Seminars

Hösten 2019

20190916 kl 13.15-15.00 i MVL15 - TBA
TBA
Abstract: 
20191021 kl 13.15-15.00 i MVL15 - TBA
TBA

Abstract: 

20191118 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Anna Holmlund
TBA
Abstract: 
20191216 kl 10.00-11.45 i MVL15 - Johanna Pejlare
TBA
Abstract:   

Våren 2019

20190128 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Samuel Bengmark
Modeller för undervisningskompetenser
Abstract: Under detta seminarium kommer jag att lyfta fram ett mängd olika modeller för undervisningskompetenser från litteraturen. De flesta av dem benämns inte som modeller av författarna varför jag också kommer att diskutera lämpligheten att använda modellbegreppet i detta sammanhang.
20190318 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Laura Fainsilber, Tommy Gustafsson och Samuel Bengmark
Läraralumners syn på sin utveckling
Abstract: Vi har samlat in svar från alumner från tre lärarutbildningar i matematik och kommer under detta seminarium beskriva det pågående analysarbetet. Just nu studerar vi alumnernas egna bedömningar av sin kompetens i nio olika dimensioner, både direkt efter genomförd utbildning och när enkäten fylldes i. I analysen ingår också svar på vad alumnerna anser bidragit till denna utveckling. Vi kommer att visa upp vår data och presentera några preliminära resultat.
20190408 kl 10.00-11.45 i MVL15 - Éva Fülöp
Learning to solve problems that you haven't learned to solve
Abstract: Students’ problem-solving ability is affected by learning of problem-solving strategies in mathematics. The studies presented aim to contribute to a deeper understanding of the relationship between problem-solving strategies and success in the mathematical problem solving. I investigated the effects of variation theory-based instructional design in teaching problem-solving strategies within a regular classroom and schedule.

Hösten 2018

20181126 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Laura Fainsilber
Thinking as Communicating, enligt Anna Sfard
Abstract: Jag kommer att sammanfatta Anna Sfards bok Thinking as Communicating och diskutera hur den kan inspirera vår syn på lärande i matematik. I boken argumenterar hon för att se en persons lärande som en utveckling i personens kommunikation (med sig själv eller med andra). Hon anser att detta synsätt hjälper oss att nysta upp gamla stora frågor, som t.ex. hur vi kan studera tal, abstraktion, missuppfattningar, inlärningssvårigheter eller förståelse. <
20181217 kl 13.15-15.00 i MVL15 - Johanna Pejlare
Rizanesander’s Recknekonsten or “The art of arithmetic” – the oldest known textbook of mathematics in Swedish
Abstract: The first printed textbook in Swedish on arithmetic appeared in 1614, but already in 1601 the oldest known manuscript in Swedish on arithmetic was written by Hans Larsson Rizanesander (1574-1646). This manuscript, entitled "Recknekonsten" (The art of arithmetic), is an important cultural treasure in the early Swedish history of mathematics education. In this seminar we will investigate Rizanesander’s manuscript in its historical context, as well as possible influence on Rizanesander by other authors.

Våren 2018

20180226 kl 09.00-10.00 i MVL15 - Samuel Bengmark
Att undersöka en kompetensmodells användbarhet
Abstract: Vi har för programmet Lärande och ledarskap utvecklat en modell för undervisningskompetenser som fått namnet S2L. Vid detta seminarium kommer jag att beskriva mina tankar om hur jag kan säkerställas att den är användbar, till exempel att den är begriplig för andra, att man kan tolka slutsatser som följer av modellen och att dessa har relevans för verkligheten. För detta gör jag i studien jämförelser med andra modeller men också undersökningar av former av reliabilitet och validitet för att slutligen ge beskrivning av modellens tänkbara användningsområden och begränsningar, bland annat genom exempel.

20180326 kl 09.00-10.00 i MVL15 - Éva Fülöp
Matematisk problemlösning med programmering
Abstract: En dator behöver mycket exakta beskrivningar av procedurer den skall följa. För att kunna använda datorn som verktyg behöver därför en problemlösare kunna bryta ner sitt problem i en serie med instruktioner där varje steg, i varje fas, är till 100% klart beskrivet: inga osäkra val eller beslut återstår att fatta. Vi kommer att titta på några problem där programmering är ett effektivt sätt att lösa problemet. Problemen är tänkta för elever som går på gymnasiet men har inte lärt sig att programmera eller har mycket grundläggande kunskaper i programmering. Begrepp som diskuteras är bland annat flödesschema, algoritm, simulering.

20180416 kl 09-00-10.00 i MVL15 - Laura Fainsilber
Hurdan skall en lärarutbildning vara?
Abstract: Vi driver på MV tre olika lärarutbildningar (ämneslärarprogrammet, LoL, KPU med förhöjd studietakt). Samuel, Tommy och jag planerar en uppföljning av alumner. Vi vill få syn på styrkor och svagheter hos våra olika upplägg och se hur alumnerna reflekterar över sina kompetenser och kompetensutveckling. På seminariet diskuterar vad vi hoppas få syn på och vilka sorts frågor vi kan ställa.

20180521 kl 09.00-10.00 i MVL15 - Johanna Pejlare
Flexibilitet i ekvationslösning
Abstract: Under seminariet kommer jag att beskriva en pågående internationell studie om elevers strategier vid ekvationslösning. Matematisk flexibilitet definieras som kunskap om olika strategier vid lösandet av ett problem och förmågan att identifiera den mest effektiva strategin för ett givet problem. Tidigare studier lyfter fram att flexibilitet är en viktig komponent i den matematiska förmågan. I den pågående studien har drygt 800 elever på högstadie- och gymnasienivå från Sverige, Finland och Spanien fått lösa ekvationer som var designade så att de kunde lösas både genom en ”standardalgoritm” (distributiva lagen och därefter kombinera termer) och en ”innovativ” strategi, där färre steg behövs för att lösa ekvationen. Resultaten visar bland annat att svenska och finska elever visar flexibilitet i högre grad än de spanska eleverna samt att mer erfarna elever visar flexibilitet i högre grad än mindre erfarna. Vidare analyseras i vilken grad eleverna visar spontan flexibilitet samt förhållandet mellan flexibilitet och exakthet i lösningar.

Hösten 2017

20171218 kl 13.15-14.15 - Johanna Pejlare i MVL15
Algebra och geometri i den svenska matematikhistorien - exempel från Gestrinius (1600-tal) och Duhre (1700-tal)
Abstract: Vid seminariet kommer jag att ta upp några exempel på propositioner och bevis från Euklides Elementa så som de presenterades av Martinus Erici Gestrinius (1594–1648) och Anders Gabriel Duhre (1680–1739 eller 1681–1739). Gestrinius var den förste som publicerade en kommenterad utgåva av Elementa i Sverige (1637) och Duhre var den förste som publicerade en svensk översättning av delar av Elementa (1721). Av speciellt intresse är hur Gestrinius och Duhre väljer att använda sig av algebra i sina framställningar av Elementa, vilket vi kommer att titta närmare på vid seminariet.

20171023 kl 13.15-14.15 - Mikael Borke
Lärares matematiska kunskaper för undervisning
Abstract: Jag ska berätta om min kvalitativa studie där jag intervjuar lärare om deras matematiska kunskaper för undervisning om funktionsbegreppet.

20171009 kl 13.15-14.15 - Éva Fülöp

Abstract: Syftet med denna studie är att öka förståelses strategiers roll i problemlösning i matematik. Vi studerar studentlösningar till två uppgifter från nationella provet i matematik 1C. Analysen ger att strategier lämnar olika möjligheter att lösa det givna problemet, men att ett bra val av strategi inte garanterar framgång.

20170918 kl 15.15-16.15 - Samuel Bengmark
vad krävs för att lyckas i övergången från gymnasie- till högskolematematik?

Abstract: Vi har sökt efter olika faktorers relativa betydelsen för nybörjarstudenters framgång i matematikstudier på högskolan. Drygt 1000 studenter vid tre svenska universitet har svarat på enkäter vid programstart och efter ca ett års studier. Fyra faktorer synliggjordes i enkätsvaren. Dessa är självförmåga, motivationstyp, studievanor och föreställningar om matematik. Tillsammans hade de fyra faktorer ungefär samma prediktionskraft, på studenternas studieresultat på högskolan som studenternas gymnasiebetyg i matematik. Enskilt hade dessa faktorer generellt liten prediktionskraft för studieresultaten, men vissa faktorer framstod som mer väsentliga för studenter med låga gymnasiebetyg. Detta är ett samarbete med Hans Thunberg och Mikael Winberg.

Published: Mon 11 Sep 2017. Modified: Thu 29 Aug 2019