Lärande för hållbar utveckling

banner.jpg

 

Lärande - en nyckelfaktor för hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Utbildning ska ge människor kunskaper om hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Vad människor lär sig och hur de omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar utveckling ska bli möjlig.

Universitet och högskolor har fått ett särskilt uppdrag genom Högskolelagen, kapitel 1, 5§: Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

GMV har under ett antal år drivit och medverkat i olika projekt och satsningar inom lärande för hållbar utveckling. Bland internationella möten kan nämnas ”EU Pre-summit conference on Knowledge and Learning for a Sustainable Society” som genomfördes 2001 och ”Learning to change our world – international consultation on education for sustainable development ” som genomfördes 2004. Inom FN:s dekad för lärande för hållbar utveckling - ”UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005- 2014” - har GMV genomfört fem internationella möten med efterföljande publikationer. Arbetet har lett fram till skriften ”The Gothenburg Recommendations on Education for Sustainable Development”. För mer information se länken Publikationer i vänsterpalten.

Utbildning är en nyckelfaktor till en hållbar samhällsutveckling. För att nå en hållbar utveckling behövs en strukturomvandling, inte minst inom lärande och utbildning.  Befintlig kunskap behöver bearbetas på nya sätt och ny kunskap och nya kunskapsmål måste till.

Chalmers och Göteborgs universitet arbetar med att integrera hållbar utveckling i utbildningen:


Göteborgs universitet, Hållbar utbildning

Chalmers Lärandecentrum

Chalmers, Education for Sustainable Development- Ett reformprojekt
 

Uppdaterad: 14 september 2012
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖKThe Gothenburg Recommendations on Education for Sustainable Development

Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN