Hållbarhetsrollen i byggsektorn: ledarskap och praktik

För en fullständig hållbarhetsomställning behöver entreprenadföretagens nuvarande affärsmodeller och sätt att se på sin ’affär’ omprövas, Hållbarhet är följaktligen en ledarskaps- och affärsutvecklingsfråga och behöver därför genomsyra hela organisationen, ansvarsfördelning och måldefinition. En mer hållbar byggsektor är således beroende av hur olika hållbarhetsroller och deras arbete tas emot och etableras inom sektorn. Dessa roller har under de senaste 30 åren varit i konstant förändring och ’ansvarat’ över många olika ämnesområden, vilket skapat tvetydiga rollförväntningar och en motsägelsefull yrkesidentitet av att vara både generalist och specialist. Att dessutom arbeta tvärs organisationsnivåer har påverkat möjligheten att bygga långsiktigt och driva förändring över tid. Syftet med studien är att öka förståelsen för samt problematisera de komplexa organisatoriska och institutionella samband som påverkar hållbarhetschefer, miljöansvarigaoch/eller KMA samordnares (eller liknande) möjlighet att leda och driva en strategiskt långsiktig hållbar utveckling. Med en
komparativ ansats genomförs projektet i fyra delstudier; A) en djupintervjustudie med verksamma hållbarhetschefer, miljöansvariga och KMA samordnare eller liknande, B) skuggning av 2 yrkesverksamma i byggprojekt C) en dokumentstudie baserat på jobbannonser för jobb med ett hållbarhetsinnehåll och, D) en associerad enkätstudie till studenter på väg in på en hållbarhetsarbetsmarknad. 

Partner organizations

  • NCC AB (Private, Sweden)
Start date 01/01/2023
End date 30/06/2025

Page manager Published: Sat 19 Nov 2022.