Om projektet


Krossad_sand.jpg

Detta projekt genomfördes 2012-2015 genom ett samarbete mellan 24 olika partners som tillsammans verkar för att ersätta naturgrus med finkornigt bergmaterial i ett stort antal av de produkter där naturgrus används idag. Naturgrus är ett material som används inom en mängd olika användningsområden, från ballast i betong till fallsand under gungor. Att minska naturgrusutvinningen utgör en
viktig del i att uppnå ett av regeringens nationella miljömål; "Grundvatten av god kvalitet".

Projektet är finansierat av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, SBUF, samt genom egeninsatser från de medverkande företagen.

Eftersom naturgrus används inom en så bred variation av produkter har projektet delats upp i 4 olika spår som motsvarar de största användningsområdena:

1. Jordförbättringsprodukter

2. Cementbundna produkter

3. Funktionella produkter

4. Fillerprodukter


Fyra_spar.png

‰‚
Uppdaterad: 09 april 2015
Ansvarig för sidan: Kate Larsson

 SÖKUthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial: VINNOVA dnr 2012-01196