum (SHC), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea SICOMP, Viktoriainstitutet, Vinnova, Volvo Car Corporation, VTI

SEVS>>

Till Media - ladda ner programmet nedan (pdf). Media är välkomna att delta mellan klockan 8.30 och 14.00. Kontakta gärna Lisa Knutsson (031-772 2111, lisa dot knutsson at chalmers dot se)


Press release 2009-09-24

Unik konferens i Göteborg om bristande uppmärksamhet i trafiken


Den 28-29 september samlar fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER vid Chalmers och Franska forskningsinstitutet INRETS världsledande aktörer för att diskutera hur förares ouppmärksamhet och distraktion påverkar trafiksäkerheten. Konferensen, som är den första i sitt slag, tar ett brett grepp på hur aktuell forskning om människans beteende, ny teknik och nya produkter kan samverka för att förebygga problemen.

Distraktion och ouppmärksamhet är betydande trafiksäkerhetsproblem problem runt om i världen. De har dokumenterats som en betydande faktor i kollisioner och allvarliga incidenter. Problemet ökar i takt med att distraktionen ökar, både i och utanför fordonet. Till exempel konkurrerar idag SMS, mobilsamtal, hjälp- och varningssystem, komplexa trafikmiljöer med mera om förarens uppmärksamhet.

- Aktuella frågor idag är exempelvis var gränsen går för distraktion? Varför? Hur kan man mäta det? och Vad kan man göra åt det? De flesta personer drar en gräns någonstans som att inte titta på TV när man kör bil, men är SMS farligt och annat inte? Är en handhållen telefon farlig men en handsfree inte? Vilka egenskaper och funktioner är farliga hos våra sofistikerade smartphones? Vilka personer är särskilt utsatta, ungdomar eller äldre, säger Trent Victor, en av arrangörerna på SAFER.

Samordnade insatser från många olika aktörer krävs för få mer kunskap och förebygga risker: fordonsdesigners, trafikingenjörer, väg- och transportsäkerhetsmyndigheter, polisen, media, motorklubbarna, tillverkare av utrustning och leverantörer, standardiseringsorganisationer, förarutbildare, akademiker och andra.

Konferensen den 28-29 september samlar nu aktörer inom området från hela världen. Sverige, med fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER i spetsen, är starka inom teknikutveckling, till exempel så kallad eye-tracking som registrerar förares ögonrörelser och varnar för sömnighet. USA är bra på basfakta om vad som orsakar olyckor.

Key note speakers är Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket, Michael Perel, tidigare chef för Human Factors/Engineering Integration Division, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), USA, Professor Peter A Hancock, Professor, Department of Psychology and Institute for Simulation and Training, University of Central Florida, USA.

Ett stort antal presentationer hålls av forskare från bland annat Chalmers tekniska högskola.

Media är välkomna!

Kontakter:
Lisa Knutsson, SAFER, informatör, presskontakter
Tel: 031-772 21 11, lisa dot knutsson at chalmers dot se
Trent Victor, SAFER och Volvo Technology, tel: 031-322 66 51, trent dot victor at volvo dot com

Konferensen "Driver Distraction and Inattention"
Tid: 28 september: 8.00 - 17.45, 29 september 8.00 - 18.00
Plats: Lindholmen Konferenscentrum, Lindholmspiren 5, Lindholmen Science Park, Göteborg

Läs mer om konferensen och se utförligt program >>>

Fakta:
SAFER är ett kompetenscentrum vid Chalmers för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. Övriga parter kommer från akademi, näringsliv och myndigheter
Parterna är: AB Volvo, Autoliv, Chalmers, Epsilon, Folksam, Fordonskomponentgruppen, Göteborgs universitet, Imego, Lindholmen Science Park, Saab Automobile, Saab Microwave Systems, Scania, Sicomp, SP, Telia Sonera, TÖI, Viktoriainstitutet, Vinnova, Volvo Personvagnar, VTI, Vägverket och Västra Götalandsregionen.


 


Press release 2009-09-24

International conference on driver distraction and inattention in Göteborg


On September 28-29, the vehicle and traffic safety centre SAFER at Chalmers and the French National Institute for Transport and Safety Research, INRETS, gather stakeholders from the field of driver distraction and inattention as a factor in traffic safety.

Distraction and inattention are significant road safety problems, around the world. The contribution of distraction as a factor in road trauma is likely to increase as more distractions, inside and outside the vehicle, compete for driver attention.

Simultaneously as the role of distraction and inattention in traffic safety is becoming clearer, there is an intensified development of countermeasures, and an intensified focus on the fundamental science of attention in modern neuroscience research.

The conference in Göteborg is the first international conference on this area. It aims to bring participants from all over the world up - to date on recent developments in the field, to bring into the spotlight developments in research from neighboring disciplines that have an important bearing on the problem, and to showcase new and emerging technologies, products and other countermeasures which have significant potential to prevent or mitigate distraction and inattention.

Key note speakers
Claes Tingvall, Road Safety Director, Swedish Road Administration, Sweden,
Michael Perel, Former Chief, Human Factors/Engineering Integration Division, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), USA
Peter A Hancock, Professor, Department of Psychology and Institute for Simulation and Training, University of Central Florida, USA.

Additionally, a large number of presentations will be held, among them several by researchers from Chalmers University of Technology.

Media are welcome!

Date and time: Monday September 28: 8.00 am - 5.45 pm, Tuesday September 29: 8.00 am - 6.00 pm.
Place: Lindholmen Conference Centre
Address: Lindholmspiren 5, 4th floor, Lindholmen Science Park, Göteborg, Sweden.

More information and detailed programme>>

Contacts:
Lisa Knutsson, SAFER, information officer, press and media coordinator
Tel: +4631-772 21 11, lisa dot knutsson at chalmers dot se

Trent Victor, SAFER and Volvo Technology, tel: +4631-322 66 51, trent dot victor at volvo dot com

Michael Regan, Research Director, French National Institute
for Transport and Safety Research (INRETS), Adjunct Professor at Applied mechanics, Chalmers University of Technology, tel: +33 4 72 14 23 21,
Mobile: +33 6 71 61 55 20

Facts:
SAFER, The Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, is a joint research unit using competence from 22 partners from the academy, society and the industry. The Centre is hosted by Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.

INRETS, The French National Institutefor Transport and Safety Research, is a state-financed scientific and technological body under the administrative supervision of the Ministries in charge of Research and Transport.

 


Barn i baksäte
Foto: Volvo Car Corporation

Press release 2009-09-14

Hur färdas barn säkrare i bil?


Svenska forskare från universitet och fordonsindustri samverkar idag inom ramen för SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum, på Chalmers i Göteborg. På tisdag den 15 september deltar inbjudna forskare från USA i ett seminarium och en workshop som handlar om hur barnsäkerheten i bilar kan utvecklas i framtiden.

I ett av SAFER:s projekt, Rear Seat Safety for Short Occupants in Side Impact, studerar och vidareutvecklar forskarna skyddsprinciper för barn och andra kortväxta passagerare som sitter i baksätet.
- Tack vare att forskarna från USA är knutna direkt till barnsjukhus får vi tillgång till värdefull klinisk forskning. Vi ligger långt fram i Sverige när det gäller barnsäkerhet i bil, men det skall bli mycket intressant att ta del av den forskning som våra amerikanska kollegor bedriver. Under seminariet möts olika kompetenser i form av ingenjörer, läkare och beteendevetare, säger Katarina Bohman, forskningsingenjör, Autoliv och doktorand i projektet.

