Event archive

​2016

Alder Hey Children's Hospital - Inspiration and Innovation [video] [slides]
Guest lecture 2016-12-14  at Chalmers

Ged Couser, architect, project director, BDP Manchester, UK.

The Carleanderska hospital - a mix of cultural history and modern healthcare (Carlanderska sjukhuset - en mix av kulturhistoria och modernt vårdtänk) [video]
Guest lecture 2016-10-26

Roger Johansson and Ulla Antonsson, White architects

Healthcare architecture in USA and Sweden - some similarities and differences (Vårdarkitektur i USA och Sverige - några likheter och skillnader) [video]
Guest lecture
2016-10-12 at Sahlgrenska university hospital
Mike Apple, AIA, EDAC

Healthcare in the home (Vård i bostaden)
[program, video and slides]
Seminar 2016-09-12 at Chalmersska huset

Light in healthcare environments (Ljus i vårdmiljöer) [documentations] [video] [program]

Theme day 2016-09-19 at SKL, Stockholm

How is good healthcare architecture created? (Hur skapas god vårdarkitektur) [video] [program]

Theme day 2016-06-02 at SKL, Stockholm


Visualization (Visualisering)
[video]
Theme day together with Forum vårdbyggnad. 2016-05-11 at Chalmers.

The healthcare buildings of the future (Framtidens vårdbyggnader) [flyer] [slides]

Theme day 2016-04-04 at SKL, Stockholm

Facilities for outpatient care and planning of healthcare centers and receptions (Lokaler för öppenvård samt planering av vårdcentraler och mottagningar) [flyer] [slides] [publication]
Theme day 2016-01-27 at Chalmers

2015

Knowledge based planning - from research to use. (Kunnskapsbasert planlegging – fra forskning til anvendelse) [video]
Lecture at Sykehusbygg conference in Trondheim, Norway
Peter Fröst, director of the Centre for Healthcare Architecture

Evidence-based Co-design of Healthcare Architecture [slides]
Lecture at Sheffield University
Peter Fröst, director of the Centre for Healthcare Architecture

New hospital in Nordsjælland (Nyt Hospital Nordsjælland) [video]
Guest lecture 2015-05-20 at Chalmers
Søren Daugbjerg, architect MAA, partner, adm. director - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

To draw an optimistic building that inspires and respects the human in healthcare - About the radiation therapy building in Lund (Att rita en hoppfull byggnad som inspirerar och respekterar människan i vården - Om strålbehandlingsbyggnaden i Lund) [video]
​Guest lecture 2015-04-15 at Chalmers
Lena Brand, arkitekt SAR/MSA
 
The hospital as a part of an urban context - a good idea? (Sykehuset som del av en urban kontekst – en god idé?) [video]
Guest lecture 2015-03-11 på Chalmers
Johannes Eggen, Partner Arkitekt MNAL, Nordic Office of Architecture.
 
The power of architecture (Arkitekturens kraft) [more info]
Guest lecture 2015-01-28 på Chalmers
Hennu Kjisik, arkitekt SAFA, Ph.D., professor, University of Oulu, Harris-Kjisik Architects and Planners.

Design qualities in the healthcare environment - what are they and how do we describe them? (Designkvaliteter i vårdmiljön - vilka är de och hur beskriver vi dem?) [more info]

Seminar 2015-04-21 at Chalmers

Maria Berezeckas licentiate seminar - The physical healthcare environments effect on healthcare staff and patients in operating theatres and intensive care (Maria Berezecka
licentiatseminarium - Den fysiska vårdmiljöns påverkan på vårdpersonal och patienter på operationssalar och intensivvårdsavdelningar) [more info]
Seminar 2015-01-15 at Chalmers

Symposium in honor of Roger Ulrich (Hederssymposium för Roger Ulrich)
[flyer, program and slides]
Symposium 2015-12-10 at Chalmers

Flexibility and generality (Flexibilitet och generalitet i vårdbyggnader) [flyer, program and slides]
Theme day 2015-09-08 at Chalmers

 

Framtidens försörjningslösningar [more info]
Workshop 2015-06-17 at Chalmers. Arranged by Regionservice at VGR together with Centre for Healthcare Architecture and Teknikens ekonomi och organisation from Chalmers.

 

Transfer of knowledge between healthcare projects (Kunskapsöverföring mellan vårdbyggnadsprojekt) [more info, program och slides]
Theme day 2015-05-26 at Chalmers

 

Solutions for future safe operation environments (Helhetslösningar för framtidens säkra operationsmiljöer) [program]
Theme day 2015-03-18 at Chalmers


Administrative work places in healthcare (Administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar) [more info]
Theme day 2015-02-05 at Chalmers

2014 

Architecture competitions for healthcare and care (Arkitekttävlingar för vård och omsorg) [more info]

Theme day 2014-05-06 at Chalmers teknikpark

 
Room to heal and play (Rum för att läka och leka) [more info]

Theme day 2014-03-25 at Chalmers

Technology intensive environments in healthcare, effects on patients and staff (Teknikintensiva miljöer i sjukvården, påverkan på patienter och personal) [more info]
Theme day 2014-03-05

2013

Architecture / Healthcare – Who cares? [more info]
Guest lecture 2013-12-11 at Chalmers
Kasper Heiberg Frandsen, schmidt/hammer/ lassen architects.

The encounter of art and architecture in healthcare and care (Mötet mellan konst och arkitektur inom vård och omsorg) [more info]
Theme day 2013-10-15 at Chalmers


Models are real III [more info]
Seminar 2013-09-09


How does healthcare architecture become good architecture (Hur blir vårdens arkitektur god arkitektur?) [flyer] [slides]

Theme day 2013-06-11

Models are real II [more info]
Seminar 2013-04-15


Shape the retirement home of the future (Forma framtidens äldreboende) [more info]

Theme day together with Forum vårdbyggnad 2013-03-21 at Chalmers

akcg (Anna Kindgren and Carina Gunnars): 1% love? (akcg (Anna Kindgren och Carina Gunnars): 1% kärlek?) [more info]
Seminar 2013-02-25


Brinkåsen - a new facility for psychiatry (Brinkåsen - en ny anläggning för psykiatri) [flyer]
Guest lecture 2013-02-20
Sven Magnus Sjögren
 
Theme day about the encounter of art and architecture in healthcare and care (Temadag om mötet mellan konst och arkitektur inom vård och omsorg) [more info and slides]

Theme day 2013-10-15 at Chalmers


2012

Center for Kræft & Sundhed i København [video] [flyer]
Guest lecture 2012-12-12 at Chalmers
Johannes Molander Pedersen, Partner NORD Architects Copenhagen.

When people (still) matter [flyer and slides]
Seminar 2012-02-27 - 2012-10-22 at Chalmers


Anders Melin - The near hospital - A physical structure for patient-focused healthcare (Anders Melin - Närsjukhuset – Fysisk struktur för patientfokuserad vård)
Licentiatseminarium 2012-03-14 at Chalmers.
Moderator: Johan Calltorp.

 

About healthcares information- and office spaces (Om vårdens informations- och kontorsmiljöer) [program] [slides]

Seminar 2012-04-19

Joel Msami - Mapping out Private Health Care Facilities in Decentralised System and Rapid Urbanisation Context in Peri-Urban areas, Dar es Salaam

Licentiate seminar 2012-01-25 at Chalmers.
Moderator: Lars Edgren. 


Strategic facility- and property planning for healthcare (Strategisk lokal- och fastighetsplanering för vården - vårdutveckling, verksamhetsutveckling och arkitektur - från en multidisciplinär till integrerad ansats) [more info]
Workshop 2012-09-05 together with Ernst & Young


Evidence-based practice workshop [more info]
Workshop 2012-06-12 - 2012-06-14
 
ARCH12 [more info]
Conference 2012-11-12 - 2012-11-14 at Chalmers. Arranged together with Nordic Research Network for Healthcare Architecture.

2011


Addressing Complexity
Guest lecture
David Cook, Behnisch Architekten.
 
How does the architect create values that contribute to healthcares development? (Hur skapar arkitekten värden som bidrar till vårdens utveckling?) [link]
Guest lecture
Anna Bergström, BSK Arkitekter AB, Sverige
Project: Ny byggnad för akut, operation, förlossning och sterilcentral vid Södersjukhuset i Stockholm.
 
Examples of healthcare projects where the spirit of the times left its mark on 3 different types of hospitals at intervals of 20 years. (Exempel på vårdprojekt där tidsandan satt sina spår i 3 olika typer av sjukhus med 20 års intervall)
Guest lecture
Christine Hammarling, Tengbom Sverige.
 
New hospital buildings. Space in which to heal and work, in a global perspective.

Evidence Based Design. A help to Architect, Engineer Client or Bureaucrat?
Guest lecture
Tom Danielsen, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Danmark.
Projects: New Emergency and Infection Building in Malmö and more.

The development of the concepts in hospital architecture in the last 5 decades. The pro’s and contra’s of some type in flexibility and architectural expression.
Guest lecture
Henk de Jong, de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs, Holland.

Future Proofing of New Healthcare Facilities
Seminar
Henk de Jong, HTS Architecture Zwolle [slides]
Håkan Josefsson, CTH [slides]
Åke Wiklund [slides]
Peter Fröst [slides]

Late winter second seminar within the Centre for Healthcare Architecture (Vårvinterns andra seminarium inom Centrum för Vårdens Arkitektur)
Seminar 2011-02-24 kl 13:00 - 15:00 at Chalmers

2010


Design recommendations for the patient rooms interiors (Designrekommendationer för utformning av patientrummets interiör)
Seminar 2010-11-11 

A seminar with Roger Ulrich: Methods for Researching the Effects of Healthcare Buildings on Patients
Seminar 2010-08-20 at Chalmers

Anders Melin presents his research project
2010-01-20
 
Forskarskolan på Arkitektur bjuder in till doktorand Morgan Anderssons 25% seminarium

Seminar 2010-03-30 at Chalmers


Founding conference (Grundarkonferens) [more info]
2010-04-21

Healthcare Architecture 2010 [more info]
Nordic researchers' conference 2010-01-20 - 2010-01-21

2009


Nya Karolinska Solna [slides]
Guest lecture 2009-01-21
Bengt Svensson och Charlotte Ruben.

A-hus Oslo, Akutmottagning UMAS, Århus nya Universitetssjukhus
Guest lecture
Tom Danielsen, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Danmark.
 
Rikshospitalet Oslo och St Olav Trondheim [slides]
Guest lecture
Arvid Ottar, Medplan AS (Norway).

Triangelsjukhuset i Helsingfors och Universitetssjukhuset Turku [slides]
Guest lecture 2009-03-25 at Chalmers
Mikael Paatela, Sweco Paatela Architects Oy.

How kan research contribute to future healthcare construction 1 - Healthcare and the physical environment (Hur kan forskning bidra till framtidens vårdbyggande 1 - Vården och den fysiska miljön) [more info]
Seminar 2009-01-20 at Chalmers
 
How kan research contribute to future healthcare construction 2 - Change and planning processes (Hur kan forskning bidra till framtidens vårdbyggande 2 - Förändrings- och planeringsprocesser) [more info]
Seminar 2009-02-25 at Chalmers
 
How kan research contribute to future healthcare construction 3 - New types of facilities and buildings (Hur kan forskning bidra till framtidens vårdbyggande 3 - Nya typer av lokaler och byggnader) [more info]
Seminar 2009-03-25 at Chalmers

Patient safety - A focus of the National Board of Health and Welfare (Patientsäkerhet – ett av socialstyrelsens fokuserade områden)
2009-09-10  

A presentation of the Center for Healthcare Improvement as well as Up-to-date on elderly care research
2009-04-11 

Disputation Moses Mkony
2009-12-11
  

Scandinavian conference for researchers of healthcare building (Skandinavisk konferens för vårdbyggnadsforskare) [more info]
Conference 2009-01-21 - 2009-01-22

Page manager Published: Thu 28 Jan 2021.