Sensible value chain: material flow, roles and circular economy (SCARCE)

Syfte och mål: Syftet var att identifiera behov, möjligheter och hinder kopplat till fem ämnesområden i värdekedjan. Målet var att identifierat behov, möjligheter och hinder hos ingående partners och att utforska hur en digital plattform kan användas i fortsatt arbete för att effektivisera värdekedjan upp- och nedströms. Ytterligare partners har identifierats i detta steg så som ett åkeri och en emballageleverantör. Förväntade effekter och resultat: Behov för digitalisering finns i tre områden i) planering i värdeflödet, ii) automation vid materialhantering och iii) circulär material-ekonomi. Fem piloter har föreslagits för fortsatt arbete a) visualisering av planeringsdata, b) digital information vid materialhantering, c) digitaltvilling för material, d) emballagehantering och e) materialspill. De effekter som förväntas är ökad kapacitet och adaptivitet, reducerat lager, minskat manuellt arbete och fysisk stress, minskat ledtid och minskade miljöpåverkan vid transporter. Upplägg och genomförande: Fyra workshops har genomförts för att studera behov inom fem områden: digital teknologi, materialhantering och automation, avancerad planering och planering, människan i produktionssystemet samt hållbarhet. Arbetet har genomförts i Mölndal, Göteborg och Södertälje och inför varje träff har förberedelseuppgifter getts till företagen. Efter workshoparna har materialet sammanställts och analyserats. Pulsmöten har hållits varannan vecka med forskargruppen (fyra lärosäten).

Partner organizations

  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
Start date 05/06/2019
End date The project is closed: 05/12/2019

Page manager Published: Wed 15 Jul 2020.