SAFER:s barnsäkerhetsprojekt engagerar forskare från Saab Automobile, Volvo Personvagnar, Autoliv och Chalmers. Två doktorander studerar krocksäkerheten i bilens baksäte för barn. Detta sker genom olycksdataanalys, krockprov och simulering. Man ska även studera hur barn uppträder i baksätet. Tanken är att låna ut bilar försedda med videokameror för att spela in hur människorna passagerarna i baksätet agerar under resan.

- Vi vill se hur barn i längder upp till 140 cm uppträder i en bil. Sitter de bekvämt på dagens integrerade bälteskuddar och hur fungerar stora bältesbarnstolar? Det är viktigt för oss att studera hur barn beter sig i bilen och hur de trivs ihop med olika typer av säkerhetsutrustning, säger Lotta Jakobsson koordinator på SAFER och biomekaniker och teknisk specialist på bilsäkerhetscentrum inom Volvo Personvagnar AB.

Det finns en trend bland tillverkare av barnstolar att utveckla allt större stolar med integrerade sidokollisionsskydd. Med hjälp av kameror inne i bilarna vill forskarna studera hur bra de stora stolarna fungerar i praktiken. Accepterar föräldrar och barn stolarna, och hur skyddade sitter barnet på stolen när de lutar sig framåt?

- Det vikigaste är att barnen använder någon form av bälteskudde, vare sig den är integrerad i bilens baksäte eller löstagbar. Om branschen är på väg att utveckla skydd som är för stora och obekväma att använda är risken stor att många barn kommer att färdas helt utan skydd. Genom att forska tillsammans försöker vi finna en bra balans mellan barnskydden och bilens inbyggda skydd, avslutar Lotta Jakobsson.

FAKTA:
Projektet Rear Seat Safety for Short Occupants in Side Impact består av fyra parter: Volvo Personvagnar, Saab Automobile, Autoliv och Chalmers tekniska högskola. Projektet drivs av SAFER.
SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers är en samlokaliserad forskningsmiljö bildad av 22 parter och placerad i Lindholmen Science Park i Göteborg. Parterna ska genom gemensamma forskningsprojekt inom trafiksäkerhet stärka Sveriges globala konkurrenskraft.

Kontakt:
Lisa Knutsson, Informationsansvarig SAFER, 031-772 21 11, lisa dot knutsson at chalmers dot se

Lotta Jakobsson, Teknisk specialist, Volvo Personvagnar AB, 031-591814, ljakobss at volvocars dot com
Media är välkomna att delta på seminariet.

Länkar:
Seminariet: www.chalmers.se/safer


 

Press release 2008-11-18

På plats när trafikolyckan äger rum


Nu finns INTACTs olycksutredare på plats när en trafikolycka har inträffat i Göteborg med omnejd. Genom samverkan mellan fordonsindustri, myndighet, högskola och sjukvård utreds trafikolyckor på ett effektivt sätt. Sedan en månad testas metoderna genom olycksutredningar 14 timmar per dygn från 06.00-20.00 på vardagar efter ett schema. Teamet utreder i genomsnitt fem olyckor per vecka.


Ett team med olycksutredare placerade på forskningscentrumet SAFER på Lindholmen sitter beredda att åka iväg till en trafikolycka när ett larm från SOS Alarm inkommer. När ett larm inkommer släpper de allt vad de håller på med och åker iväg i den specialutrustade utryckningsbilen. De kör direkt ut till olycksplatsen och efter tillstånd från räddningsledaren påbörjas olycksutredningen.

INTACT är ett pilotprojekt med syfte att utveckla metoder för effektiv olycksutredning av trafikolyckor. Med hjälp av olycksutredningar kan man identifiera åtgärder som reducerar antalet trafikolyckor med personskador.

När teamet anländer till olycksplatsen pratar de med inblandade i olyckan men även med räddningstjänst, ambulans och polis för att få så mycket information som möjligt om olyckan och dess svårhetsgrad. Teamet dokumenterar vägmiljön och de inblandade fordonen på plats. Senare görs även en grundligare inspektion av fordonen, för att samla in information om exempelvis säkerhetssystem, säkerhetsbälte, airbags osv.

Så snart som möjligt efter olyckan intervjuas de inblandade per telefon för att få förarnas berättelse om vad som föregick olyckan. Teamet samlar även in tilläggsinformation om vägen, fordonet samt eventuella skador på de inblandade trafikanterna.

När allt insamlat material sammanställts görs en grundlig analys om varför olyckan uppkom och vad som kan ha varit bidragande faktorer. Ingen skuld läggs på någon trafikant utan teamet tittar på alla aspekter som kan ha påverkat olycksförloppet i vägmiljön, i fordonet eller hos trafikanten. Teamet analyserar också vad som kan ha orsakat eventuella personskador och försöker utreda om skyddssystemen i fordonet och vägmiljön har fungerat som det var tänkt.


Fakta: 

INTACT – Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques, är ett projekt som följer Triple Helix modellen som bygger på ett aktivt samspel mellan forskning, myndighet och näringsliv. I INTACT samverkar Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet med Vägverket, sjukvården och svensk fordonsindustri (Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Volvo Bussar, Saab Automobile, Scania, Autoliv). Projektet är finansierat av industriparterna samt IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems) med totalt 33 MSEK pågår i tre år och startade i början på 2007.

Volvo Personvagnar är projektledare för INTACT men projektet leds operativt av Chalmers och drivs inom SAFER, ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhetsforskning, som är knutet till Chalmers med 22 parter från akademin, näringsliv och myndigheter.


För mer information, kontakta:

Helen Fagerlind, Operativ projektledare
Chalmers tekniska högskola, Tel: 031-772 3613
E-post: helen dot fagerlind at chalmers dot se

Maria Bohlin, Director Media Relations
Volvo Personvagnar, Tel: 031-59 65 25
E-post: mbolin1 at volvocars dot com


För bilder, kontakta:

Lisa Knutsson, Informatör
SAFER, Tel: 031- 772 2111
E-post: lisa dot knutsson at chalmers dot se


Länkar:

INTACT www.intact-project.se

SAFER www.chalmers.se/safer

IVSS www.ivss.se   


On the scene when a road accident takes place

 

Accident investigators are now on the scene directly after a road accident has occurred in the Gothenburg area. For the past month a team made up representatives from the public and private sector have been testing new methods 14 hours a day, 6 am to 8 pm each weekday. On average, the team investigates five accidents per week.

The accident investigators are part of INTACT, based at the SAFER research centre at Lindholmen. The team is on standby to respond to a road accident when an alarm is received from SOS Alarm. When an alarm call comes in they travel directly to the scene of the accident in a specially equipped emergency vehicle. With permission from the head of the emergency response team, they then commence an accident investigation.

The purpose of the INTACT pilot project is to develop methods for the efficient investigation of road accidents. Accident investigations make it possible to identify measures that could reduce the number of road accidents involving personal injury.

When the team arrives at the scene of an accident they talk to those involved but also to the rescue service, ambulance service and police to gather as much information as possible about the accident and the seriousness. The team documents the road environment and the vehicles involved. Later, a more thorough inspection is made of the vehicles to acquire information about safety systems, seat belts, airbags etc.

In order to get the drivers' account of what happened prior to the accident, they are interviewed by telephone as soon as possible after the accident. The team also gathers additional information about the road, the vehicle and any injuries sustained by the road-users involved.

When all the material has been collected it is compiled and a detailed analysis is made of the cause of the accident and possible contributing factors. No blame is attached to any road user. Instead, the team examines all the factors that could have had an impact on what happened: on the road, in the vehicle or in relation to the road user. The team also analyses the cause of any personal injury and investigates whether the safety systems on board the vehicle and in the road environment functioned as they should.

