Developing dynamic client project capabilities in the public sector for increased ecological, economical, social and cultural sustainability

Offentliga beställare behöver öka sin förmåga att leda bygg- och anläggningsprojekt Offentliga beställare investerar årligen mångmiljardbelopp i nya byggnader och anläggningar. Kraven är stora på förbättrad produktivitet och hänsyn till ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Men beställarens förmåga att planera, upphandla och följa upp projekten har försämrats under det senaste årtiondet. Trenden har varit att outsourca så mycket som möjligt till leverantörerna, även kvalitetskontrollen! Forskare vid Chalmers tekniska högskola ska nu utreda vilka kompetenser som beställarorganisationer hos stat, landsting och kommuner behöver och hur dessa hur kan återuppbygga nödvändiga kompetensen. Stora delar av samhällets infrastruktur är i behov av förnyelse, t.ex. våra vägar, kraftnät och VA-system. Samtidigt ställer enskilda medborgare allt högre krav på samhället och hävdar att deras skattepengar måste skapa ett ökat mervärde för dem som individer. Som ett direkt resultat av detta tvingas offentliga beställarorganisationer i allt större omfattning att göra mer för mindre, dvs. att tillföra ökat samhällsvärde med allt färre resurser. Inom infrastrukturområdet har dessa påtryckningar, i kombination med trender som partnering, lett till att mer och mer av beställar- och utförandekompetensen hos beställarorganisationen läggs ut på andra organisationer. Denna utveckling rättfärdigas oftast med konstaterandet att beställare egentligen inte behöver vara aktivt engagerade i sina projekt. Istället anses det räcka med att de kan tydligt uttrycka vilka krav och behov de har, och att de står för finansieringen, resten tar kompetenta leverantörer hand om. Det kommer dock fram allt starkare belägg för att denna utveckling har gått för långt och att offentliga beställare till stora delar har tappat förmågan att effektivt upphandla och leda sina projekt. Det projekt, som nu initierats av forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg tillsammans med forskare vid Manchester Business School och Hong Kong University, har som utgångspunkt att beställarna måste själva kunna hantera de projekt de startar. Forskningen, som planeras genomföras i nära samarbete med offentliga beställarorganisationer, fokuserar därför på den blandning av kompetenser och förmågor som de behöver för att effektivt kunna genomföra sina projekt. Detta inbegriper förmågan att hantera relationer till leverantörer och förmågan att planera, organisera och leda projekt. Forskarna kommer särskilt att fokusera på vilka de nödvändiga kompetenserna är för olika typer av projekt och hur beställarorganisationer kan utveckla dessa eller knyta dem till sig. Bland de frågor som kommer att utredas kan nämnas: Hur stor är kompetensgapet mellan beställare och utförare? Vilken grad av projektledningskompetens behöver beställaren? Hur stor insikt i projekten måste beställaren ha och hur stor behöver beställarorganisationen egentligen vara? Hur kan offentliga beställarorganisationer utveckla de förmågor och den kompetens de behöver för att effektivt kunna leverera sina infrastruktursatsningar? Resultaten förväntas vägleda beställare i att utforma och utveckla sina organisationer så att de bygger upp de förmågor och kompetenser som är nödvändiga för att de skall kunna förverkliga det som är deras uppgift, nämligen att tillhandahålla samhällsnyttiga tjänster och infrastrukturer. Forskningen har flera stora utmaningar. En sådan utmaning är att identifiera och förstå aspekter av den växande floran av hållbarhetsaspekter och hur beställarens beslut och agerande beaktar dessa. En annan utmaning är att identfiera och förstå de incitaments- och belöningssystem som inverkar på såväl individers som organisationers agerande. En tredje utmaning är att både beakta de relativt kortsiktiga aspekterna under byggprojektets genomförande och de längre perspektiven där livscykelaspekter utgör en del, men där framförallt hur användares och/eller verksamheters processer kan genomföras har avgörande betydelse.

Start date 01/01/2014
End date The project is closed: 31/12/2017

Page manager Published: Wed 01 May 2019.