Molecular Solar Thermal Systems

Föroreningsfri solenergilagring. Att världen upplever klimatförändringar, orsakade av användningen av fossila bränslen är idag oomtvistat. Likaledes är de flesta överens om att solenergi måste ha en framträdande plats i ett framtida, hållbart energisystem. Men, även om solen totalt sett förser oss med betydligt mer energi än vad mänskligheten använder så lyser den inte alltid när vi behöver tillgång till elektricitet eller bränslen. Att vi kan hitta praktiska sätt lagra solenergin är därför en helt nödvändig förutsättning för en framtida energiomställning. Och inte nog med att vi måste kunna lagra energin, det måste också ske på ett resurseffektivt och miljövänligt sätt. Att lagra solenergi på ett praktiskt sätt är dock svårt. Det görs försök med storskalig lagring i batterier, försök att lagra solvärme i underjordiska värmereservoarer har också gjorts, men det senare är opraktiskt både för att etableringskostnaderna är mycket höga och för att det kräver mycket utrymme. I det här projektet kommer vi att studera ett annat koncept för solenergilagring - molekylärbaserad termisk lagring (MOST). 

Tanken bakom MOST är att en molekyl, med väldigt specifika egenskaper, ska absorbera solljuset. När molekylen tar upp solljuset sker en omlagring, det vill säga bindningarna mellan atomerna i molekylen ändras så att molekylen, trots den extra energi den tagit upp, är stabil under lång tid. När vi behöver den frisläpps den lagrade energin och vi får tillgång till den, oavsett om solen lyser eller inte, på samma sätt som ett bränsle. I projektet kommer vi att fokusera på att designa, syntetisera och studera nya molekyler som kan bli effektiva, flytande termiska solbränslen.

Start date 01/01/2020
End date The project is closed: 31/12/2022

Page manager Published: Thu 03 Sep 2020.