Factfile
INTACT - Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques, is a project that follows the Triple Helix model, which is based on active interaction between research bodies, the public sector and industry. Within INTACT there is close collaboration between Chalmers University of Technology and the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg and the National Road Administration, the health service and the Swedish automotive industry (Volvo Cars, Volvo Trucks, Volvo Buses, Saab Automobile, Scania and Autoliv). The project is funded jointly by the various industrial partners and IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems) to a total of SEK 33 million. The project commenced at the beginning of 2007 and will continue for three years.

Volvo Cars is the project leader for INTACT and the project is being led on the operative level by Chalmers and is run within the framework of SAFER, a joint research centre for vehicle and traffic safety research. The centre is linked to Chalmers and has 22 collaborating parties from the academic world, industry and the public sector.

For further information, please contact:
Helen Fagerlind, Operative Project Manager
Chalmers University of Technology, Tel: +46 (0)31-772 3613.
E-mail: helen.fagerlind@chalmers.se

Maria Bohlin, Director Media Relations
Volvo Car Corporation, Tel: +46 (0)31-59 65 25
E-mail: mbohlin1@volvocars.com

For images, please contact:
Lisa Knutsson, Public Relations Officer
SAFER, Tel: +46 (0)31-772 2111
E-mail: lisa.knutsson@chalmers.se

Links:
INTACT www.intact-project.se
SAFER www.chalmers.se/safer
IVSS www.ivss.se

EuroFOT_www.jpg
Foto: Jan-Olof Yxell


Press release 2008-07-15:

Sverige dominerar i nytt EU-projekt om förarbeteende

När Europa satsar på ny forskningsmetod inom trafiksäkerhet, spelar svenska aktörer en viktig roll. Genom samarbete inom SAFER ska Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP förse 150 fordon med testutrustning som ska samla in data om hur vi kör till vardags. EU-projektet ska visa vilken påverkan användandet av aktiva system i bilar och lastbilar har på trafiksäkerheten.

 


Press release 2008-01-10:

Ny metod ger insyn i trafikolyckan

Sveriges ledande aktörer inom fordons- och trafiksäkerhet satsar tillsammans med USA på att vidareutveckla metoden Naturalistic Field Operational Test. Metoden ger ökad insyn i vad som föregår olyckor och hur nya system kan hjälpa. Kompetenscentrumet SAFER vid Chalmers är den samlande kraften och VINNOVA huvudfinansiär.


More info about the project SeMiFOT >>


Press release 2007-05-31:

Stor satsning på svenskt nätverk för utredning av trafikolyckor
Fordonsindustrin, Vägverket, Chalmers, Sahlgrenska akademin och sjukvården satsar nu tillsammans på en gemensam databas för trafikolyckor. Syftet är en långsiktig nationell verksamhet med ett effektivt och nyskapande arbetssätt för olycksutredningar.

 


Press release 2006-06-08:

New research centre for vehicle and traffic safety
Chalmers and the Swedish automotive industry have founded SAFER, a new safety centre in the company cluster Lindholmen Science Park in Göteborg, with VINNOVA, as the main source of funding. SAFER was inaugurated on June 7 by Thomas Östros, Minister for Industry and Trade.


Press release 2006-06-07:

Nytt forskningscentrum för fordons- och trafiksäkerhet
Chalmers och svensk fordonsindustri startar SAFER, ett nytt säkerhetscentrum i företagsklustret Lindholmen Science Park i Göteborg med VINNOVA som huvudfinansiär. Näringsminister Thomas Östros invigde den 7 juni och passade på att lämna positivt besked om Test Site Sweden.

 


 

For photos, please contact Lisa Knutsson, lisa dot knutsson at chalmers dot se, +46 31 772 21 11

Last modified: September 06, 2016
Responsible for this page: Lisa Knutsson

 SEARCH


"In order to retain our global competence we need to collaborate with the best researchers."

Ingrid Skogsmo, former Vice President of Volvo Group’s strategy department


European Road Safety Charter

SAFER - PO Box 8077 - SE-402 78 Gothenburg, Sweden - Phone: +46 (0)31- 764 7000 - E-mail: safer at chalmers dot se